Pytania i odpowiedzi

GOSP.UBEZ 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 191 razy
Pytanie 21
Majątek trwały, w przypadku zakładu ubezpieczeń, ma
marginalne znaczenie
Pytanie 22
W lokatach firm ubezpieczeniowych dominują
instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
Pytanie 23
Większość aktywów firmy ubezpieczeniowej stanowią
Lokaty
Pytanie 24
W konsekwencji specyfiki działalności ubezpieczeniowej majątek zakładu ubezpieczeń ma charakter głównie
finansowy
Pytanie 25
Składka ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczeń na życie ustalana jest zatem w ten sposób,
w początkowym okresie ubezpieczeni dopłacają do składki
w późniejszym okresie ubezpieczeni nie muszą dopłacać
Pytanie 26
Powstanie rezerwy matematycznej związane jest z faktem pobierania
składki uśrednionej
Pytanie 27
Ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń na życie (ryzyko śmierci)
rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego
Pytanie 28
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego znajduje szczególne zastosowanie w tych ubezpieczeniach, które charakteryzują się
nierównomiernym rozkładem ryzyka
Pytanie 29
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego znajduje szczególne zastosowanie w tych ubezpieczeniach, w których występuje ryzyko
wzrastające
Pytanie 30
Część składki, która pokrywa ryzyko bieżącego okresu
składka zarobiona
Pytanie 31
Zgodnie z zasada współmierności przychodów i kosztów podmiot gospodarczy musi wykazać w księgach rachunkowych
przychody i współmierne dla osiągnięcia przychodów koszty
Pytanie 32
Konieczność tworzenia rezerw wynika z zasady
zasady współmierności przychodów i kosztów
Pytanie 33
Wyodrębnionączęść pasywów, przeznaczoną na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, które mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Pytanie 34
Oczekiwana wartośc przysłych zoobowiązań to
rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
Pytanie 35
Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, kapitał zapasowy
przejmuje rolę podstawowego kapitału gwarancyjnego
jest najczęściej wyższy od kapitału zakładowego
Pytanie 36
Głównym celem tworzenia kapitału zapasowego jest gromadzenie środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych według decyzji władz zakładu ubezpieczeń
prawda
Pytanie 37
Wpłaty na akcje
nie mogą pochodzić z nielegalnych
nie mogą pochodzić nieujawnionych źródeł
nie mogą mieć związku z finansowaniem terroryzmu
Pytanie 38
Kapitał zakładowy
może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi
musi być opłacony w całości przed zarejestrowaniem zakładu ubezpieczeń w KRS
Pytanie 39
Wysokość nieprzekraczalnego dolnego progu minimalnego wymogu kapitałowego (w euro) dla Działu II (dla grup 10-15) wynosi
4 000 000
Pytanie 40
Wysokość nieprzekraczalnego dolnego progu minimalnego wymogu kapitałowego (w euro) dla Działu II (dla grup 1-9, 16-18) wynosi
2 700 000

Powiązane tematy

#.