Pytania i odpowiedzi

A68: Technik administracji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 6848 razy
Pytanie 1
Cechą osoby prawnej jest
posiadanie zdolności prawnej
Pytanie 2
Orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego należy do właściwości
wojewódzkich sądów administracyjnych
Pytanie 3
Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody służy
zażalenie
Pytanie 4
Nie jest prawnie wiążące
zaproszenie do zawarcia umowy
Pytanie 5
Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest
wojewoda
Pytanie 6
Akt administracyjny
stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji, określające prawa i obowiązki konkretnego podmiotu w konkretnej sytuacji
Pytanie 7
Stroną postępowania administracyjnego jest
podmiot żądający wszczęcia postępowania ze względu na swój interes prawny
Pytanie 8
Według trójelementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu pracy zawiera
hipotezę i dyspozycję
Pytanie 9
Nawiązanie stosunku pracy następuje z chwilą
zawarcia umowy o pracę
Pytanie 10
Vacatio legis to
okres między ogłoszeniem a wejściem w życie aktu normatywnego
Pytanie 11
Nie może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie osoba, która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem wskutek
paraliżu
Pytanie 12
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do
26 tygodni
Pytanie 13
Aktem normatywnym wewnętrznie obowiązującym jest
uchwała rady gminy w sprawie statutu gminy
Pytanie 14
W przedstawionej decyzji nie zamieszczono elementu koniecznego decyzji administracyjnej, którym jest
uzasadnienie faktyczne i prawne
Pytanie 15
Umorzenie postępowania administracyjnego następuje w formie
decyzji