Fiszki

A68: Technik administracji

Test w formie fiszek Test egzaminacyjny "Obsługa klienta w jednostkach administracji". Arkusz testowy WRZESIEŃ 2014, Kwalifikacja A68
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 6980 razy
Cechą osoby prawnej jest
możliwość sporządzenia testamentu
możliwość zawarcia małżeństwa
posiadanie zdolności prawnej
oznaczenie numerem PESEL
posiadanie zdolności prawnej
Orzekanie w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego należy do właściwości
wojewódzkich sądów administracyjnych
regionalnych izb obrachunkowych
sądu antymonopolowego
sądów powszechnych
wojewódzkich sądów administracyjnych
Na postanowienie organu administracji o zatwierdzeniu lub odmowie zatwierdzenia ugody służy
skarga
apelacja
zażalenie
odwołanie
zażalenie
Nie jest prawnie wiążące
przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany jej treści
wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny
złożenie oferty sprzedaży
zaproszenie do zawarcia umowy
zaproszenie do zawarcia umowy
Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest
dyrektor izby celnej
wojewoda
dyrektor oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych
naczelnik urzędu skarbowego
wojewoda
Akt administracyjny
jest porozumieniem między organami administracji w sprawie współdziałania przy wykonywaniu zadań publicznych
stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji, określające prawa i obowiązki pewnego ogółu podmiotów w abstrakcyjnie określonej sytuacji
stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji, określające prawa i obowiązki konkretnego podmiotu w konkretnej sytuacji
jest niewładczą formą działania administracji
stanowi władcze oświadczenie woli organu administracji, określające prawa i obowiązki konkretnego podmiotu w konkretnej sytuacji
Stroną postępowania administracyjnego jest
świadek
organ administracyjny
podmiot żądający wszczęcia postępowania ze względu na swój interes prawny
biegły
podmiot żądający wszczęcia postępowania ze względu na swój interes prawny
Według trójelementowej koncepcji budowy normy prawnej przedstawiony przepis Kodeksu pracy zawiera
hipotezę, dyspozycję i sankcję
hipotezę i sankcję
dyspozycję i sankcję
hipotezę i dyspozycję
hipotezę i dyspozycję
Nawiązanie stosunku pracy następuje z chwilą
zapoznania pracownika z zakresem j ego obowiązków
zawarcia umowy zlecenia
zawarcia umowy o pracę
potwierdzenia przez pracodawcę ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej
zawarcia umowy o pracę
Vacatio legis to
okres między ogłoszeniem a wejściem w życie aktu normatywnego
zmiana obowiązującego aktu normatywnego
uchylenie aktu normatywnego
luka w prawie
okres między ogłoszeniem a wejściem w życie aktu normatywnego
Nie może zostać ubezwłasnowolniona całkowicie osoba, która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem wskutek
pijaństwa
niedorozwoju umysłowego
paraliżu
choroby psychicznej
paraliżu
Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do
2 tygodni
26 tygodni
8 tygodni
6 tygodni
26 tygodni
Aktem normatywnym wewnętrznie obowiązującym jest
uchwała rady gminy w sprawie statutu gminy
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego
ustawa o zmianie imienia i nazwiska
uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu
uchwała rady gminy w sprawie statutu gminy
W przedstawionej decyzji nie zamieszczono elementu koniecznego decyzji administracyjnej, którym jest
uzasadnienie faktyczne i prawne
pouczenie czy i w jakim trybie służy odwołanie
powołanie podstawy prawnej
oznaczenie organu wydającego decyzję
uzasadnienie faktyczne i prawne
Umorzenie postępowania administracyjnego następuje w formie
decyzji
zarządzenia
postanowienia
ugody
decyzji