Pytania i odpowiedzi

A68: Technik administracji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 6980 razy
Pytanie 16
Organem terenowej administracji rządowej jest
wojewoda
Pytanie 17
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się
rozporządzenia wydawane przez ministrów
Pytanie 18
Wykładnia prawa to
ustalanie właściwego znaczenia przepisów prawnych
Pytanie 19
Źródłami dochodów własnych gminy są
wpływy z podatku od nieruchomości
Pytanie 20
W świetle przedstawionych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie administracyjne, jeżeli
strona utraciła zdolność do czynności prawnych
Pytanie 21
W której z wymienionych spraw postępowanie zawsze jest wszczynane na żądanie strony lub jej przedstawiciela?
zmiana nazwiska
Pytanie 22
Świadkami w postępowaniu administracyjnym nie mogą być
duchowni, co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
Pytanie 23
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy
Pytanie 24
Sądem powszechnym jest
sąd okręgowy
Pytanie 25
Postępowanie egzekucyjne w administracji wszczyna się na wniosek
wierzyciela
Pytanie 26
Stronami w postępowaniu administracyjnym ogólnym mogą być
osoby fizyczne, osoby prawne i niektóre jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
Pytanie 27
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi
świadectwo pracy
Pytanie 28
Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego nie jest
ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw
Pytanie 29
Umową cywilnoprawną jest
umowa o dzieło
Pytanie 30
Wykonywanie budżetu powiatu należy do zadań
zarządu powiatu