Pytania i odpowiedzi

Chemik 1997

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z chemi i fizyki
Ilość pytań: 62 Rozwiązywany: 2997 razy
Pytanie 21
Ozonosfera chroni ziemie i całą biosferę przed:
promieniowaniem ultrafioletowym
Pytanie 22
W naczyniu A znajduje się 1 mol gazu jednoatomowego a w naczyniu B 1 mol gazu dwuatomowego. Każdy z nich został ogrzany o 1K pod stałym ciśnieniem. Ilość ciepła dostarczonego gazom spełnia warunek:
Qa
Pytanie 23
Dwutlenek siarki jest szkodliwy:
dla wszystkich organizmów żywych
Pytanie 24
Fotoemisja to proces polegający na:
wysyłaniu elektronów z powierzchni metalu wskutek ich oddziaływania z fotonami
Pytanie 25
Zwiększając trzykrotnie szybkość ciała znajdującego się w ruchu spowodujemy że jego energia kinetyczna:
zwiększy się dziewięć razy
Pytanie 26
Które z podanych wielkości fizycznych są wielkościami skalarnymi:
gęstość,objętość, długość
Pytanie 27
Połącz nazwiska z określeniami:
John Dalton
twórca nowożytnej atomistycznej budowy materii
Svante Arrhenius
twórca teorii dysocjacji jonowej
Michaił Łomonosow
sformułował prawo zachowania masy
Niels Bohr
opracował teorie budowy atomu wodoru
Pytanie 28
Wskaż ten jon który w reakcjach może spełniać wyłącznie role utleniacza:
K+
Pytanie 29
Do naczynia wypełnionego po brzegi wodą o łącznym ciężarze 7500 N wpuszczono drewniany klocek o ciężarze 1500 N. Ile waży naczynie z wodą i klockiem?
7500N
Pytanie 30
Jeżeli kąt padania promienia świetlnego na granicę dwóch ośrodków przeźroczystych wzrasta to kąt załamania tego promieniowania:
wzrasta zgodnie z prawem Snelliusa
Pytanie 31
Układ lód-woda-para wodna jest układem:
jednoskładnikowym trójfazowym
Pytanie 32
Najniższa częstość dźwięku odbierana przez ucho ludzkie, to częstość równa dźwięku 20 Hz Jaka długość fali odpowiada tej częstotliwości? Prędkość dźwięku w powietrzu odpowiadająca tej częstotliwości v = 340 m/s
17m
Pytanie 33
Przedmiot znajduje się w odległości 24cm od soczewki a jego rzeczywisty obraz w odległości 40cm od niej. Oblicz ogniskową soczewki
15cm
Pytanie 34
W naczyniu z kwasem solnym wrzucono cynk i natychmiast zamknięto szczelnie to naczynie. W układzie tym może nastąpić:
wyłącznie wymiana energii między układem a otoczeniem
Pytanie 35
Ultradźwięki w porównaniu z dźwiękami słyszalnymi mają:
większą częstotliwość
Pytanie 36
Jeżeli w czasie 28 dób 75% jąder pierwiastka promieniotwórczego ulegnie rozpadowi to możemy wnioskować że czas połowicznego rozpadu tego pierwiastka jest równy:
14 dób
Pytanie 37
Metaliczny sód można otrzymać:
przez elektrolizę stopionego NaCl
Pytanie 38
Które zdanie jest prawdziwe?
liczba protonów wchodzących w skład jądra atomu określonego pierwiastka nazywamy liczbą atomową i oznaczamy literą Z
Pytanie 39
Jeżeli częstotliwość fali elektromagnetycznej wynosi 10^10 Hz to możemy wnioskować że długość tych fal w próżni jest równa:
3 * 10^-2m
Pytanie 40
Który z wymienionych produktów nie jest wynikiem suchej destylacji węgla?
mazut

Powiązane tematy