Powtórzenie: Immuny

immunologia zaliczenie

Biologia, powtórzenie. 56 pytań.

Lokalną tolerancję na antygeny pokarmowe zapewniają wymienione poniżej komórki z wyjątkiem:
NK wytwarzające IFNy
Hamujący wpływ na nieswoistą odpowiedź wykazuje:
aktywacja CTLA-4
aktywacja PD-1
aktywacja mCD23
Superantygen łączy się:
Z MHC II
z częścią zmienną łańcucha ciężkiego TCR
Hodowca bydła. (A tam nie było że hodowca trzody chlewnej?)Pacjent po przeszczepie wątroby. 6 m-cy później objawy: bole brzucha, mocz z popłuczynami, zażółcenie białek oczu i powłok skórnych
powrót HCV
Objawy (hodowca po przeszczepie) miały związek z: pozawątrobowe zakażenie? Nie bo miał żółtaczkę (po kolorze skóry i oczu) objawy z moczem- niezwiązane. Zakażenie układu moczowego nadwrażliwością typu III (wykład) A i C
C) nadwrażliwością typu III
Praktyczne wykorzystanie awidności przeciwciał ma miejsce przy:
weryfikacji niejasnych wyników odczynów serologicznych
diagnostyki zakażeń u ciężarnych CMV
Inhibitorami kalcineuryny są: baza cyklosporyna A rapamycyna mykofenolan mofytelu takrolimus
takrolimus
cyklosporyna A
Badania immunohistochemiczne w:
onkologiczne
Immunofluorescencja
Mikroskop świetlny
RZS
W jakich przypadkach stosuje się antygeny heterofilne (diagnostyka)
EBV
kiła
Kiedy nie podajemy preparatów immunoglobulin od osób nieimmunizowanych:
Niedobor IgA
Odczyn lateksowy jest wykorzystywany do:
RZS
Wirusowa biegunka
Odpowiedź Th1:
jest stymulowana antygenami endogennymi
jest związana z aktywacją ADCC
jest związana z produkcją IgG3
Odpowiedź Th2:
jest hamowana przez IL-12
jest stymulowana niskimi dawkami antygenu
aktywuje eozynofile
Istotnym ograniczeniem w diagnostyce zakażenia wirusem HIV jest/są:
obecność autoprzeciwciał
hipogammaglobulinemia
W chorobie Graves-Basedowa: a) szczyt zachorowalności występuje w 4-5 dekadzie życia (w wykładzie 4, 39 zdjęcie, że szczyt zachorowalności 3-5 dekady życia, więc nie wiem, czy nie powinno być to dobra odp) b) dominuje zachorowalność u płci męskiej (80%) c) może współistnieć z miastenią gravis d) istotną rolę przypisuje się nadwrażliwości typu późnego
może współistnieć z miastenią gravis
Antygeny grasiczoniezależne:
wzbudzają syntezę IgM
słabo indukują proces powstawania komórek pamięci
słabo indukują proces przełączania klas Ig

Tagi

#medycyna

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.