Fiszki

Klasa 1, dział 1 - Człowiek w społeczeństwie

Test w formie fiszek Test dla liceum/technikum z działu "Człowiek w społeczeństwie" z podręcznika W centrum uwagi 1 wydawnictwa Nowa Era
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 33488 razy
Stosunek danej osoby do pewnych ludzi, przedmiotów, zjawisk i poglądów to:
superego
postawy
rola społeczna
emocje
postawy
Połącz jedną z klasycznych teorii osobowości z jej cechą
społeczno-poznawcza
skłonność do uczenia się
humanistyczna
samorealizacja, rozwój
psychodynamiczna
archetypy, siły wewnętrzne
Przyjmowanie postaw prezentowanych przez innych nazywamy:
konformizmem
perswazją
narcyzmem
nonkonformizmem
konformizmem
Silne uczucia, którym towarzyszy stan pobudzenia oraz specyficzne reakcje u formy ekspresji to:
emocje
Czy inteligencja emocjonalna pomaga w panowaniu nad emocjami?
nie
tak
tak
Reguła, która wskazuje jak należy postępować w określonych sytuacjach i jakich zachowań należy unikać to:
wartość
norma społeczna
pluralizm
tolerancja
norma społeczna
Połącz typ orientacji życiowej z jej charakterystyką
hedonizm
miarą dobrego życia jest korzystanie z przyjemności i unikanie przykrości
eudajmonizm
miarą dobrego życia jest dążenie do osiągania celów, które nadają życiu sens
Wolność wyboru własnych wartości i ich wyrażania w życiu publicznym nazywamy
hedonizmem wartości
pluralizmem wartości
systemem wartości
normą społeczną
pluralizmem wartości
Dopasuj rodzaj normy społecznej do jej charakterystyki
Normy prawne
definiują jakie zachowania są wymagane lub zabronione przez władze publiczne
Normy moralne
określają, jakie zachowanie jest uznawane przez społeczeństwo za dobre a jakie za złe
Normy religijne
dotyczą tylko członków wspólnoty i regulują ich obowiązki i wytyczne o charakterze etycznym
Normy obyczajowe
regulują zachowania w różnych sytuacjach życia osobistego, definiują jakie zachowanie jest wskazane a jakie nie
Sankcje za łamanie norm społecznych i obyczajowych mają charakter
formalny
nieformalny
nieformalny
Połącz postawy wobec norm społecznych z ich definicją
Aprobata
uznanie przez jednostkę normy społecznej za uzasadnioną
Konformizm
uległość wobec norm bez względu na to czy jednostka uważa je za słuszne
Nonkonformizm
nieuznanie normy społecznej za słuszną jeśli jest sprzeczna ze światopoglądem jednostki
Kontrolę polegającą na uwewnętrznieniu norm społecznych przez jednostkę nazywamy
kontrolą wtórną
kontrolą zewnętrzną
kontrolą pierwotną
kontrolą wewnętrzną
kontrolą wewnętrzną
Czy normy społeczne ulegają zmianom?
nie
tak
tak
Sankcje formalne, które grożą za załamanie norm prawnych i są wymierzane przez sąd to:
kary
Zbiór poglądów na otaczającą nas rzeczywistość i sens ludzkiego życia to:
światopogląd
światopogląd