Fiszki

Praw Bank

Test w formie fiszek Praw Bank
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 324 razy
w razie niedochowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.
ad solemnitatem
ad probationem
ad eventum
ad probationem
forma zastrzeżona pod rygorem nieważności; czynność dokonana nie w zastrzeżonej formie prowadzi do bezwzględnej nieważności
ad eventum
ad probationem
ad solemnitatem
ad solemnitatem
niezachowanie wymogu dokonania zmiany umowy w formie pisemnej w zakresie podwyższenia wynagrodzenia skutkuje jej nieważnością, przywołując art. 73 § 1 KC
FAŁSZ
PRAWDA
PRAWDA
Forma dokumentowa
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Możliwości ustalenia tożsamości osoby składającej oświadczenie woli.
Oświadczenie woli w postaci dokumentu,
wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego.
Możliwości ustalenia tożsamości osoby składającej oświadczenie woli.
Oświadczenie woli w postaci dokumentu,
wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego.
Forma elektroniczna
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Forma daty pewnej
istotną jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Może być zastrzeżona również pod rygorem nieważności.
istotną jest skuteczność wobec osób trzecich, nieuczestniczących w danej czynności prawnej.
Data pewna sprowadza się do urzędowego poświadczenia daty.
Może być zastrzeżona również pod rygorem nieważności.
Wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Forma pisemna
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma aktu notarialnego
Forma pisemna
Podpisy na poświadczonych dokumentach powinny być zasadniczo składane w obecności notariusza, jeżeli jednak podpis na takim dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny, a notariusz zaznacza tę okoliczność w sporządzonym dokumencie
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma aktu notarialnego
Forma pisemna
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma aktu notarialnego
Forma pisemna
Forma aktu notarialnego
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
nierównoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
podpisem elektronicznym.
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
oświadczenie woli
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli potwierdzone u notariusza.
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona
przez zachowanie w formie pisemnej
przez zachowanie w formie ustnej
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy w wieku
w wieku 16 lat
w wieku 13 lat
w wieku 18 lat
w wieku 13 lat
Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy
w wieku 16 lat
w wieku 18 lat
w wieku 13 lat
w wieku 18 lat
Możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem.
Zdolnośc do czynnosci prawnych
Zdolność prawna
Zdolnośc do czynnosci prawnych
Podmioty uczestniczące w obrocie prawnym:
Osoby prawne (skarb państwa, prywatne, państwowa i samorządowa)
Osoby fizyczne
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (sp.j. etc.)
Osoby prawne (skarb państwa, prywatne, państwowa i samorządowa)
Osoby fizyczne
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (sp.j. etc.)
przepisy uchwalane na szczeblu UE dotyczą obszarów i ich zakresów, w których regulacja pod względem celowościowym byłaby utrudniona lub niemożliwa na szczeblu krajowych
zasada „zajętego pola”
zasada subsydiarności
zasada subsydiarności
Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Państwami Członkowskimi, Unia i Państwa Członkowskie mogą stanowić prawo i przyjmować akty prawnie wiążące w tej dziedzinie.
zasada subsydiarności
zasada „zajętego pola”
zasada „zajętego pola”

Powiązane tematy

#prawbank

Inne tryby