Strona 1

Chemia Fizyczna Egzamin Pwr

Pytanie 1
Dwa zbiorniki (A i B) z różnymi gazami oddzielone są przegrodą diatermiczną. Stąd wniosek, ze wyrównuje się:
Va=VB
A1=A2
U1=U2
Ta=Tb
p1=p2
Pytanie 2
Molowa pojemność cieplna gazowego (O2) w wysokich temperaturach osiąga wartość:
5/2R
1/2R
3/2R
7/2R
CvR
Pytanie 3
Gaz doskonały rozprężający się przeciwko ciśnieniu zewnętrznemu ‘p’ od objętości V1 do V2 wykonuje prace; jego ciśnienie zmienia się w tym procesie od p1 do p2. Gdy p=0, praca W jest:
W=p2(V2V1)
maksymalna możliwa
W=0
W=nRT(V2/V1)
W=p1(V2V1)
Pytanie 4
Gdy temperatura maleje do 0 K, doświadczalna wartość Cp/T dla każdej substancji zmierza do:
+∞
1
0
-1
-∞
Pytanie 5
) Ciepło reakcji rośnie ze wzrostem temperatury, w której reakcja przebiega (proces izobarycznoizotermiczny) gdy:
ΣiCpi &rt;0
ciepło reakcji nie zależy od temperatury
ΣiCpi <0
reakcja jest egzotermiczna
reakcja jest endotermiczna
Pytanie 6
Standardowe ciepło tworzenia związku chemicznego jest to:
) ciepło reakcji tworzenia z pierwiastków w stanie gazowym, pod stałym ciśnieniem
suma ciepeł spalania substratów
suma ciepeł spalania produktów
ciepło reakcji tworzenia z pierwiastków w ich stanach najtrwalszych, pod stałym ciśnieniem
mierzalne ciepło syntezy z substratów
Pytanie 7
Standardowe molowe ciepło tworzenia pary wodnej wynosi (242 kJ/mol), tlenku węgla (110kJ/mol). Standardowe ciepło reakcji (w kJ/mol):
132
-132
-352
352
brak danych
Pytanie 8
Ciepło reakcji chemicznej między reagentami w stanie gazowym w warunkach stałego ciśnienia i temperatury jest dla gazów doskonałych:
niezależne od p
maleje ze wzrostem p
niezależne od p, gdy ΣiCpi =0
rośnie ze wzrostem p
niezależne od p, gdy ΣiCpi ≠ 0

Powiązane tematy

#chemia #chemiafizyczna