Strona 1

Chemia Fizyczna Egzamin Pwr

Pytanie 1
Dwa zbiorniki (A i B) z różnymi gazami oddzielone są przegrodą diatermiczną. Stąd wniosek, ze wyrównuje się:
Ta=Tb
A1=A2
p1=p2
U1=U2
Va=VB
Pytanie 2
Molowa pojemność cieplna gazowego (O2) w wysokich temperaturach osiąga wartość:
1/2R
CvR
5/2R
7/2R
3/2R
Pytanie 3
Gaz doskonały rozprężający się przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu ‘p’ od objętości V1 do V2 wykonuje prace; jego ciśnienie zmienia się w tym procesie od p1 do p2. Gdy p=0, praca W jest:
W=0
W=p2(V2V1)
W=nRT(V2/V1)
maksymalna możliwa
W=p1(V2V1)
Pytanie 4
Gdy temperatura maleje do 0 K, doświadczalna wartość Cp/T dla każdej substancji zmierza do:
-1
0
-∞
+∞
1
Pytanie 5
) Ciepło reakcji rośnie ze wzrostem temperatury, w której reakcja przebiega (proces izobarycznoizotermiczny) gdy:
reakcja jest endotermiczna
ciepło reakcji nie zależy od temperatury
reakcja jest egzotermiczna
ΣiCpi <0
ΣiCpi &rt;0
Pytanie 6
Standardowe ciepło tworzenia związku chemicznego jest to:
suma ciepeł spalania substratów
) ciepło reakcji tworzenia z pierwiastków w stanie gazowym, pod stałym ciśnieniem
suma ciepeł spalania produktów
mierzalne ciepło syntezy z substratów
ciepło reakcji tworzenia z pierwiastków w ich stanach najtrwalszych, pod stałym ciśnieniem
Pytanie 7
Standardowe molowe ciepło tworzenia pary wodnej wynosi (242 kJ/mol), tlenku węgla (110kJ/mol). Standardowe ciepło reakcji (w kJ/mol):
352
132
brak danych
-352
-132
Pytanie 8
Ciepło reakcji chemicznej między reagentami w stanie gazowym w warunkach stałego ciśnienia i temperatury jest dla gazów doskonałych:
niezależne od p, gdy ΣiCpi ≠ 0
maleje ze wzrostem p
rośnie ze wzrostem p
niezależne od p
niezależne od p, gdy ΣiCpi =0

Powiązane tematy

#chemia #chemiafizyczna