Test: Beton test

Strona 1

Pytanie 1
Przekroczenie w elementach zginanych wartości granicznego zasięgu strefy ściskanej ξlim, oznacza:
strefa rozciągana wymaga dozbrojenia
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
przekrój jest rzeczywiście teowy
Pytanie 2
Uwzględnienie efektów II rzędu według Eurokodu 2 może być przeprowadzone na podstawie
metody nominalnej krzywizny
zasady prac przygotowanych
metody minimalnego zbrojenia
metody nominalnej sztywności
Pytanie 3
Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie VRd,c wynika m.in. z efektu
zazębiania kruszywa w rysie
klockowania zbrojenia
zmiany sztywności elementu
płaskich przekrojów Bernoulli’ego
Pytanie 4
Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej VRd,max wynika z:
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na ścinanie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na zginanie
Pytanie 5
Rozstaw strzemion w elementach belkowych zależy od
rozpiętości efektywnej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
wytrzymałości betonu na rozciąganie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
Pytanie 6
W belkach stosuje się dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe kiedy
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
belka ma wysokość większą niż 1,5 m
belka ma wysokość większą niż 0,8 m
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
Pytanie 7
W belkach do podpory skrajnej należy doprowadzić zbrojenie dolne o polu przekroju nie mniejszym niż:
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
Pytanie 8
Porównując dwie belki żelbetowe, które różnią się tylko zbrojeniem głównym - belka nr 1 zbrojenie główne składa się z ośmiu prętów Φ8, belka nr 2 zbrojenie główne składa się z dwóch prętów Φ16. Pod takim samym obciążeniem szerokość rys w belce nr 1 będzie
nie wiadomo
większa niż w belce nr 2
mniejsza niż w belce nr 2
taka sama jak w belce nr 2
Pytanie 9
Wymagana w normie grubość otuliny zbrojenia zależy od:
bezpiecznego przekazywania sił przyczepności
zawartości cementu w mieszance betonowej
ochrony ogniowej konstrukcji
ochrony stali przed korozją
Pytanie 10
Uszeregować w kolejności od największej do najmniejszej następujące wytrzymałości betonu: fck, fctk,0,95, fctd
fck>fctk,0,95>fctd
fck>fctd>fctk,0,95
fctd>fck>fctk,0,95
fctk,0,95>fck>fctd
Pytanie 11
Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie betonu klasy C80/95 wynosi:
95 MPa
80 MPa
67,9 MPa
57,1 MPa
Pytanie 12
Efekt usztywnienia stosuje się przy obliczaniu
ugięć elementów żelbetowych
minimalnego zbrojenia ze względu na ścinanie
minimalnego zbrojenia ze względu na zginanie
minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie
Pytanie 13
Rozstaw prętów zbrojeniowych w belkach uzależniony jest m.in. od:
ilości kruszywa w mieszance betonowej
maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa
klasy ekspozycji
średnicy pręta zbrojeniowego
Pytanie 14
Poprzeczny rozstaw ramion strzemion w elementach belkowych nie powinien przekraczać
0,5d, lecz nie więcej niż 450 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 600 mm
0,5d, lecz nie więcej niż 600 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 450 mm
Pytanie 15
Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie zależy m.in. od
wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili zarysowania
wytrzymałości betonu na ściskanie
pola przekroju strefy rozciąganej betonu
klasy konstrukcji
Pytanie 16
Nośność połączenia płyta-słup na przebicie zależy m.in. od
rozstawu strzemion w słupie
wysokości płyty
zbrojenia głównego w płycie
zbrojenia głównego w słupie
Pytanie 17
Wg Eurokodu 2 do zbrojenia należy używać stali o granicy plastyczności w granicach
200 ÷ 600 MPa
220 ÷ 500 MPa
400 ÷ 800 MPa
400 ÷ 600 MPa
Pytanie 18
Wytrzymałość betonu fck wyznaczona jest jako
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na rozciąganie
5% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
15% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na rozciąganie
95% kwantyl rozkładu statystycznego wytrzymałości betonu na ściskanie
Pytanie 19
Podstawowa długość zakotwienia prętów zbrojeniowych lb,rqd zależy od
jakości warunków przyczepności
średnicy pręta zbrojeniowego
otuliny betonowej pręta zbrojeniowego
granicznych naprężeń przyczepności
Pytanie 20
Maksymalny rozstaw zbrojenia głównego w płytach jednokierunkowo zbrojonych wynosi
250 mm
300 mm
2,5h i nie więcej niż 250 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)
3h i nie więcej niż 400 mm (h oznacza całkowitą grubość płyty)

Powiązane tematy