ZFPP

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego

Zawodowe, powtórzenie. 61 pytań.

Przedsiębiorstwo jest zespołem składnikow:
materialnych
niematerialnych
Podstawowe podmioty wyodrębnione w ekonomii
gospodarstwo domowe
państwo
przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo jest podmiotem posiadającym odrębność
techniczną
majątkową
organizacyjną
Przedsiębiorstwo jest jest podmiotem odpowiedzialnym za wytwarzanie:
dobr
uslug
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność:
ekonomiczną
finansową
Głownym celem przedsiębiorstwa jest:
maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
maksymalizacja zysku
W naukach o przedsiębiorstwie wyroznia się ok ... dodatkowych celow
30
3 podstawowe rodzaje decyzji finansowych w przedsiębiorstwie to;
inwestycyjne
finansowe
operacyjne
Oficjalne sprawozdania finansowe to:
sprawozdanie z przeplywu srodkow pienieznych
bilans
rachunek zyskow i strat
Do mikrootoczenia można zaliczyć
dostawcow
konkurentow
klientow
do makrootoczenia można zaliczyc
sytuacja demograficzna, społeczna
sytuacja na rynkach finansowych
koniunktura gospodarcza
postęp technologiczny
polityka pieniężna
polityka budżetowa
kapitał to:
zrodla finansowania aktywow
kapital wlasny moze byc:
akcyjny
zakładowy
Kapitał obcy (zobowiązania może być)
krotkoterminowy
długoterminowy
eminent to:
firma sprzedająca akcje
akcje mogą być sprzedawane w obrocie:
prywatnym
publicznym
obligatoriusz to:
nabywca obligacji
emitent obligacji to;
sprzedawca
wypuszczanie obligacji jest korzystne dla:
dużych przedsiębiorstw
Bezzwrotne źrodła finansowania aktywności inwestycyjnej (innowacyjnej) przedsiębiorstw:
Og&amptelnokrajowe i regionalne Programy Operacyjne finansowane z budżetu
granty publiczne
Ulgi podatkowe dla podmiotów realizujących projekty innowacyjne
subwencje

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.