Fiszki

Chemik 1997

Test w formie fiszek Pytania z chemi i fizyki
Ilość pytań: 62 Rozwiązywany: 2997 razy
Traktor ciągnie przyczepę ze stałą prędkością F=104N. Ciężar przyczepy jest równy G=104N. Wypadkowa wszystkich sił działających na przyczepe jest równa:
nie można powiedzieć ile, ponieważ brak informacji o sile tarcia
10^4 N
zero
10^5 N
zero
Dana jest próbka tlenu O2 o masie 4,0 g. Oblicz ile moli zawiera ta ilość tlenu.
0,025
1,125
0,125
0,255
0,125
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
Kandela
Amper
Niuton
Kelwin
Niuton
W naczyniu znajduje się m1=20g wody o temp. t1=300C. Do naczynia wlewamy m2=50g wody o temp. t2=1000c. Temperatura mieszaniny jest równa:
70c
65c
80c
50c
80c
W 250 g roztworu jest rozpuszczone 10 g NaCl. Ile wynosi stężenie procentowe soli w tym roztworze?
4%
5%
7%
3%
4%
Podczas spalania 2,4 g magnezu w tlenie, powstało 4,0 g tlenku magnezu.W jakim stosunku mas jest połączony magnez z tlenem w tlenku magnezu?
8/3
29/5
3/5
3/2
6/5
3/2
Izotopami nazywam jądra atomów,które różnia sie liczbą:
fotonów
protonów
elektronów
neutronów
neutronów
Jeżeli promień świetlny przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego do ośrodka optycznie rzadszego to wówczas:
prędkośc swiatła w osrodku optycznie gęstszym jest większa od prędkości światła w ośrodku optycznie rzadszym
sinus kąta załamania jest większy od sinusa kąta padania
kąt załamania równa się kątowi padania
sinus kąta padania jest większy od sinusa kąta załamania
sinus kąta załamania jest większy od sinusa kąta padania
Jeżeli moc prądu oznaczymy symbolem P, napięcie symbolem U i opór symbolem R to słuszny będzie wzór:
P=U*R
P=U^2*R
P=U*R^2
P=U^2/R
P=U^2/R
Które zdanie jest prawdziwe?
reakcje którym towarzyszy oddawanie energii z układu do otoczenia to reakcje egzoenergetyczne
proces rozpadu elektrolitu na swobodne jony nazywamy elektrolizą
rozpuszczalność substancji nazywamy stosunek stężenia do masy substancji
zasady to substancje które dysocjują tworzą charakterystyczne dla nich kationy wodorowe
reakcje którym towarzyszy oddawanie energii z układu do otoczenia to reakcje egzoenergetyczne
Prawo Avogadro brzmi:
masa substratów jest równa masie produktów
W równych objętościach różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury znajduje się taka sama ilość molekuł
mol pierwiastka lub związku w stanie gazowym zajmuje w warunkach normalnych (0C 1013hPa) objętość 22,4 dm3
stosunek mas pierwiastków w każdym związku chemicznym jest stały i charakterystyczny dla danego związku
W równych objętościach różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury znajduje się taka sama ilość molekuł
Do pierwotnego uzwojenia transformatora o 360 zwojach podłączono bateryjkę kieszonkową o napięciu 4,5 V. Wtórne uzwojenie ma 1440 zwojów. Napięcie uzyskane na wtórnym uzwojeniu będzie równe:
4,5 V
0 V
18 V
-1,15 V
0 V
Określenia wielkości fizycznych z kolumny I połącz z odpowiednimi jednostkami miar z kolumny II
energia
ciepło właściwe
ładunek elektryczny
pojemność elektryczna
m^2*kg*s^-2
J*kg^-1*K^-1
A*s
C*v^-1
energia
m^2*kg*s^-2
ciepło właściwe
J*kg^-1*K^-1
ładunek elektryczny
A*s
pojemność elektryczna
C*v^-1
Która frakcja otrzymywana podczas destylacji ropy naftowej jest najlżejsza?
benzyna
olej napędowy
asfalt naftowy
nafta
benzyna
wskaż związek w którym stopień utlenienia węgla jest najwyższy:
H2CO3
HCOOH
CH3OH
CO
H2CO3
Ile razy w ciągu sekundy zmienia kierunek prąd elektryczny w prądnicy której wirnik obraca się z częstotliwością 3000 obrotów na minutę między dwoma biegunami elektro magnesu?
50 razy
60 razy
100 razy
70 razy
100 razy
Pompa strażacka o wydajności 900l/min wyrzuca wodę z prędkością 10m/s. Oblicz moc silnika pompy.
1400W
900W
750W
325W
750W
Na podstawie prawa Archimedesa można powiedzieć że ciało pływa wewnątrz cieczy znajdując się w równowadze obojętnej jeżeli:
ciężar właściwy ciała jest mniejszy od ciężaru właściwego cieczy
ciężar właściwy ciała równa się ciężarowi właściwemu cieczy
ciężar właściwy ciała jest większy od ciężaru właściwego cieczy
ciężar właściwy ciała równa się ciężarowi właściwemu cieczy
Jaka substancja jest elektrolitem w ołowianych akumulatorach Plantego stosowanych w samochodach?
kwas azotowy
kwas siarkowy
kwas solny
zasada potasowa
kwas siarkowy
O wahadle matematycznym można powiedzieć że
jest to ciało sztywne zawieszone na osi poziomej ponad środkiem ciężkości i wahające się wokół niej
okres wahań wahadła jest dany wzorem T=2Pi(l/g)^2
ruch wahadła odbywa się pod wpływem siły sprężystości
okres wahań wahadła zależy od masy wahadła
okres wahań wahadła jest dany wzorem T=2Pi(l/g)^2

Powiązane tematy

#Ogólne

Inne tryby