Pytania i odpowiedzi

Podstawy rachunkowości 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. funkcje, zasady rachunkowości
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2977 razy
Pytanie 21
Naczelną koncepcją rachunkowości jest koncepcja prawdziwego rzetelnego obrazu (czyli ma przedstawiać finanse i majątek podmiotu w sposób jawny i uczciwy
P
Pytanie 22
najważniejsza zasada rachunkowości
zasada kontynuacji działania
Pytanie 23
zasady rachunkowości: firma będzie kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości (1 rok) oraz niezmienionym zakresie
zasada kontynuacji działania
Pytanie 24
zasady rachunkowości: ujęcie w księgach operacji w takim okresie którego dotyczą (należy ująć wszystkie przychody i koszty dotyczące danego okresu obrachunkowego, niezależnie od terminu jej spłaty)
zasada memoriałowa
Pytanie 25
zasady rachunkowości: nie stosuje się jej w ewidencji, używa się tylko w sprawozdaniach z przepływów środków pieniężnych (tak samo jak zasada memoriałowa tylko wtedy liczy się kiedy zobowiązanie/należność zostało spłacone)
zasada kasowa
Pytanie 26
zasady rachunkowości: koszty muszą być ujęte w księgach rachunkowych w tym samym okresie rozrachunkowych, co osiągnięte przychody
zasada współmierności przychodów i kosztów
Pytanie 27
zasady rachunkowości: istotne rzeczy powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym (to co ma wpływ na działalność)
zasada istotności
Pytanie 28
zasady rachunkowości: zasady nie mogą być zmieniane w ciągu jednego roku
zasada ciągłości
Pytanie 29
zasady rachunkowości: treść jest ważniejsza niż forma (ważne żeby były wszystkie informacje: adres, NIP, etc.)
zasada przewagi treści nad formą
Pytanie 30
zasady rachunkowości: wycenianie zasobów majątkowych jednostki i źródła ich finansowania (jesteśmy w stanie przewidzieć stratę, karę etc.)
zasada ostrożnej wyceny