Fiszki

GOSP.UBEZ 2

Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 191 razy
Środki własne definiowane są w art. 238 u.d.u.r. jako aktywa wolne od obciążeń, dostępne na pokrycie strat wynikających z niesprzyjających wahań w obszarze wykonywanej działalności.
prawda
fałsz
prawda
Pełnią one rolę buforu bezpieczeństwa na wypadek, gdyby rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe nie wystarczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń
rezerwy
lokaty
środki własne ubezpieczyciela
środki własne ubezpieczyciela
Ryzyko ubezpieczyciela, związane z negatywnym odchyleniem faktycznych wypłat odszkodowań i świadczeń od założonych, nazywane jest
ryzykiem overwritingowym
ryzykiem stałym
ryzykiem underwritingowym
ryzykiem underwritingowym
Warunkiem koniecznym dla zachowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń jest posiadanie adekwatnychdo skali działalności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
fałsz
prawda
prawda
Strategie inwestycyjne i płynność Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym
dość płynne
strategie elastyczne
wysoka płynność
strategie elastyczne
wysoka płynność
Strategie inwestycyjne i płynność Klasyczne ubezpieczenia na życie
niska płynność
dość płynne
strategie długoterminowe
niska płynność
strategie długoterminowe
Strategie inwestycyjne i płynność Ubezpieczenia non-life
dość płynne
strategie krótkoterminowe
niska płynność
dość płynne
strategie krótkoterminowe
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym
Suma ubezpieczenia albowartość polisy
ryzyko Ubezpieczyciel
ryzyko Ubezpieczający
suma składki zmienna
Suma ubezpieczenia albowartość polisy
ryzyko Ubezpieczający
suma składki zmienna
Klasyczne ubezpieczenia na życie
suma składki stała
ryzyko Ubezpieczający
ryzyko Ubezpieczyciel
Gwarantowana suma ubezpieczenia
suma składki stała
ryzyko Ubezpieczyciel
Gwarantowana suma ubezpieczenia
W ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym składka ubezpieczeniowa dzielona jest na dwie części:
manipulacyjną
ochronną
inwestycyjną
strategiczną
ochronną
inwestycyjną
W przypadku zakładów ubezpieczeń na życie
z mniejszą precyzją można zarówno zapotrzebowanie wysokości przyszłych wypłat, jak też ich terminy
z większą precyzją można zarówno zapotrzebowanie wysokości przyszłych wypłat, jak też ich terminy
z większą precyzją można zarówno zapotrzebowanie wysokości przyszłych wypłat, jak też ich terminy
Cykl w ubezpieczeniach na życie wynosi
od kilkunastu do kilkudziesięciu lat
jednego roku,
jednego miesiąca,
od kilkunastu do kilkudziesięciu lat
Cykl w ubezpieczeniach majątkowych wynosi bowiem zazwyczaj około
od kilkunastu do kilkudziesięciu lat
jednego miesiąca,
jednego roku,
jednego roku,
Działalność lokacyjna zakładów działu I i II
jest taka sama
różni się
różni się
Regulacja ta w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ryzyka portfela inwestycyjnego
zasada proporcjonalnosci
zasada współmierności przychodów i kosztów
zasada dywersyfikacji
zasada dywersyfikacji
Zakład ubezpieczeń może lokować środki finansowe
wyłącznie w instrumenty, których ryzyko można właściwie określić, mierzyć, monitorować
wyłącznie w obligacje
we wszystkie intrumenty
wyłącznie w instrumenty, których ryzyko można właściwie określić, mierzyć, monitorować
Mając na uwadze specyfikę zakładu ubezpieczeń jako instytucji zaufania publicznego, można stwierdzić, iż najważniejszymi kryteriami doboru instrumentów finansowych są
płynność
bezpieczeństwo
zysk
płynność
bezpieczeństwo
W świetle art. 276 ust. 3 u.d.u.r. nadrzędnym celem inwestowania środków finansowych zakładu ubezpieczeń jest osiągniecie jak największego
bezpieczeństwa
rentowności
płynności
zysku
bezpieczeństwa
rentowności
płynności
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe mają charakter ewidencyjny, a „fizycznym” wyrazem ich istnienia są właśnie
aktywa obrowe
należności
lokaty
lokaty
Zakłady ubezpieczeń nie posiadają również aktywów obrotowych, typowych dla innych podmiotów gospodarczych, takich jak materiały, towary czy produkty gotowe
prawda
fałsz
prawda

Powiązane tematy

#.

Inne tryby