Pytania i odpowiedzi

Praw Bank

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Praw Bank
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 272 razy
Pytanie 21
Decyzje
Wiążą w całości, a jeśli wskazują adresatów, to wiążą tylko tych adresatów
mają charakter indywidualny i konkretny, określając sytuacje prawną imiennie określonego adresata.
Pytanie 22
Rozporządzenia
Mają zasięg ogólny i wiążą w całości, jak również są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach.
Nie są implementowane do krajowego porządku prawnego.
Pytanie 23
Prawo ukształtowane przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w oparciu o normy traktatowe ukształtowane przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w oparciu o normy traktatowe to
Prawo wtórne (zasady ogólne prawa UE)
Pytanie 24
Prawo obejmujące traktaty (założycielskie, nowelizujące, akcesyjne) oraz inne umowy państw członkowskich regulujące materię ustrojową Unii to
Prawo pierwotne
Pytanie 25
Prawo Unii Europejskiej W zakresie tego prawa obowiązuje
zasada pierwszeństwa (nadrzędności, prymatu) prawa unijnego wobec prawa państw członkowskich.
Pytanie 26
Zakres podmiotowy banku to
Podmioty powierzające (banki, instytucje kredytowe
Podmioty wykonujące (przedsiębiorcy, s.c.)
Pytanie 27
Zakres przedmiotowy banku to
czynności bankowe
czynności faktyczne związane z działalnością bankową
outsourcing zagraniczny
inne czynności
Pytanie 28
Czynności bankowe sensu largo
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
Pytanie 29
Czynności bankowe sensu largo
terminowe operacje finansowe,
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
Pytanie 30
Czynności bankowe sensu largo
udzielanie pożyczek pieniężnych,
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego
Pytanie 31
Czynności bankowe sensu stricto
emitowanie bankowych papierów wartościowych
Pytanie 32
Czynności bankowe sensu stricto
przyjmowanie wkładów pieniężnych
prowadzenie innych rachunków bankowych,
udzielanie kredytów,
udzielanie i potwierdzanie gwarancji
Pytanie 33
Pytanie 34
Zastępców Przewodniczącego powołuje i odwołuje
Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji
Pytanie 35
W razie wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego Komisji, do czasu powołania nowego Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki pełni
Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.
Pytanie 36
Kadencja Przewodniczącego Komisji wygasa w razie jego
śmierci lub odwołania.
Pytanie 37
Przed upływem kadencji przewodniczącego komisji nadzoru finansowego odwołuje się wyłącznie w przypadku
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
rezygnacji ze stanowiska
utraty obywatelstwa polskiego
utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące
Pytanie 38
Przed upływem kadencji przewodniczącego komisji nadzoru finansowego odwołuję
Prezes Rady Ministrów
Pytanie 39
Przewodniczącego Komisji powołuje Prezes Rady Ministrów na
pięcioletnią kadencję
Pytanie 40
W skład Komisji wchodzą
Przewodniczący, trzech Zastępców Przewodniczącego i dziewięciu członków.

Powiązane tematy

#prawbank