Pytania i odpowiedzi

Beton test

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 353 razy
Pytanie 1
Przekroczenie w elementach zginanych wartości granicznego zasięgu strefy ściskanej ξlim, oznacza:
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
Pytanie 2
Uwzględnienie efektów II rzędu według Eurokodu 2 może być przeprowadzone na podstawie
metody nominalnej sztywności
metody nominalnej krzywizny
Pytanie 3
Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie VRd,c wynika m.in. z efektu
zazębiania kruszywa w rysie
klockowania zbrojenia
Pytanie 4
Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej VRd,max wynika z:
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 5
Rozstaw strzemion w elementach belkowych zależy od
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 6
W belkach stosuje się dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe kiedy
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
Pytanie 7
W belkach do podpory skrajnej należy doprowadzić zbrojenie dolne o polu przekroju nie mniejszym niż:
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
Pytanie 8
Porównując dwie belki żelbetowe, które różnią się tylko zbrojeniem głównym - belka nr 1 zbrojenie główne składa się z ośmiu prętów Φ8, belka nr 2 zbrojenie główne składa się z dwóch prętów Φ16. Pod takim samym obciążeniem szerokość rys w belce nr 1 będzie
mniejsza niż w belce nr 2
Pytanie 9
Wymagana w normie grubość otuliny zbrojenia zależy od:
bezpiecznego przekazywania sił przyczepności
ochrony stali przed korozją
ochrony ogniowej konstrukcji
Pytanie 10
Uszeregować w kolejności od największej do najmniejszej następujące wytrzymałości betonu: fck, fctk,0,95, fctd
fck>fctk,0,95>fctd
Pytanie 11
Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie betonu klasy C80/95 wynosi:
57,1 MPa
Pytanie 12
Efekt usztywnienia stosuje się przy obliczaniu
minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie
Pytanie 13
Rozstaw prętów zbrojeniowych w belkach uzależniony jest m.in. od:
średnicy pręta zbrojeniowego
maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa
Pytanie 14
Poprzeczny rozstaw ramion strzemion w elementach belkowych nie powinien przekraczać
0,75d, lecz nie więcej niż 600 mm
Pytanie 15
Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie zależy m.in. od
pola przekroju strefy rozciąganej betonu
wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili zarysowania
Pytanie 16
Nośność połączenia płyta-słup na przebicie zależy m.in. od
wysokości płyty
zbrojenia głównego w płycie
Pytanie 17
Wg Eurokodu 2 do zbrojenia należy używać stali o granicy plastyczności w granicach
400 ÷ 600 MPa
Pytanie 18
Wytrzymałość betonu fck wyznaczona jest jako
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
Pytanie 19
Podstawowa długość zakotwienia prętów zbrojeniowych lb,rqd zależy od
granicznych naprężeń przyczepności
średnicy pręta zbrojeniowego
jakości warunków przyczepności
Pytanie 20
Maksymalny rozstaw zbrojenia głównego w płytach jednokierunkowo zbrojonych wynosi
3h i nie więcej niż 400 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)

Powiązane tematy