Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 3 - Atmosfera

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z geografii dotyczy atmosfery. Pytania przygotowany w oparciu o Oblicza Geografii, poziom rozszerzony.
Ilość pytań: 31 Rozwiązywany: 122598 razy
Pytanie 21
O mżawce mówimy, gdy średnica kropelek opadowych nie przekracza:
0,5 mm
Pytanie 22
Przyporządkuj rodzaj opadu do jego charakterystyki:
ziarna lodowe o średnicy do 2 mm
śnieg ziarnisty
ziarna lodowe o średnicy od 2 mm do 5 mm
krupy snieżne
ziarna lodowe o średnicy powyżej 5 mm
grad
Pytanie 23
W jakim rodzaju chmury powstaje grad?
cumulonimbus
Pytanie 24
Połącz rodzaj opadu z przyczyną jego powstawania:
frontalny
w wyniku zetknięcia się różnych mas powietrza o odmiennych cechach
konwekcji termicznej
w wyniku wznoszenia się silnie nagrzanego powietrza
orograficzny
na dowietrznych stokach wyżyn i gór
Pytanie 25
Zaznacz cechy opadów konwekcji termicznej
krótki
intensywny
Pytanie 26
Najwyższe sumy rocznych opadów atmosferycznych występują w:
strefie równikowej
Pytanie 27
Najmniejsze roczne sumy opadów atmosferycznych występują:
wewnątrz kontynentów
w strefie zwrotnikowej
na wybrzeżach opływanych przez zimne prądy morskie
Pytanie 28
Ile wyróżniamy rodzajów mas powietrza ze względu na miejsce ich powstawania?
cztery
Pytanie 29
W wyniku połączenia się dwóch frontów atmosferycznych powstaje front:
zokludowany
Pytanie 30
Klimat małego obszaru (do kilkudziesięciu kilometrów) to:
mezoklimat
Pytanie 31
Ile według Köppena istnieje stref klimatycznych?
pięć