Pytania i odpowiedzi

mobile miłosz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. jebać kap
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 969 razy
Pytanie 1
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
włókna czuciowe przedzwojowe GSA przewodzą zarówno czucie powierzchniowe jak i głębokie
Prawda
glenohumeral joint/shoulder joint (articulatio glenohumeralis/articulatio humeri) jest stawem prostym i kulistym panewkowym
Fałsz
deep palmar arch (arcus palmaris profundus) oddaje trzy palmar metacarpal arteries (aa. metacarpeae palmares)
Prawda
cuneocuboid joint (articulatio cuneocuboidea) jest wzmocniony przez trzy więzadła, jedno położonena powierzchni podeszwowej, jedno na powierzchni grzbietowej i jedno będące więzadłem międzykostnym
Prawda
popliteal vein (v. poplitea) jest położona ku tyłowi i przyśrodkowo względem popliteal artery (a. poplitea
Fałsz
Pytanie 2
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
scianę dolną obturator canal (canalis obturatorius) stanowi obturator groove (sulcus obturatorius)
Fałsz
greater sciatic foramen (foramen ischiadicum majus) jest domknięte przez sacrotuberal and sacrospinal ligg. (ligg. sacrotuberale et sacrospinale)
Prawda
przez suprapiriform foramen (foramen suprapiriforme) przebiega triada pośladkowa górna
Prawda
przez lesser sciatic foramen (foramen ischiadicum minus) przechodzą obturator internus m.(m.obturator internus) oraz pudendal n. (n.pudendus) i internal pudendal a. and v. (a. et v. pudenda interna)
Prawda
deep palmar arch ( arcus palmaris profundus) powstaje z połączenia zakończenia radial artery (a. radialis ) i deep palmar branch of ulnar artery (ramus palmaris profundus a. ulanris )
Prawda
Pytanie 3
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
internal carotid artery (a.carotis interna ) przechodzi przez cavernous sinus (sinus cavernosus
Prawda
accessory n. (n.accessorius) wychodzi z czaszki przez część przyśrodkową jugular foramen (foramen jugulare)
Fałsz
oculomotor n. (n.oculomotorius) unerwia przywspółczulnie ciliary m. (m.ciliaris) oraz iris sphincter m. (m.sphincter pupillae)
Prawda
przez mastoid canaliculus (canaliculus mastoideus) przechodzi auricular branch of vagus n. (ramus auricularis nervi vagi)
Prawda
trójkąt tętnicy językowej jest ograniczony od góry przez hypoglossal arch (arcus nervi hypoglossi)
Fałsz
Pytanie 4
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
nucleus of solitary tract (nucleus tractus solitarii) stanowi jądro przywspółczulne glossopharygeal n. (n.glossopharygeus)
Fałsz
tympanic plexus (plexus tympanicus) oddaje lesser petrosal n. (n.petrosus minor)
Prawda
trójkąt łopatkowo-obojczykowy stanowi dno dołu nadobojczykowego mniejszego
Fałsz
chorda tympani odchodzi od NC X
Fałsz
opthmalmic a. (a. ophthalmica) oddaje central retinal a. (a.centralis retinae) oraz lacrimal a. ( a. lacrimalis)
Prawda
Pytanie 5
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
calcaneocuboid joint (articulatio calacanocuboidea) jest stawem elipsoidalnym
Fałsz
maxillary veins (vv. maxillares) uchodzą do żyły twarzowej
Fałsz
sublingual gland (glandula sublingualis) ma przewód wyprowadzający na sublingual caruncle (caruncula sublingualis)
Prawda
śliniankę przyuszniczą zaopatruje parotid branch of superficial temporal artery (ramus parotideus arteriae temporalis superficialis)
Prawda
punctum nervosum (Erba) znajduje się podpowięziowo, na brzegu tylnym m. mostkowo- obojczykowo-sutkowego na wysokości kręgu CII
Fałsz
Pytanie 6
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
"goose foot" (pes anserinus) tworzy między innymi m. półbłoniasty
Fałsz
radial carpal eminence (eminentia radialis carpi) jest zbudowana przez guzki znajdujące się na kościach: łódeczkowatej oraz czworobocznej mniejszej
Fałsz
flexor carpi ulnaris m. (m. flexor carpi ulnaris) przyczepia się do kości grochowatej
Prawda
pterygoid hamulus (hamulus pterygoideus) stanowi przedłużenie blaszki bocznej wyrostka skrzydłowego
Fałsz
w zwoju kolanka od nerwu twarzowego odchodzi nerw skalisty większy
Prawda
Pytanie 7
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałs
uszkodzenie anterior cruciate ligament (lig.cruciatum anterius) daje wynik dodatni podczas testu szuflady przedniej
Prawda
uszkodzenie collateral tibial ligament (lig.collaterale tibiale) często współistnieje z uszkodzeniem medial meniscus (meniscus medialis)
Prawda
collateral fibular ligament (lig. collaterale fibulare) jest zrośnięte z torebką stawową
Fałsz
staw kolanowy stanowi połączenie kości udowej, piszczelowej i strzałkowej
Fałsz
staw kolanowy jest stawem zawiasowym 1-osiowym
Fałsz
Pytanie 8
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
anterior scrotal nerves (nervi scrotales anteriores) są gałęziami genital branch of genitofemoral n. (ramus genitalis nervi genitofemoralis)
Fałsz
cremaster muscle (musculus cremaster) unerwiony jest przez ilioinguinal n. (n. ilioinguinalis)
Fałsz
scrotum unaczyniona jest przez gałęzie tętnicy udowej i sromowej wewnętrznej
Prawda
internal spermatic fascia (fascia spermatica interna) jest odpowiednikiem parietal perintoneum(peritoneum parietale)
Fałsz
cremastic artery (a. cremasterica) jest gałęzią superficial epigastric a. (a. epigastrica superficialis)
Fałsz
Pytanie 9
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
ventral posterolateral nucleus (nucleus ventralis posterolateralis) odpowiadają za odbiór informacji somatosensorycznych z kończyn i tułowia
Prawda
ventral posteromedial nucleus (nucleus ventralis posteromedialis) biorą udział w odbiorze informacji somatosensorycznych z głowy i odbiór informacji smakowych
Fałsz
anterior nuclei (nuclei anteriores) odbierają informacje z nucleus of solitary tract (nucleus tractus solitarii)
Fałsz
medial nuclei (nuclei mediales) posiadają połączenia z korą przedczołową i z ośrodkami limbicznymi
Prawda
. reticular nucleus of thalamus (nucleus reticularis thalami) odpowiedzialne są za hamowanie aktywności innych jąder wzgórza
Prawda
Pytanie 10
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
right superior intercostal v. (vena intercostalis superior dextra) zbiera krew z 3-4 górnych przestrzeni międzyżebrowych i uchodzi do azygos v. (v. azygos)
Prawda
radiocarpal joint (articulatio radiocarpea) jest stawem jednoosiowym zawiasowym stawy
Fałsz
do układu powierzchownego żył kończyny górnej należą brachial vv. (vv. brachiales)
Fałsz
superior/supreme thoracic a. (a. thoracica superior/suprema) jest gałęzią axillary a. (a. axillaris)
Prawda
azygos vein (v. azygos) powstaje ze stałego korzenia zewnętrznego, który stanowi ż. lędźwiowa wstępująca
Prawda
Pytanie 11
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
apex of petrous part of temporal bone (apex partis petrosae ossis temporalis) stanowi przednie ograniczenie foramen lacerum (foramen lacerum)
Fałsz
opening of sphenoidal sinus (apertura ossis sphenoidei) znajduje się przyśrodkowo od końca tylnego małżowiny nosowej górnej
Prawda
thyreocervical trunk (truncus thyreocervicalis) znajduje się w obrębie carotid triangle (trigonumcaroticum)
Fałsz
w przedniej części foramen magnum (foramen magnum) marginal sinuses (sinus marginales) anastomozują z internal vertebral venous plexus (plexus venosus vertebralis internus)
Fałsz
cervical plexus (plexus cervicalis) powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych C2-C5
Fałsz
Pytanie 12
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
zakręt przyhipokampowy należy do płata limbicznego
Prawda
superior posterior alveolar a.(a. alveolaris superior posterior) zaopatruje zatokę szczękową
Prawda
3. t. podniebienna większa. Szpinda 3 str 118 3. transverse cervical n. (n. transversus colli) perforuje brzeg przedni mięśnia płatowatego głowy
Fałsz
torus tubarius, (torus tubarius) jest modelowany przez blaszkę przyśrodkową chrząstki trąbki słuchowej
Prawda
anterior part of sacral plexus (pars anterior plexus sacralis) zawiera nerve to m. piriformis (n. musculi piriformis)
Prawda
Pytanie 13
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
kość czworoboczna mniejsza należy do szeregu bliższego nadgarstka
Fałsz
największym naczyniem zaopatrującym większość opony twardej jest tętnica oponowa przednia
Fałsz
oponowa tylna imo fałsz 3. dorsal mesentery (mesenterium dorsale) sięga od przepony i kończy się nie dochodząc do zakończenia cewy jelitowej.
Prawda
superior posterior pancreaticoduodenal v. (v. pancreaticoduodenalis superior posterior) uchodzi do ż. krezkowej dolnej
Fałsz
diagonal conjugate (coniugata diagonalis) łączy brzeg dolny spojenia łonowego z wierzchołkiem kości guzicznej
Fałsz
Pytanie 14
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
subscapularis m. (m. subscapularis) przyczepia się na guzku mniejszym i początku grzebienia guzka mniejszego
Prawda
lateral bicipital groove (sulcus bicipitalis lateralis) zawiera m. in. żyłę odpromieniową
Prawda
na powierzchni górnej obojczyka znajduje się subclavian groove/sulcus (sulcus subclavius)
Fałsz
crural chiasm of tendons (chiasma crurale tendinum) powstaje ze ścięgien mięśni: piszczelowego przedniego i piszczelowego tylnego
Fałsz
medial sural cutaneous n. (n. cutaneus surae medialis) jest składową n. łydkowego
Prawda
Pytanie 15
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
tranverse/ horizontal part of duodenum ( pars horizontalis/ trannsversa duodeni) jest jej najdłuższą częscią
Prawda
oesophageal hiatus (hiatus esophagealis) leży na poziomie Th12
Fałsz
superior rectal a. ( a. rectalis superior) zespala się z inferior rectal a. (a rectalis inferior) w obrębie warstwy podśluzowej
Prawda
limfa z jąder/ najądrzy i jajników odpływa wzdłuż naczyń gonadalnych bezpośrednio do węzłów aportowych
Fałsz
drżenie zamiarowe jest charakterystyczne dla uszkodzenia móżdżku
Prawda
Pytanie 16
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
eft atrum (atrium sin.) jest w warunkach fizjologicznych mniejszy i ma grubszą ścianę w porównaniu do right atrium (atrium dex)
Fałsz
w krążeniu płodowym arterial duct (ductus arteriosus) wywodzi się z IV łuku tętniczego
Fałsz
cupula of pleurae (cupula plaurae) to część opłucnej ściennej znajdującej się u nasady szyi nad szyjką żebra II
Fałsz
bare area of the the liver (area nuda hepatis) znajduje się na jej powierzchni przeponowej
Prawda
uncinate process (processus uncinatus) to dolna wypustka szyjki pancreas
Fałsz
Pytanie 17
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
ulnar a. (a. ulnaris) stanowi mniejszą przyśrodkową gałąź brachial a. (a brachialis)
Fałsz
princeps pollicis a. (a. princeps pollicis) zstępuje wzdłuż pierwszej kości śródręcza nad flexor pollicis longus (m. flexor pollicis longus
Prawda
humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris) jest stawem zawiasowym
Prawda
medial circumflex femoral a. ( a. circumflexa femoris medialis) zaopatruje w przeważającej cześci zarówno głowę jak i szyjkę kości udowej
Fałsz
deep femoral a. (a. profunda femoris) oddaje tętnice okalające udo
Prawda
Pytanie 18
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
intercostobrachial n. (n. intercostobrachialis) to boczna gałąź trzeciego nerwu międzyżebrowego, który może się zespalać z medial cutuneous brachial n. (n. cutaneus brachalis medialis)
Prawda
axillary v. (v. axillaris) bierze początek na dolnym brzegu teres minor ( m. teres minor)
Fałsz
deep cervical a. (a. cervicalis profunda) to składowa costocervical trunk (truncus costocervicalis)
Prawda
superior cerebellar a. (a. cerebellaris superior) znajduje się powyżej wyjścia z mózgowia NC III
Fałsz
przy pogłębionym oddechu zwykle NIE biorą udziału mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne a tylko zewnętrzne w celu podtrzymania ciśnienia w klatce piersiowej aby zapobiec zapadnięciu się płuc
Prawda
Pytanie 19
. Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
reflected inguinal lig. (lig. reflexum) utworzone jest przez boczną część inguinal lig. (lig. inguinale) oraz lacunar lig. (lig lacunare), które stanowi trójkątne połączenie inguinal lig. (lig. inguinale) z grzebieniem kości łonowej
Fałsz
najczęściej w kamicy przewodowej kamienie żółciowe zalegają w cystic duct (ductus cysticus) że względu na występowanie fałdów spiralnych w jego obrębie
Prawda
deep dorsal v. of the penis ( v. dorsalis penis profunda) opuszcza krocze przez szczelinę między więzadłem łukowatym łonowym i więzadłem poprzeczym krocza i dopływa do żył sromowych zewnętrznych (powierzchownych)
Fałsz
anterior interosseous a. (a. interossa anterior) NIE zespala się z posterior interosseous a. (a. interossea posterior) gdyż zwykle nie przebija błony międzykostnej
Fałsz
deep auricular a. (a. auricularis profunda) jest gałęzia od superficial temporal a. (a. temporalis superficialis)
Fałsz
Pytanie 20
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
recurrent laryngeal n. (n. laryngeus reccurens) NIE unerwia cricothroid m. (m. cricothyroideus)
Prawda
descending genicular a. (a. descendens genus) odchodzi od tętnicy udowej w kanale przywodzicieli
Prawda
do radial tuberosity (tuberositas radialis) przyczepia sie rozcięgno biceps brachii ( m. biceps brachii)
Fałsz
za erekcję członka odpowiada układ parasympatyczny
Prawda
infraglottic cavity (cavum infraglotticum) rozciąga się od rima glottidis do górnego brzegu cricoidcartilage (cartilago cricoidea)
Fałsz

Powiązane tematy

#anatomia #rochanie