Fiszki

mobile miłosz

Test w formie fiszek jebać kap
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 874 razy
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. włókna czuciowe przedzwojowe GSA przewodzą zarówno czucie powierzchniowe jak i głębokie
2. glenohumeral joint/shoulder joint (articulatio glenohumeralis/articulatio humeri) jest stawem prostym i kulistym panewkowym
3. deep palmar arch (arcus palmaris profundus) oddaje trzy palmar metacarpal arteries (aa. metacarpeae palmares)
4. cuneocuboid joint (articulatio cuneocuboidea) jest wzmocniony przez trzy więzadła, jedno położonena powierzchni podeszwowej, jedno na powierzchni grzbietowej i jedno będące więzadłem międzykostnym
5. popliteal vein (v. poplitea) jest położona ku tyłowi i przyśrodkowo względem popliteal artery (a. poplitea
1. włókna czuciowe przedzwojowe GSA przewodzą zarówno czucie powierzchniowe jak i głębokie
2. deep palmar arch (arcus palmaris profundus) oddaje trzy palmar metacarpal arteries (aa. metacarpeae palmares)
3. cuneocuboid joint (articulatio cuneocuboidea) jest wzmocniony przez trzy więzadła, jedno położonena powierzchni podeszwowej, jedno na powierzchni grzbietowej i jedno będące więzadłem międzykostnym
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. scianę dolną obturator canal (canalis obturatorius) stanowi obturator groove (sulcus obturatorius)
2. greater sciatic foramen (foramen ischiadicum majus) jest domknięte przez sacrotuberal and sacrospinal ligg. (ligg. sacrotuberale et sacrospinale)
3. przez suprapiriform foramen (foramen suprapiriforme) przebiega triada pośladkowa górna
4. przez lesser sciatic foramen (foramen ischiadicum minus) przechodzą obturator internus m.(m.obturator internus) oraz pudendal n. (n.pudendus) i internal pudendal a. and v. (a. et v. pudenda interna)
5. deep palmar arch ( arcus palmaris profundus) powstaje z połączenia zakończenia radial artery (a. radialis ) i deep palmar branch of ulnar artery (ramus palmaris profundus a. ulanris )
1. greater sciatic foramen (foramen ischiadicum majus) jest domknięte przez sacrotuberal and sacrospinal ligg. (ligg. sacrotuberale et sacrospinale)
2. przez suprapiriform foramen (foramen suprapiriforme) przebiega triada pośladkowa górna
3. przez lesser sciatic foramen (foramen ischiadicum minus) przechodzą obturator internus m.(m.obturator internus) oraz pudendal n. (n.pudendus) i internal pudendal a. and v. (a. et v. pudenda interna)
4. deep palmar arch ( arcus palmaris profundus) powstaje z połączenia zakończenia radial artery (a. radialis ) i deep palmar branch of ulnar artery (ramus palmaris profundus a. ulanris )
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. internal carotid artery (a.carotis interna ) przechodzi przez cavernous sinus (sinus cavernosus
2. accessory n. (n.accessorius) wychodzi z czaszki przez część przyśrodkową jugular foramen (foramen jugulare)
3. oculomotor n. (n.oculomotorius) unerwia przywspółczulnie ciliary m. (m.ciliaris) oraz iris sphincter m. (m.sphincter pupillae)
4. przez mastoid canaliculus (canaliculus mastoideus) przechodzi auricular branch of vagus n. (ramus auricularis nervi vagi)
5. trójkąt tętnicy językowej jest ograniczony od góry przez hypoglossal arch (arcus nervi hypoglossi)
1. internal carotid artery (a.carotis interna ) przechodzi przez cavernous sinus (sinus cavernosus
2. oculomotor n. (n.oculomotorius) unerwia przywspółczulnie ciliary m. (m.ciliaris) oraz iris sphincter m. (m.sphincter pupillae)
3. przez mastoid canaliculus (canaliculus mastoideus) przechodzi auricular branch of vagus n. (ramus auricularis nervi vagi)
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. nucleus of solitary tract (nucleus tractus solitarii) stanowi jądro przywspółczulne glossopharygeal n. (n.glossopharygeus)
2. tympanic plexus (plexus tympanicus) oddaje lesser petrosal n. (n.petrosus minor)
3. trójkąt łopatkowo-obojczykowy stanowi dno dołu nadobojczykowego mniejszego
4. chorda tympani odchodzi od NC X
5. opthmalmic a. (a. ophthalmica) oddaje central retinal a. (a.centralis retinae) oraz lacrimal a. ( a. lacrimalis)
1. tympanic plexus (plexus tympanicus) oddaje lesser petrosal n. (n.petrosus minor)
2. opthmalmic a. (a. ophthalmica) oddaje central retinal a. (a.centralis retinae) oraz lacrimal a. ( a. lacrimalis)
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. calcaneocuboid joint (articulatio calacanocuboidea) jest stawem elipsoidalnym
2. maxillary veins (vv. maxillares) uchodzą do żyły twarzowej
3. sublingual gland (glandula sublingualis) ma przewód wyprowadzający na sublingual caruncle (caruncula sublingualis)
4. śliniankę przyuszniczą zaopatruje parotid branch of superficial temporal artery (ramus parotideus arteriae temporalis superficialis)
5. punctum nervosum (Erba) znajduje się podpowięziowo, na brzegu tylnym m. mostkowo- obojczykowo-sutkowego na wysokości kręgu CII
1. sublingual gland (glandula sublingualis) ma przewód wyprowadzający na sublingual caruncle (caruncula sublingualis)
2. śliniankę przyuszniczą zaopatruje parotid branch of superficial temporal artery (ramus parotideus arteriae temporalis superficialis)
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. "goose foot" (pes anserinus) tworzy między innymi m. półbłoniasty
2. radial carpal eminence (eminentia radialis carpi) jest zbudowana przez guzki znajdujące się na kościach: łódeczkowatej oraz czworobocznej mniejszej
3. flexor carpi ulnaris m. (m. flexor carpi ulnaris) przyczepia się do kości grochowatej
4. pterygoid hamulus (hamulus pterygoideus) stanowi przedłużenie blaszki bocznej wyrostka skrzydłowego
5. w zwoju kolanka od nerwu twarzowego odchodzi nerw skalisty większy
1. flexor carpi ulnaris m. (m. flexor carpi ulnaris) przyczepia się do kości grochowatej
2. w zwoju kolanka od nerwu twarzowego odchodzi nerw skalisty większy
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałs
1. uszkodzenie anterior cruciate ligament (lig.cruciatum anterius) daje wynik dodatni podczas testu szuflady przedniej
2. uszkodzenie collateral tibial ligament (lig.collaterale tibiale) często współistnieje z uszkodzeniem medial meniscus (meniscus medialis)
3. collateral fibular ligament (lig. collaterale fibulare) jest zrośnięte z torebką stawową
4. staw kolanowy stanowi połączenie kości udowej, piszczelowej i strzałkowej
5. staw kolanowy jest stawem zawiasowym 1-osiowym
1. uszkodzenie anterior cruciate ligament (lig.cruciatum anterius) daje wynik dodatni podczas testu szuflady przedniej
2. uszkodzenie collateral tibial ligament (lig.collaterale tibiale) często współistnieje z uszkodzeniem medial meniscus (meniscus medialis)
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. anterior scrotal nerves (nervi scrotales anteriores) są gałęziami genital branch of genitofemoral n. (ramus genitalis nervi genitofemoralis)
2. cremaster muscle (musculus cremaster) unerwiony jest przez ilioinguinal n. (n. ilioinguinalis)
3. scrotum unaczyniona jest przez gałęzie tętnicy udowej i sromowej wewnętrznej
4. internal spermatic fascia (fascia spermatica interna) jest odpowiednikiem parietal perintoneum(peritoneum parietale)
5. cremastic artery (a. cremasterica) jest gałęzią superficial epigastric a. (a. epigastrica superficialis)
1. scrotum unaczyniona jest przez gałęzie tętnicy udowej i sromowej wewnętrznej
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. ventral posterolateral nucleus (nucleus ventralis posterolateralis) odpowiadają za odbiór informacji somatosensorycznych z kończyn i tułowia
2. ventral posteromedial nucleus (nucleus ventralis posteromedialis) biorą udział w odbiorze informacji somatosensorycznych z głowy i odbiór informacji smakowych
3. anterior nuclei (nuclei anteriores) odbierają informacje z nucleus of solitary tract (nucleus tractus solitarii)
4. medial nuclei (nuclei mediales) posiadają połączenia z korą przedczołową i z ośrodkami limbicznymi
5. . reticular nucleus of thalamus (nucleus reticularis thalami) odpowiedzialne są za hamowanie aktywności innych jąder wzgórza
1. ventral posterolateral nucleus (nucleus ventralis posterolateralis) odpowiadają za odbiór informacji somatosensorycznych z kończyn i tułowia
2. medial nuclei (nuclei mediales) posiadają połączenia z korą przedczołową i z ośrodkami limbicznymi
3. . reticular nucleus of thalamus (nucleus reticularis thalami) odpowiedzialne są za hamowanie aktywności innych jąder wzgórza
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. right superior intercostal v. (vena intercostalis superior dextra) zbiera krew z 3-4 górnych przestrzeni międzyżebrowych i uchodzi do azygos v. (v. azygos)
2. radiocarpal joint (articulatio radiocarpea) jest stawem jednoosiowym zawiasowym stawy
3. do układu powierzchownego żył kończyny górnej należą brachial vv. (vv. brachiales)
4. superior/supreme thoracic a. (a. thoracica superior/suprema) jest gałęzią axillary a. (a. axillaris)
5. azygos vein (v. azygos) powstaje ze stałego korzenia zewnętrznego, który stanowi ż. lędźwiowa wstępująca
1. right superior intercostal v. (vena intercostalis superior dextra) zbiera krew z 3-4 górnych przestrzeni międzyżebrowych i uchodzi do azygos v. (v. azygos)
2. superior/supreme thoracic a. (a. thoracica superior/suprema) jest gałęzią axillary a. (a. axillaris)
3. azygos vein (v. azygos) powstaje ze stałego korzenia zewnętrznego, który stanowi ż. lędźwiowa wstępująca
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. apex of petrous part of temporal bone (apex partis petrosae ossis temporalis) stanowi przednie ograniczenie foramen lacerum (foramen lacerum)
2. opening of sphenoidal sinus (apertura ossis sphenoidei) znajduje się przyśrodkowo od końca tylnego małżowiny nosowej górnej
3. thyreocervical trunk (truncus thyreocervicalis) znajduje się w obrębie carotid triangle (trigonumcaroticum)
4. w przedniej części foramen magnum (foramen magnum) marginal sinuses (sinus marginales) anastomozują z internal vertebral venous plexus (plexus venosus vertebralis internus)
5. cervical plexus (plexus cervicalis) powstaje z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych C2-C5
1. opening of sphenoidal sinus (apertura ossis sphenoidei) znajduje się przyśrodkowo od końca tylnego małżowiny nosowej górnej
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. zakręt przyhipokampowy należy do płata limbicznego
2. superior posterior alveolar a.(a. alveolaris superior posterior) zaopatruje zatokę szczękową
3. 3. t. podniebienna większa. Szpinda 3 str 118 3. transverse cervical n. (n. transversus colli) perforuje brzeg przedni mięśnia płatowatego głowy
4. torus tubarius, (torus tubarius) jest modelowany przez blaszkę przyśrodkową chrząstki trąbki słuchowej
5. anterior part of sacral plexus (pars anterior plexus sacralis) zawiera nerve to m. piriformis (n. musculi piriformis)
1. zakręt przyhipokampowy należy do płata limbicznego
2. superior posterior alveolar a.(a. alveolaris superior posterior) zaopatruje zatokę szczękową
3. torus tubarius, (torus tubarius) jest modelowany przez blaszkę przyśrodkową chrząstki trąbki słuchowej
4. anterior part of sacral plexus (pars anterior plexus sacralis) zawiera nerve to m. piriformis (n. musculi piriformis)
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. kość czworoboczna mniejsza należy do szeregu bliższego nadgarstka
2. największym naczyniem zaopatrującym większość opony twardej jest tętnica oponowa przednia
3. oponowa tylna imo fałsz 3. dorsal mesentery (mesenterium dorsale) sięga od przepony i kończy się nie dochodząc do zakończenia cewy jelitowej.
4. superior posterior pancreaticoduodenal v. (v. pancreaticoduodenalis superior posterior) uchodzi do ż. krezkowej dolnej
5. diagonal conjugate (coniugata diagonalis) łączy brzeg dolny spojenia łonowego z wierzchołkiem kości guzicznej
1. oponowa tylna imo fałsz 3. dorsal mesentery (mesenterium dorsale) sięga od przepony i kończy się nie dochodząc do zakończenia cewy jelitowej.
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. subscapularis m. (m. subscapularis) przyczepia się na guzku mniejszym i początku grzebienia guzka mniejszego
2. lateral bicipital groove (sulcus bicipitalis lateralis) zawiera m. in. żyłę odpromieniową
3. na powierzchni górnej obojczyka znajduje się subclavian groove/sulcus (sulcus subclavius)
4. crural chiasm of tendons (chiasma crurale tendinum) powstaje ze ścięgien mięśni: piszczelowego przedniego i piszczelowego tylnego
5. medial sural cutaneous n. (n. cutaneus surae medialis) jest składową n. łydkowego
1. subscapularis m. (m. subscapularis) przyczepia się na guzku mniejszym i początku grzebienia guzka mniejszego
2. lateral bicipital groove (sulcus bicipitalis lateralis) zawiera m. in. żyłę odpromieniową
3. medial sural cutaneous n. (n. cutaneus surae medialis) jest składową n. łydkowego
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. tranverse/ horizontal part of duodenum ( pars horizontalis/ trannsversa duodeni) jest jej najdłuższą częscią
2. oesophageal hiatus (hiatus esophagealis) leży na poziomie Th12
3. superior rectal a. ( a. rectalis superior) zespala się z inferior rectal a. (a rectalis inferior) w obrębie warstwy podśluzowej
4. limfa z jąder/ najądrzy i jajników odpływa wzdłuż naczyń gonadalnych bezpośrednio do węzłów aportowych
5. drżenie zamiarowe jest charakterystyczne dla uszkodzenia móżdżku
1. tranverse/ horizontal part of duodenum ( pars horizontalis/ trannsversa duodeni) jest jej najdłuższą częscią
2. superior rectal a. ( a. rectalis superior) zespala się z inferior rectal a. (a rectalis inferior) w obrębie warstwy podśluzowej
3. drżenie zamiarowe jest charakterystyczne dla uszkodzenia móżdżku
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. eft atrum (atrium sin.) jest w warunkach fizjologicznych mniejszy i ma grubszą ścianę w porównaniu do right atrium (atrium dex)
2. w krążeniu płodowym arterial duct (ductus arteriosus) wywodzi się z IV łuku tętniczego
3. cupula of pleurae (cupula plaurae) to część opłucnej ściennej znajdującej się u nasady szyi nad szyjką żebra II
4. bare area of the the liver (area nuda hepatis) znajduje się na jej powierzchni przeponowej
5. uncinate process (processus uncinatus) to dolna wypustka szyjki pancreas
1. bare area of the the liver (area nuda hepatis) znajduje się na jej powierzchni przeponowej
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. ulnar a. (a. ulnaris) stanowi mniejszą przyśrodkową gałąź brachial a. (a brachialis)
2. princeps pollicis a. (a. princeps pollicis) zstępuje wzdłuż pierwszej kości śródręcza nad flexor pollicis longus (m. flexor pollicis longus
3. humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris) jest stawem zawiasowym
4. medial circumflex femoral a. ( a. circumflexa femoris medialis) zaopatruje w przeważającej cześci zarówno głowę jak i szyjkę kości udowej
5. deep femoral a. (a. profunda femoris) oddaje tętnice okalające udo
1. princeps pollicis a. (a. princeps pollicis) zstępuje wzdłuż pierwszej kości śródręcza nad flexor pollicis longus (m. flexor pollicis longus
2. humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris) jest stawem zawiasowym
3. deep femoral a. (a. profunda femoris) oddaje tętnice okalające udo
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. intercostobrachial n. (n. intercostobrachialis) to boczna gałąź trzeciego nerwu międzyżebrowego, który może się zespalać z medial cutuneous brachial n. (n. cutaneus brachalis medialis)
2. axillary v. (v. axillaris) bierze początek na dolnym brzegu teres minor ( m. teres minor)
3. deep cervical a. (a. cervicalis profunda) to składowa costocervical trunk (truncus costocervicalis)
4. superior cerebellar a. (a. cerebellaris superior) znajduje się powyżej wyjścia z mózgowia NC III
5. przy pogłębionym oddechu zwykle NIE biorą udziału mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne a tylko zewnętrzne w celu podtrzymania ciśnienia w klatce piersiowej aby zapobiec zapadnięciu się płuc
1. intercostobrachial n. (n. intercostobrachialis) to boczna gałąź trzeciego nerwu międzyżebrowego, który może się zespalać z medial cutuneous brachial n. (n. cutaneus brachalis medialis)
2. deep cervical a. (a. cervicalis profunda) to składowa costocervical trunk (truncus costocervicalis)
3. przy pogłębionym oddechu zwykle NIE biorą udziału mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne a tylko zewnętrzne w celu podtrzymania ciśnienia w klatce piersiowej aby zapobiec zapadnięciu się płuc
. Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. reflected inguinal lig. (lig. reflexum) utworzone jest przez boczną część inguinal lig. (lig. inguinale) oraz lacunar lig. (lig lacunare), które stanowi trójkątne połączenie inguinal lig. (lig. inguinale) z grzebieniem kości łonowej
2. najczęściej w kamicy przewodowej kamienie żółciowe zalegają w cystic duct (ductus cysticus) że względu na występowanie fałdów spiralnych w jego obrębie
3. deep dorsal v. of the penis ( v. dorsalis penis profunda) opuszcza krocze przez szczelinę między więzadłem łukowatym łonowym i więzadłem poprzeczym krocza i dopływa do żył sromowych zewnętrznych (powierzchownych)
4. anterior interosseous a. (a. interossa anterior) NIE zespala się z posterior interosseous a. (a. interossea posterior) gdyż zwykle nie przebija błony międzykostnej
5. deep auricular a. (a. auricularis profunda) jest gałęzia od superficial temporal a. (a. temporalis superficialis)
1. najczęściej w kamicy przewodowej kamienie żółciowe zalegają w cystic duct (ductus cysticus) że względu na występowanie fałdów spiralnych w jego obrębie
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
1. recurrent laryngeal n. (n. laryngeus reccurens) NIE unerwia cricothroid m. (m. cricothyroideus)
2. descending genicular a. (a. descendens genus) odchodzi od tętnicy udowej w kanale przywodzicieli
3. do radial tuberosity (tuberositas radialis) przyczepia sie rozcięgno biceps brachii ( m. biceps brachii)
4. za erekcję członka odpowiada układ parasympatyczny
5. infraglottic cavity (cavum infraglotticum) rozciąga się od rima glottidis do górnego brzegu cricoidcartilage (cartilago cricoidea)
1. recurrent laryngeal n. (n. laryngeus reccurens) NIE unerwia cricothroid m. (m. cricothyroideus)
2. descending genicular a. (a. descendens genus) odchodzi od tętnicy udowej w kanale przywodzicieli
3. za erekcję członka odpowiada układ parasympatyczny

Powiązane tematy

#anatomia #rochanie

Inne tryby