Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 4 - Polska po II Wojnie Światowej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Czasy powojenne, rządy Bieruta, Gomułki i Gierka.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 14168 razy
Pytanie 1
Zaznacz "ziemie odzyskane"
Śląsk
Pomorze wraz z Gdańskiem
Warmia i Mazury
Pytanie 2
Jaką nazwę nosiła formacja policji politycznej wprowadzonej na terenach Polski po II wojnie światowej?
Urząd Bezpieczeństwa
Pytanie 3
Jaki ustrój w Polsce wprowadzały zapisy tzw. małej konstytucji?
demokracji ludowej
Pytanie 4
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
przeprowadzenie sfałszowanego referendum "3 x tak"
30 czerwca 1946 r.
uchwalenie małej konstytucji
19 lutego 1947 r.
śmierć Witolda Pileckiego
25 maja 1948 r.
utworzenie PZPR
15 grudnia 1948 r.
uchwalenie konstytucji stalinowskiej
22 lipca 1952 r.
wybuch strajku generalnego w Poznaniu
28 czerwca 1956 r.
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad
24 października 1956 r.
Pytanie 5
Jak nazywano nurt w sztuce gloryfikujący socjalizm, kult pracy i rolę zwykłego człowieka?
socrealizm
Pytanie 6
Połącz termin z definicją.
kułak
osoba posiadająca prywatne, duże gospodarstwo rolne
kolektywizacja
łączenie małych gospodarstw chłopskich w większe spółdzielnie
przodownik pracy
osoba wypełniająca ponad założenia normy pracy w zakładach pracy Polski Ludowej
peweks
sklep, w którym można było nabyć towary zachodnie za zachodnią walutę
internowanie
siłowe przetrzymywanie osób w wyznaczonym miejscu bez prawa do opuszczenia ich
Pytanie 7
Czyje rządy określano mianem "małej stabilizacji"?
Władysława Gomułki
Pytanie 8
Jakie konsekwencje ponosili duchowni, którzy odmówili ślubowania wierności PRL w latach 50 XX wieku?
nie mogli pełnić posługi duszpasterskiej
Pytanie 9
Która z konstytucji zmieniała nazwę państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową?
konstytucja stalinowska
Pytanie 10
Jaki mechanizm stosowali rządzący PRL by umożliwić obywatelom równy dostęp do brakujących w sklepach towarów?
wprowadzono kartki
Pytanie 11
Połącz przywódcę z prowadzoną przez niego polityką.
Bolesław Bierut
kolektywizacja rolnictwa i nacjonalizacja przemysłu
Władysław Gomułka
regulacja stosunków z ZSRR i poprawa relacji z innymi państwami na świecie
Edward Gierek
elektryfikacja, obowiązek szkolny, upowszechnienie motoryzacji
Pytanie 12
Jak nazywał się organ państwa Polskiego utworzony na mocy konstytucji stalinowskiej, który zastąpił urząd prezydenta?
Rada Państwa
Pytanie 13
Jak wyglądała relacja PRL z kościołem za rządów Edwarda Gierka?
nawiązano dialog i współpracę
Pytanie 14
Wystawienie jakiej sztuki w roku 1968 spowodowało w Polsce falę wystąpień antyradzieckich?
Dziady
Pytanie 15
W jakich okolicznościach zmarł Bolesław Bierut?
Zmarł 12 marca
1956
roku podczas pobytu w
Moskwie
. Po jego śmierci pojawiło się wiele spekulacji na temat przyczyny zgonu jednak oficjalnie zmarł na skutek choroby. Po jego śmierci stanowisko I sekretarza KC PZPR objął
Edward Ochab
.
Pytanie 16
Połącz datę z wydarzeniem.
aresztowanie Stefana Wyszyńskiego
w nocy z 25 na 26 września 1953 r.
Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR
21 października 1956 r.
demonstracje studenckie na Uniwersytecie Warszawskim
8 marca 1968 r.
nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a RFN
7 grudnia 1970 r.
wybuch strajku w Stoczni Gdańskiej
14 grudnia 1970 r.
Edward Gierek I sekretarzem KC PZPR
20 grudnia 1970 r.
Pytanie 17
Który z radzieckich dygnitarzy przybył do Polski po objęciu stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Władysława Gomułkę by upewnić się że Polska nie wystąpi z Układu Warszawskiego i nie zmieni swojego ustroju?
Nikita Chruszczow
Pytanie 18
Zaznacz zdania prawidłowe.
W PRL udało się skolektywizować jedynie 10% gruntów rolnych.
Przedstawicielem nurtu kina moralnego niepokoju był Krzysztof Kieślowski.
Telewizja w kolorze zaczęła być nadawana w Polsce w roku 1971r.
Pytanie 19
Zbyszek Godlewski był ofiarą i symbolem wydarzeń:
Grudnia 1970
Pytanie 20
W jaki sposób za rządów Edwarda Gierka zwiększono liczbę mieszkań?
Uruchomiono zakłady produkujące
wielkie płyty betonowe
do budowy bloków mieszkalnych. Dzięki temu do roku 1980 oddano około
2,5 mln
nowych mieszkań.
Pytanie 21
Jakie były negatywne skutki reform wprowadzonych przez Edwarda Gierka?
zadłużenie państwa
braki w dostępie do żywności i produktów użytku codziennego
braki paliwa
Pytanie 22
Połącz rok z wydarzeniem.
sfałszowane wybory do Sejmu
1947 r.
odsunięcie od władzy w PPR Władysława Gomułki
1948 r.
rozpoczęcie planu sześcioletniego
1950 r.
śmierć Józefa Stalina
1953 r.
zwolnienie z więzienia Władysława Gomułki
1954 r.
list biskupów polskich do biskupów niemieckich z prośbą o pojednanie
1965 r.
odsunięcie Władysława Gomułki ze stanowiska I sekretarza KC PZPR
1970 r.
rozpoczęcie budowy Dworca Centralnego w Warszawie
1972 r.
nowelizacja konstytucji PRL
1976 r.
Pytanie 23
Zaznacz przedstawicieli Polskiej szkoły filmowej.
Andrzej Wajda
Andrzej Munk
Pytanie 24
Które z wymienionych produktów zaczęto produkować w Polsce za czasów Edwarda Gierka?
Coca-Cola
Fiat 126p
Pytanie 25
Kiedy Edward Gierek ustąpił ze stanowiska I sekretarza KC PZPR?
W dniu
6
września
1980
roku.