Test

A68: Technik administracji

Pytanie 1
Cechą osoby prawnej jest
możliwość zawarcia małżeństwa
posiadanie zdolności prawnej
możliwość sporządzenia testamentu
oznaczenie numerem PESEL
Pytanie 2
Orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego należy do właściwości
regionalnych izb obrachunkowych
wojewódzkich sądów administracyjnych
sądów powszechnych
sądu antymonopolowego
Pytanie 3
Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody służy
apelacja
zażalenie
skarga
odwołanie
Pytanie 4
Nie jest prawnie wiążące
złożenie oferty sprzedaży
przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany jej treści
zaproszenie do zawarcia umowy
wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny
Pytanie 5
Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest
dyrektor izby celnej
naczelnik urzędu skarbowego
dyrektor oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych
wojewoda
Pytanie 6
Akt administracyjny
stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji, określające prawa i obowiązki konkretnego podmiotu w konkretnej sytuacji
jest niewładczą formą działania administracji
jest porozumieniem między organami administracji w sprawie współdziałania przy wykonywaniu zadań publicznych
stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji, określające prawa i obowiązki pewnego ogółu podmiotów w abstrakcyjnie określonej sytuacji