Pytania i odpowiedzi

mobile miłosz

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. jebać kap
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 874 razy
Pytanie 21
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
fovea centralis jest bardzo silnie narażona na zmiany zakrzepowe ze względu na liczne anastomozy tętnicze w tym obszarze gałki ocznej
Fałsz
fovea centralis jest bardzo silnie narażona na zmiany zakrzepowe ze względu na liczne anastomozy tętnicze w tym obszarze gałki ocznej
Fałsz
obszar najbardziej narażony na krwotoki z nosa to tylna i środkowa część przegrody nosa gdzie znajdują się liczne anastomozy
Fałsz
facial n. (n. facialis) stanowi ramię dośrodkowe łuku odruchowego rogówkowego
Fałsz
glossopharyngeal n. (n. glossopharyngeus) prowadząc włókna odpowiada za smak przednich 2/3 języka
Fałsz
Pytanie 22
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
para- aortic body (corpora paraaortica) odgrywają niezwykle istotną rolę w fizjologii oddychania
Fałsz
marginal flexure (flexura marginalis) moczowodu występuje w miejscu skrzyżowania kresy granicznej z końcem dalszym external iliac a. (a. iliaca externa)
Fałsz
. pelvic outlet (planum exitus pelvis) jest większa w miednicach żeńskich w porównaniu do męskich
Prawda
podczas aktu defekacji mięsień łonowo-odbytniczy rozluźnia się co prowadzi do zwiększenia kąta między bańką odbytnicy a górną częścią jej kanału
Prawda
bruzda nerwu skalistego większego leży na przedniej powierzchni części skalistej kości skroniowej
Prawda
Pytanie 23
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
jądra boczne i brzuszno - przyśrodkowe thalamus są powiązane zarówno z nastrojem jak i pobieraniem pokarmu
Fałsz
zona incerta, część subthalamus to główny ośrodek kontrolujący spożycie płynów
Fałsz
uszkodzenie tylnego obszaru hypothalamus może powodować bezsenność
Fałsz
mamillary bodies (corpora mammilaria) są związane z pamięcią
Prawda
pobudzenie area postrema pełni funkcję ochronną na wiele substancji toksycznych i może wywoływać odruch wymiotny
Prawda
Pytanie 24
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
external spermatic fascia (fascia spermatica externa) wywodzi się z rozcięgna m.poprzecznego brzucha
Prawda
anteflexio of uterus (anteflexio uteri) to kąt 90% zawarty między pochwą a kanałem szyjki macicy
Fałsz
greater omentum (omentum majus) wywodzi się z embrionalnej krezki grzbietowej
Fałsz
superficial inguinal ring(anulus inguinalis suprficialis) znajduje się przyśrodkowo od guzka łonowego
Fałsz
perineal membrane (membrana perinei) tworzy transverse lig. of perineum (lig. transversum perinei)
Prawda
Pytanie 25
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
Z powodu zbyt silnej pronacji stopy uszkodzeniu dolnego końca kości strzałkowej często towarzyszy złamanie kostki przyśrodkowej lub pęknięcie więzadła trójgraniastego
Prawda
obłączek skośny zapobiega zsuwaniu się głowy kości promieniowej w stawie promieniowołokciowym bliższym
Fałsz
złamanie szyjki chirurgicznej kości ramiennej może prowadzić do uszkodzenia axillary n( n. axillaris) oraz anterior humeral circumflex a. (a. circumflexa humeri anterior)
Prawda
uszkodzenie long thoracic n. (n. thoracicus longus) to tzw "scapula alata"
Prawda
pęknięcie tętnicy oponowej środkowej często występuje w przypadku złamania części łuskowej kości skroniowej
Prawda
Pytanie 26
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
uszkodzenie ulnar n. (n. ulnaris) może się objawiać parestezjami w rejonie 4 i 5 palca
Prawda
żebra I-VII łączą się bezpośrednio z mostkiem przez chrząstki żebra
Prawda
sulcus tubae auditivae (sulcus of auditory tube) przebiega między kością skroniową a klinową.
Prawda
papilla duodeni minor (minor duodenal papilla) stanowi ujście ductus choledochus (bile duct/ common bile duct).
Fałsz
m. brachioradialis jest częściowo unerwiony przez median n. (n. medianus)
Fałsz
Pytanie 27
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
ulnar n. (n. ulnaris) przechodzi między głowami m. flexor digitorum superficialis
Fałsz
saphenous n. (n. saphenus) opuszcza adductor canal (canalis adductorius) razem z descending genicular a. (a. descendens genu)
Prawda
ścięgno m. flexor carpi ulnaris przechodzi pod troczkiem zginaczy w kanale nadgarstka
Fałsz
median n. (n. medianus) przechodzi między głowami m. pronator teres
Prawda
suprascapular a. (a. suprascapularis) przechodzi przez wcięcie łopatki pod więzadłem poprzecznym łopatki górnym
Fałsz
Pytanie 28
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
w początkowym odcinku sulcus basilaris (basilary sulcus) znajduje się a. vertebralis (vertebral a.)
Fałsz
tectorial membrane (membrana tectoria) stanowi przedłużenie cruciate ligament of atlas (ligamentum cruciforme atlantis).
Fałsz
diaphragma jest unerwiona przez phrenic n. (n. phrenicus ) z poziomów C2-C3
Fałsz
right gastric a. (a. gastrica dextra) oddaje gastroduodenal a. (a. gastroduodenalis)
Fałsz
wytrysk nasienia z cewki moczowej następuje w wyniku skurczów m. kulszowo- jamistego
Prawda
Pytanie 29
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
tonsillar fossa (fossa tonsilaris) znajduje się do tyłu i boku od palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
Prawda
levator veli palatini m. (m. levator veli palatini) rozpoczyna się w dole łódkowatym i na kolcu kości klinowej
Fałsz
lateral axillary lymph nodes (nodi lymphoidei axillares laterales) drenują większość chłonki z części wolnej kończyny górnej
Prawda
trochanteric fossa (fossa trochanterica) znajduje się u podstawy lesser trochanter (trochanter minor
Fałsz
otrzewna ścienna dołów biodrowych jest unerwiona czuciowo somatycznie przez lateral femoral cutaneous n. (n. cutaneus femoris lateralis)
Prawda
Pytanie 30
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
na pterygoid hamulus (hamulus pterygoideus) zawija się ścięgno tensor veli palatini m. (m. tensor veli palatini)
Prawda
medial lip of linea aspera (labium mediale lineae asperae) ku górze przedłuża się w pectineal line (linea pectinea)
Prawda
styloglossus m. (m. styloglossus) wytwarza palatoglossal arch (arcus palatoglossus)
Fałsz
saphenous n. (n. saphenus) jest najdłuższą gałęzią nerwu kulszowego
Fałsz
minor renal calices (calices renales minores) wytwarzają wokół brodawek nerkowych fornix of renal calix (fornix calicis renalis)
Prawda
Pytanie 31
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
right supracolic part of proper peritoneal cavity (pars supracolica cavitas peronealis dex.) zawiera hepatorenal recess (recessus hepatorenalis)
Prawda
m.skośny górny w obrębie gałki ocznej jest unerwiony przez trochlear n. (n.trochlearis)
Prawda
ambiguus nucleus (nucleus ambiguus) stanowi jądro ruchowe dla nerwu twarzowego
Fałsz
droga napływu lewej komory zawiera aortic vestibule (vestibulum aortae) external branch (ramus externus )
Fałsz
NC XI zespala się z vagal nerve (n. vagus)
Fałsz
Pytanie 32
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
greater petrosal n.(n.petrosus major) łączy się z deep petrosal nerve (n.petrosus profundus)
Prawda
w obrębie pterygoid canal (canalis pterygoideus) tętnica błędnika oddaje cochlear a.(a. cochlearis)
Fałsz
brachiocephalic trunk (truncus brachiocephalicus) jest pierwszą i najsilniejszą gałęzią aortic arch (arcus aortae)
Prawda
root of mesentery (radix mesenterii) to inaczej nasada krezki jelita cienkiego
Prawda
inferior salivatory nucleus (nucleus salivatorius inferior) stanowi jądro czuciowe NC X
Fałsz
Pytanie 33
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
wewnątrz pochewki szyjnej znajdują się: nerw zatoki tętnicy szyjnej, gałęzie sercowe szyjne górne n. błędnego i gałąź kłębka szyjnego n. językowo-gardłowego
Prawda
przez szczelinę między m. grzebieniowym a m. przywodzicielem długim NIE przebiegają: t. głęboka uda, gałąź powierzchowna t. przyśrodkowej okalającej udo i t. przeszywająca udo
Fałsz
pierwsze gałęzie tylne boczne nn. rdzeniowych S1–S3 kończą się jako nn. skórne środkowe pośladków
Prawda
włókna przywspółczulne pochodzące z nerwu językowo-gardłowego trafiają do zwoju usznego drogą nerwu skalistego mniejszego
Prawda
węzły chłonne podżuchwowe środkowe NIE filtrują chłonki z nosa zewnętrznego i policzka “
Fałsz
Pytanie 34
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
median nerve (n. medianus) prowadzi włókna nerwowe z neuromerów C2-C5
Fałsz
anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius) biegnie od pola międzykłykciowego tylnego ku przodowi
Fałsz
triangle of hypoglossal nerve (trigonum nervi hypoglossi) znajduje się w rhomboid fosssa (fossa rhomboidea)
Prawda
internal thoracic a.(a. thoracica interna) odchodzi z dolnego obwodu tętnicy podobojczykowej ,naprzeciwko tętnicy kręgowej
Prawda
angular ar. (a. angularis) jest zakończeniem tętnicy twarzowej
Prawda
Pytanie 35
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
mastoid foramen (foramen mastoideum) prowadzi do zatoki esowatej
Prawda
ulnar artery (a. ulnaris) odchodzi od axillary artery (a. axillaris)
Fałsz
obturator nerve (n. obturatorius) powstaje z części przednich gałęzi przednich nn. lędźwiowych
Prawda
corpus striatum (corpus striatum) makroskopowo dzieli się na jądro soczewkowate i jądro ogoniaste j
Prawda
axillary vein ( v.axillaris) biegnie w jamie pachowej wzdłuż przyśrodkowego obwodu tętnicy pachowej
Prawda
Pytanie 36
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
axillary cavity (cavitas axillaris) stanowi przestrzeń międzymięśniową, która jest usytuowana między ramieniem, ścianą boczną klatki piersiowej i obręczą piersiową
Prawda
plantaris (m. plantaris) rozpoczyna się on na zakończeniu kresy nadkłykciowej bocznej i na więzadle podkolanowym skośnym
Prawda
superior papillary muscle of left ventricle, (m. papillaris superior ventriculi sinistri) wyrasta z części przyśrodkowej ściany przedniej lewej komory
Fałsz
brachial plexus (plexus brachialis) znajduje się w szczelinie mm pochyłych tylnej
Prawda
carpometacarpal joint of the thumb (articulatio carpometacarpalis I) to saddle joint (articulatio sellaris)siodełkowy
Prawda
Pytanie 37
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
deltoid (m. deltoideus) posiada przyczep na greater tubercle of humerus (tuberculum majus humer
Fałsz
sphenomandibular lig.(lig. sphenomandibulare) przebiega pomiędzy kolcem kości klinowej, a języczkiem żuchwy
Prawda
brak możliwości spojrzenia w dół kiedy oko jest przywiedzione wskazuje na uszkodzenie nerwu bloczkowego
Prawda
inferior longitudinal lingal m. (m. longitudinalis inferior linguae) przyczepia się do całej powierzchni dolnej rozcięgna językowego
Fałsz
risorius m. (m. risorius) leży powierzchownie w stosunku do m. szerokiego szyi
Prawda
Pytanie 38
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
root of lung (radix pulmonis) rzutuje na trzony kręgów Th5-Th7
Prawda
small saphenous v. (v. saphena parva) uchodzi do ż. udowej
Fałsz
gastroduodenal a. (a. gastroduodenalis) w całym swoim przebiegu jest położona zewnątrzotrzewnowo
Prawda
pelvic splanchnic nerves (nn. splanchnici pelvici) przebiegają razem z pudendal nerve (n. pudendalis)
Prawda
omental taenia (taenia omentalis) jest usytuowana na powierzchni przednio-bocznej ascending colon and descending colon (colon ascendens et colon descendens)
Fałsz
Pytanie 39
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
transverse cervical a. (a. transversa colli) odchodzi z tylnego obwodu internal carotid a. (a. carotis interna)
Fałsz
do oculomotor n. (n. oculomotorius) dochodzą włókna czuciowe drogą zespolenia z n. ocznym
Fałsz
śliniankę przyuszną zaopatruje parotid branch of superficial temporal artery (ramus parotideus arteriae temporalis superficialis)
Prawda
cochlear ganglion (ganglion cochleare) znajduje się w spiral canal of modiolus (canalis spiralis modioli)
Prawda
pterygoid canal (canalis pterygoideus) łączy dół przedni czaszki z dołem skrzydłowo podniebiennym
Fałsz
Pytanie 40
Oceń poprawność odpowiedzi Prawda Fałsz
temporomadibular joint (articulatio temporomandibularis) zawiera dwie jamy stawowe
Prawda
posterior lacrimal crest (crista lacrimalis posterior) znajduje się na wyrostku czołowym szczęki
Fałsz
cervical part of trachea (pars cervicalis tracheae) jest unaczyniona przez tętnicę tarczową dolną
Prawda
otwór rylcowo-sutkowy zawiera nerw twarzowy
Prawda
falciform lig. (lig. falciforme) dzieli krezkę grzbietową na 2 części
Fałsz

Powiązane tematy

#anatomia #rochanie