Fiszki

Klasa 8, dział 4 - Polska po II Wojnie Światowej

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Czasy powojenne, rządy Bieruta, Gomułki i Gierka.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 14241 razy
Zaznacz "ziemie odzyskane"
Zaolzie
Pomorze wraz z Gdańskiem
Śląsk
Warmia i Mazury
Polesie
Wołyń
Pomorze wraz z Gdańskiem
Śląsk
Warmia i Mazury
Jaką nazwę nosiła formacja policji politycznej wprowadzonej na terenach Polski po II wojnie światowej?
Centralna Służba Bezpieczeństwa
Urząd Wywiadu Wewnętrznego
Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Urząd Bezpieczeństwa
Urząd Bezpieczeństwa
Jaki ustrój w Polsce wprowadzały zapisy tzw. małej konstytucji?
socjaldemokracji
socjalizmu
demokracji ludowej
demokracji ludowej
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
przeprowadzenie sfałszowanego referendum "3 x tak"
uchwalenie małej konstytucji
śmierć Witolda Pileckiego
utworzenie PZPR
uchwalenie konstytucji stalinowskiej
wybuch strajku generalnego w Poznaniu
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad
30 czerwca 1946 r.
19 lutego 1947 r.
25 maja 1948 r.
15 grudnia 1948 r.
22 lipca 1952 r.
28 czerwca 1956 r.
24 października 1956 r.
przeprowadzenie sfałszowanego referendum "3 x tak"
30 czerwca 1946 r.
uchwalenie małej konstytucji
19 lutego 1947 r.
śmierć Witolda Pileckiego
25 maja 1948 r.
utworzenie PZPR
15 grudnia 1948 r.
uchwalenie konstytucji stalinowskiej
22 lipca 1952 r.
wybuch strajku generalnego w Poznaniu
28 czerwca 1956 r.
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad
24 października 1956 r.
Jak nazywano nurt w sztuce gloryfikujący socjalizm, kult pracy i rolę zwykłego człowieka?
socrealizm
Połącz termin z definicją.
kułak
kolektywizacja
przodownik pracy
peweks
internowanie
osoba posiadająca prywatne, duże gospodarstwo rolne
łączenie małych gospodarstw chłopskich w większe spółdzielnie
osoba wypełniająca ponad założenia normy pracy w zakładach pracy Polski Ludowej
sklep, w którym można było nabyć towary zachodnie za zachodnią walutę
siłowe przetrzymywanie osób w wyznaczonym miejscu bez prawa do opuszczenia ich
kułak
osoba posiadająca prywatne, duże gospodarstwo rolne
kolektywizacja
łączenie małych gospodarstw chłopskich w większe spółdzielnie
przodownik pracy
osoba wypełniająca ponad założenia normy pracy w zakładach pracy Polski Ludowej
peweks
sklep, w którym można było nabyć towary zachodnie za zachodnią walutę
internowanie
siłowe przetrzymywanie osób w wyznaczonym miejscu bez prawa do opuszczenia ich
Czyje rządy określano mianem "małej stabilizacji"?
Władysława Gomułki
Bolesława Bieruta
Edwarda Gierka
Edwarda Ochaba
Władysława Gomułki
Jakie konsekwencje ponosili duchowni, którzy odmówili ślubowania wierności PRL w latach 50 XX wieku?
nie mogli pełnić posługi duszpasterskiej
byli deportowani z kraju
byli wcielani do Ludowego Wojska Polskiego
zamykano ich w więzieniach
nie mogli pełnić posługi duszpasterskiej
Która z konstytucji zmieniała nazwę państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową?
nowelizacja z 1967 roku
mała konstytucja
konstytucja stalinowska
konstytucja stalinowska
Jaki mechanizm stosowali rządzący PRL by umożliwić obywatelom równy dostęp do brakujących w sklepach towarów?
wprowadzono ulgi dla rodzin
wprowadzono kartki
budowano sklepy wielkopowierzchniowe
nakłaniano sprzedawców do obniżania cen
wprowadzono kartki
Połącz przywódcę z prowadzoną przez niego polityką.
Bolesław Bierut
Władysław Gomułka
Edward Gierek
kolektywizacja rolnictwa i nacjonalizacja przemysłu
regulacja stosunków z ZSRR i poprawa relacji z innymi państwami na świecie
elektryfikacja, obowiązek szkolny, upowszechnienie motoryzacji
Bolesław Bierut
kolektywizacja rolnictwa i nacjonalizacja przemysłu
Władysław Gomułka
regulacja stosunków z ZSRR i poprawa relacji z innymi państwami na świecie
Edward Gierek
elektryfikacja, obowiązek szkolny, upowszechnienie motoryzacji
Jak nazywał się organ państwa Polskiego utworzony na mocy konstytucji stalinowskiej, który zastąpił urząd prezydenta?
Wysoka Rada
Rada Państwa
Komitet Centralny
Socjalistyczne Biuro Rozwoju
Rada Państwa
Jak wyglądała relacja PRL z kościołem za rządów Edwarda Gierka?
stosowano represję wobec duchownych i internowano biskupów
kościół był marginalizowany i ignorowany
nawiązano dialog i współpracę
nawiązano dialog i współpracę
Wystawienie jakiej sztuki w roku 1968 spowodowało w Polsce falę wystąpień antyradzieckich?
Świętoszek
Kordian
Balladyna
Dziady
Dziady
W jakich okolicznościach zmarł Bolesław Bierut?
Zmarł 12 marca
. . . . . . . .
roku podczas pobytu w
. . . . . . . .
. Po jego śmierci pojawiło się wiele spekulacji na temat przyczyny zgonu jednak oficjalnie zmarł na skutek choroby. Po jego śmierci stanowisko I sekretarza KC PZPR objął
. . . . . . . .
.
Zmarł 12 marca 1956 roku podczas pobytu w Moskwie. Po jego śmierci pojawiło się wiele spekulacji na temat przyczyny zgonu jednak oficjalnie zmarł na skutek choroby. Po jego śmierci stanowisko I sekretarza KC PZPR objął Edward Ochab.
Połącz datę z wydarzeniem.
aresztowanie Stefana Wyszyńskiego
Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR
demonstracje studenckie na Uniwersytecie Warszawskim
nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a RFN
wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej
Edward Gierek I sekretarzem KC PZPR
w nocy z 25 na 26 września 1953 r.
21 października 1956 r.
8 marca 1968 r.
7 grudnia 1970 r.
14 grudnia 1970 r.
20 grudnia 1970 r.
aresztowanie Stefana Wyszyńskiego
w nocy z 25 na 26 września 1953 r.
Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR
21 października 1956 r.
demonstracje studenckie na Uniwersytecie Warszawskim
8 marca 1968 r.
nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a RFN
7 grudnia 1970 r.
wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej
14 grudnia 1970 r.
Edward Gierek I sekretarzem KC PZPR
20 grudnia 1970 r.
Który z radzieckich dygnitarzy przybył do Polski po objęciu stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę by upewnić się że Polska nie wystąpi z Układu Warszawskiego i nie zmieni swojego ustroju?
Leonid Breżniew
Nikita Chruszczow
Michaił Gorbaczow
Jurij Andropow
Nikita Chruszczow
Zaznacz zdania prawidłowe.
W PRL udało się skolektywizować jedynie 10% gruntów rolnych.
Rozbudowę sieci kolejowej i drogowej najintensywniej przeprowadzano podczas rządów Władysława Gomułki.
Przedstawicielem nurtu kina moralnego niepokoju był Krzysztof Kieślowski.
Podczas obchodów 1000-lecia chrztu Polski do kraju na zaproszenie Stefana Wyszyńskiego przybył papież Paweł VI.
Telewizja w kolorze zaczęła być nadawana w Polsce w roku 1971r.
Reformy gospodarcze Edwarda Gierka doprowadziły do rozwoju polskiej gospodarki i spowodowały wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
W PRL udało się skolektywizować jedynie 10% gruntów rolnych.
Przedstawicielem nurtu kina moralnego niepokoju był Krzysztof Kieślowski.
Telewizja w kolorze zaczęła być nadawana w Polsce w roku 1971r.
Zbyszek Godlewski był ofiarą i symbolem wydarzeń:
Poznańskiego Czerwca
Radomia 1976
Grudnia 1970
Grudnia 1970
W jaki sposób za rządów Edwarda Gierka zwiększono liczbę mieszkań?
Uruchomiono zakłady produkujące
. . . . . . . .
do budowy bloków mieszkalnych. Dzięki temu do roku 1980 oddano około
. . . . . . . .
nowych mieszkań.
Uruchomiono zakłady produkujące wielkie płyty betonowe do budowy bloków mieszkalnych. Dzięki temu do roku 1980 oddano około 2,5 mln nowych mieszkań.
Jakie były negatywne skutki reform wprowadzonych przez Edwarda Gierka?
upadek przemysłu ciężkiego
paraliż komunikacyjny kraju
rosnący analfabetyzm społeczeństwa
braki paliwa
braki w dostępie do żywności i produktów użytku codziennego
zadłużenie państwa
braki paliwa
braki w dostępie do żywności i produktów użytku codziennego
zadłużenie państwa
Połącz rok z wydarzeniem.
sfałszowane wybory do Sejmu
odsunięcie od władzy w PPR Władysława Gomułki
rozpoczęcie planu sześcioletniego
śmierć Józefa Stalina
zwolnienie z więzienia Władysława Gomułki
list biskupów polskich do biskupów niemieckich z prośbą o pojednanie
odsunięcie Władysława Gomułki ze stanowiska I sekretarza KC PZPR
rozpoczęcie budowy Dworca Centralnego w Warszawie
nowelizacja konstytucji PRL
1947 r.
1948 r.
1950 r.
1953 r.
1954 r.
1965 r.
1970 r.
1972 r.
1976 r.
sfałszowane wybory do Sejmu
1947 r.
odsunięcie od władzy w PPR Władysława Gomułki
1948 r.
rozpoczęcie planu sześcioletniego
1950 r.
śmierć Józefa Stalina
1953 r.
zwolnienie z więzienia Władysława Gomułki
1954 r.
list biskupów polskich do biskupów niemieckich z prośbą o pojednanie
1965 r.
odsunięcie Władysława Gomułki ze stanowiska I sekretarza KC PZPR
1970 r.
rozpoczęcie budowy Dworca Centralnego w Warszawie
1972 r.
nowelizacja konstytucji PRL
1976 r.
Zaznacz przedstawicieli Polskiej szkoły filmowej.
Andrzej Wajda
Andrzej Munk
Krzysztof Kieślowski
Krzysztof Zanussi
Andrzej Wajda
Andrzej Munk
Które z wymienionych produktów zaczęto produkować w Polsce za czasów Edwarda Gierka?
Walkman PS 101 Kajtek
Fiat 126p
Coca-Cola
Ciężarówki STAR
Fiat 125p
Fiat 126p
Coca-Cola
Kiedy Edward Gierek ustąpił ze stanowiska I sekretarza KC PZPR?
W dniu
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
W dniu 6 września 1980 roku.