Fiszki

Reformacja - czas wielkich zmian

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Luteranizm, kalwinizm, skutki reformacji.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 11533 razy
Darowanie grzechów w zamian za uiszczenie opłaty nazywamy:
odpustem
W którym roku Marcin Luter wystąpił ze swoją krytyką zakonników kościelnych?
w 1517 r.
w 1524 r.
w 1534 r.
w 1527 r.
w 1517 r.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Handel odpustami nasilił się ze względu na potrzebę zebrania pieniędzy na przebudowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
2. Kościół katolicki oferował odpusty za grzechy, których jeszcze nie popełniono.
3. Marcin Luter był zakonnikiem, medykiem i zielarzem.
4. Marcin Luter uważał że podstawą łaski bożej potrzebnej do zbawienia jest ubóstwo i pielgrzymowanie.
1. Handel odpustami nasilił się ze względu na potrzebę zebrania pieniędzy na przebudowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
2. Kościół katolicki oferował odpusty za grzechy, których jeszcze nie popełniono.
*Do jakiego zakonu należał Marcin Luter
Augustianów
Cystersów
Franciszkanów
Benedyktynów
Augustianów
W którym roku Luter wystąpił ze swoimi tezami
1517
W jakim mieście według legendy, Marcin Luter przybił kartę z zapisanymi tezami do drzwi kościoła?
w Wittenberdze
w Quedlinburgu
w Hamburgu
w Kolonii
w Wittenberdze
w Quedlinburgu
w Hamburgu
w Kolonii
Ile tez sformułował Luter w swoim piśmie krytykującym kościół?
95
W jakim mieście aktywnie działał Jan Kalwin?
w Gandawie
w Genewie
w Zurychu
w Brugii
w Genewie
Kto przetłumaczył jako pierwszy Nowy Testament na język niemiecki?
Jan Kalwin
Marcin Luter
Jan Hus
Marcin Luter
Kiedy i gdzie w Cesarstwie Rzymskim wprowadzono zasadę "czyj kraj, tego religia"?
Podczas podpisania pokoju w
. . . . . . . .
w roku
. . . . . . . .
.
Podczas podpisania pokoju w Augsburgu w roku 1555.
Jakie były przyczyny sporu angielskiego króla z papieżem, który doprowadził do powstania kościoła anglikańskiego?
Zbytnia ingerencja Rzymu w sprawy monarchii angielskiej
Odmowa poparcia papieskiego dla wyprawy angielskiego króla przeciw Szkotom.
Brak zgody papieża na unieważnienie małżeństwa króla
Chęć zagarnięcia przez króla majątków kościelnych w Anglii
Brak zgody papieża na unieważnienie małżeństwa króla
Chęć zagarnięcia przez króla majątków kościelnych w Anglii
Który król zniósł zwierzchnictwo papieża nad angielskimi katolikami i ogłosił się głową kościoła anglikańskiego?
Edward V
Henryk VIII
Ryszard III
Henryk VII
Henryk VIII
W którym roku król angielski wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieża nad katolikami w Anglii?
1534
Które elementy kultu krytykował Marcin Luter?
świętych
Matki Boskiej
Ducha Świętego
świętych
Matki Boskiej
Kto był cesarzem rzymskim w okresie zawarcia pokoju augsburskiego?
Karol V
Jan II
Henryk IV
Ferdynand II
Karol V
Który z reformatorów głosił, że bogactwo jest oznaką szczególnej łaski bożej?
Marcin Luter
Jan Hus
Jan Kalwin
Jan Kalwin
Jak nazywa się duchowny protestancki pełniący służbę duszpasterską?
pastor
Na obszarze jakiego państwa działali Husyci?
Szwajcarii
Królestwa Czeskiego
Wielkiego Księstwa Litewskiego
Królestwa Anglii
Królestwa Czeskiego