Strona 1

mobile miłosz

Pytanie 1
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
popliteal vein (v. poplitea) jest położona ku tyłowi i przyśrodkowo względem popliteal artery (a. poplitea
Fałsz
deep palmar arch (arcus palmaris profundus) oddaje trzy palmar metacarpal arteries (aa. metacarpeae palmares)
Prawda
włókna czuciowe przedzwojowe GSA przewodzą zarówno czucie powierzchniowe jak i głębokie
Prawda
cuneocuboid joint (articulatio cuneocuboidea) jest wzmocniony przez trzy więzadła, jedno położonena powierzchni podeszwowej, jedno na powierzchni grzbietowej i jedno będące więzadłem międzykostnym
Prawda
glenohumeral joint/shoulder joint (articulatio glenohumeralis/articulatio humeri) jest stawem prostym i kulistym panewkowym
Fałsz
Pytanie 2
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
scianę dolną obturator canal (canalis obturatorius) stanowi obturator groove (sulcus obturatorius)
Fałsz
greater sciatic foramen (foramen ischiadicum majus) jest domknięte przez sacrotuberal and sacrospinal ligg. (ligg. sacrotuberale et sacrospinale)
Prawda
przez suprapiriform foramen (foramen suprapiriforme) przebiega triada pośladkowa górna
Prawda
deep palmar arch ( arcus palmaris profundus) powstaje z połączenia zakończenia radial artery (a. radialis ) i deep palmar branch of ulnar artery (ramus palmaris profundus a. ulanris )
Prawda
przez lesser sciatic foramen (foramen ischiadicum minus) przechodzą obturator internus m.(m.obturator internus) oraz pudendal n. (n.pudendus) i internal pudendal a. and v. (a. et v. pudenda interna)
Prawda
Pytanie 3
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
przez mastoid canaliculus (canaliculus mastoideus) przechodzi auricular branch of vagus n. (ramus auricularis nervi vagi)
Prawda
internal carotid artery (a.carotis interna ) przechodzi przez cavernous sinus (sinus cavernosus
Prawda
oculomotor n. (n.oculomotorius) unerwia przywspółczulnie ciliary m. (m.ciliaris) oraz iris sphincter m. (m.sphincter pupillae)
Prawda
accessory n. (n.accessorius) wychodzi z czaszki przez część przyśrodkową jugular foramen (foramen jugulare)
Fałsz
trójkąt tętnicy językowej jest ograniczony od góry przez hypoglossal arch (arcus nervi hypoglossi)
Fałsz
Pytanie 4
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
nucleus of solitary tract (nucleus tractus solitarii) stanowi jądro przywspółczulne glossopharygeal n. (n.glossopharygeus)
Fałsz
tympanic plexus (plexus tympanicus) oddaje lesser petrosal n. (n.petrosus minor)
Prawda
trójkąt łopatkowo-obojczykowy stanowi dno dołu nadobojczykowego mniejszego
Fałsz
opthmalmic a. (a. ophthalmica) oddaje central retinal a. (a.centralis retinae) oraz lacrimal a. ( a. lacrimalis)
Prawda
chorda tympani odchodzi od NC X
Fałsz
Pytanie 5
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
maxillary veins (vv. maxillares) uchodzą do żyły twarzowej
Fałsz
śliniankę przyuszniczą zaopatruje parotid branch of superficial temporal artery (ramus parotideus arteriae temporalis superficialis)
Prawda
punctum nervosum (Erba) znajduje się podpowięziowo, na brzegu tylnym m. mostkowo- obojczykowo-sutkowego na wysokości kręgu CII
Fałsz
calcaneocuboid joint (articulatio calacanocuboidea) jest stawem elipsoidalnym
Fałsz
sublingual gland (glandula sublingualis) ma przewód wyprowadzający na sublingual caruncle (caruncula sublingualis)
Prawda
Pytanie 6
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
w zwoju kolanka od nerwu twarzowego odchodzi nerw skalisty większy
Prawda
"goose foot" (pes anserinus) tworzy między innymi m. półbłoniasty
Fałsz
radial carpal eminence (eminentia radialis carpi) jest zbudowana przez guzki znajdujące się na kościach: łódeczkowatej oraz czworobocznej mniejszej
Fałsz
pterygoid hamulus (hamulus pterygoideus) stanowi przedłużenie blaszki bocznej wyrostka skrzydłowego
Fałsz
flexor carpi ulnaris m. (m. flexor carpi ulnaris) przyczepia się do kości grochowatej
Prawda
Pytanie 7
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałs
staw kolanowy stanowi połączenie kości udowej, piszczelowej i strzałkowej
Fałsz
collateral fibular ligament (lig. collaterale fibulare) jest zrośnięte z torebką stawową
Fałsz
uszkodzenie collateral tibial ligament (lig.collaterale tibiale) często współistnieje z uszkodzeniem medial meniscus (meniscus medialis)
Prawda
uszkodzenie anterior cruciate ligament (lig.cruciatum anterius) daje wynik dodatni podczas testu szuflady przedniej
Prawda
staw kolanowy jest stawem zawiasowym 1-osiowym
Fałsz
Pytanie 8
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
internal spermatic fascia (fascia spermatica interna) jest odpowiednikiem parietal perintoneum(peritoneum parietale)
Fałsz
cremastic artery (a. cremasterica) jest gałęzią superficial epigastric a. (a. epigastrica superficialis)
Fałsz
cremaster muscle (musculus cremaster) unerwiony jest przez ilioinguinal n. (n. ilioinguinalis)
Fałsz
anterior scrotal nerves (nervi scrotales anteriores) są gałęziami genital branch of genitofemoral n. (ramus genitalis nervi genitofemoralis)
Fałsz
scrotum unaczyniona jest przez gałęzie tętnicy udowej i sromowej wewnętrznej
Prawda

Powiązane tematy

#anatomia #rochanie