Pytania i odpowiedzi

Reformacja - czas wielkich zmian

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Luteranizm, kalwinizm, skutki reformacji.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 11500 razy
Pytanie 1
Darowanie grzechów w zamian za uiszczenie opłaty nazywamy:
odpustem
Pytanie 2
W którym roku Marcin Luter wystąpił ze swoją krytyką zakonników kościelnych?
w 1517 r.
Pytanie 3
Zaznacz zdania prawdziwe.
Handel odpustami nasilił się ze względu na potrzebę zebrania pieniędzy na przebudowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie.
Prawda
Kościół katolicki oferował odpusty za grzechy, których jeszcze nie popełniono.
Prawda
Marcin Luter był zakonnikiem, medykiem i zielarzem.
Fałsz
Marcin Luter uważał że podstawą łaski bożej potrzebnej do zbawienia jest ubóstwo i pielgrzymowanie.
Fałsz
Pytanie 4
*Do jakiego zakonu należał Marcin Luter
Augustianów
Pytanie 5
W którym roku Luter wystąpił ze swoimi tezami
1517
Pytanie 6
W jakim mieście według legendy, Marcin Luter przybił kartę z zapisanymi tezami do drzwi kościoła?
w Wittenberdze
w Kolonii
w Quedlinburgu
w Hamburgu
Pytanie 7
Ile tez sformułował Luter w swoim piśmie krytykującym kościół?
95
Pytanie 8
W jakim mieście aktywnie działał Jan Kalwin?
w Genewie
Pytanie 9
Kto przetłumaczył jako pierwszy Nowy Testament na język niemiecki?
Marcin Luter
Pytanie 10
Kiedy i gdzie w Cesarstwie Rzymskim wprowadzono zasadę "czyj kraj, tego religia"?
Podczas podpisania pokoju w
Augsburgu
w roku
1555
.
Pytanie 11
Jakie były przyczyny sporu angielskiego króla z papieżem, który doprowadził do powstania kościoła anglikańskiego?
Brak zgody papieża na unieważnienie małżeństwa króla
Chęć zagarnięcia przez króla majątków kościelnych w Anglii
Pytanie 12
Który król zniósł zwierzchnictwo papieża nad angielskimi katolikami i ogłosił się głową kościoła anglikańskiego?
Henryk VIII
Pytanie 13
W którym roku król angielski wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieża nad katolikami w Anglii?
1534
Pytanie 14
Które elementy kultu krytykował Marcin Luter?
świętych
Matki Boskiej
Pytanie 15
Kto był cesarzem rzymskim w okresie zawarcia pokoju augsburskiego?
Karol V
Pytanie 16
Który z reformatorów głosił, że bogactwo jest oznaką szczególnej łaski bożej?
Jan Kalwin
Pytanie 17
Jak nazywa się duchowny protestancki pełniący służbę duszpasterską?
pastor
Pytanie 18
Na obszarze jakiego państwa działali Husyci?
Królestwa Czeskiego