Fiszki

Bankowość 2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 2890 razy
Aktywa z tytułu podatku dochodowego występują gdy:
a) wartość bilansowa jest wyższa od wartości podatkowej
b) wartość bilansowa jest niższa od wartości podatkowej
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Kosztami finansowymi są:
b) zapłacone odsetki
a) dodatnie różnice kursowe
c) odpisy aktualizujące in plus aktywa finansowe
b) zapłacone odsetki
Zgodnie z "u o r" wycena rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej, cenie rynkowej jest:
a) dozwolona
c) zależy od przyjętej polityki bilansowej
b) nie jest dozwolona
b) nie jest dozwolona
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny nie powstaje:
b) w wyniku przeszacowania rzeczowych aktywów obrotowych
a) w wyniku przeszacowania ŚT
c) w wyniku odpisów aktualizujących długoterminowych inwestycji finansowych
b) w wyniku przeszacowania rzeczowych aktywów obrotowych
Wynik finansowy z działalności operacyjnej to :
a) zysk/strata przed ujęciem obciążenia podatkowego
b) zysk/strata po ujęciu działalności finansowej
c) zysk/strata po ujęciu pozostałej działalności operacynjej
c) zysk/strata po ujęciu pozostałej działalności operacynjej
Porównawczy RZIS stosują obowiązkowo te jednostki gospodarcze które:
c) ewidencjonują koszty w obu tych układach równolegle
b) ewidencjonują koszty wg rodzaju
a) ewidencjonują koszty tylko według miejsc ich powstawania
b) ewidencjonują koszty wg rodzaju
Utworzenie odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw księguje się w ciężar:
b) pozostałych kosztów rodzajowych
c) PKO
a) KF
c) PKO
Jeżeli saldo końcowe wyrobów gotowych jest większe od salda początkowego to zmiana stanu produktów (ZSP) jest:
a) dodatnia
b) ujemna
c) brak ZSP
a) dodatnia
Koszty odsetek od kredytu w RPP stanowią element:
a) działalności inwestycyjnej
c) w zależności od przeznaczenia kredytu - działalności finansowej lub inwestycyjnej
b) działalności finansowej
b) działalności finansowej
Według "u o r" sprawozdanie działalności zarządu dla spółek giełdowych:
a) jest elementem podstawowego sprawozdania finansowego
b) jest sporządzane ale nie jest elementem podstawowego sprawozdania finansowego
c) jego sporządzanie nie jest obowiązkowe
b) jest sporządzane ale nie jest elementem podstawowego sprawozdania finansowego
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego są związane z: (wątpliwości)
b) odsetkami, rezerwami, różnicami kursowymi - zapłaconymi
a) odsetkami, rezerwami, różnicami kursowymi - niezapłaconymi
c) żadna nie jest poprawna
a) odsetkami, rezerwami, różnicami kursowymi - niezapłaconymi
PF są:
a) ujemne różnice kursowe
c) odpisy aktualizujące in minus aktywa finansowe
b) otrzymane odsetki
b) otrzymane odsetki
Zgodnie z "u o r" odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
a) nie jest możliwe
b) jest możliwe, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania
c) jest możliwe zawsze, jeżeli przewiduje to polityka rachunkowości jednostki
b) jest możliwe, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstaje:
b) w wyniku przeszacowania środków trwałych i niefinansowych inwestycji
c) w wyniku odpisów aktualizujących dla rzeczowych aktywów inwestycyjnych
a) w wyniku przeszacowania środków trwałych
a) w wyniku przeszacowania środków trwałych
Wynik finansowy brutto to:
a) zysk/strata przed ujęciem obciążenia podatkowego
b) zysk/strata po ujęciu działalności finansowej
c) zysk/strata po ujęciu pozostałej działalności operacyjnej
a) zysk/strata przed ujęciem obciążenia podatkowego
Rachunkowość w Polsce regulowana jest poprzez:
b) przepisy prawa
a) profesjonalne standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
c) przepisy prawa oraz profesjonalne standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
c) przepisy prawa oraz profesjonalne standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Aktualizacja wartości należności wynika z zasady:
b) współmierności
c) memoriału
a) ostrożnej wyceny
a) ostrożnej wyceny
Usługi obce są elementem RZIS w wariancie:
c) poziomym
b) kalkulacyjnym
a) porównawczym
a) porównawczym
Do kosztów podstawowej działalności operacyjnej nie zaliczymy:
c) kosztów prowizji bankowej
a) podatku od środków transportu
b) przekazanej darowizny
b) przekazanej darowizny
Rezerwa z tytułu podatku dochodowego występują gdy: (zjebane bo nie wiadomo o co jej chodzi)
a) wartość bilansowa jest wyższa od wartości podatkowej
b) wartość bilansowa jest niższa od wartości podatkowej
c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Wartość przychodów ze sprzedaży jest iloczynem:
c) ilości wytworzonych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży netto
b) ilości sprzedanej wytworzonych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży brutto
a) ilości sprzedanej wytworzonych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży netto
a) ilości sprzedanej wytworzonych produktów i jednostkowej ceny sprzedaży netto
Zgodnie z "u o r" wycena niematerialnych aktywów trwałych i wartości godziwej, cenie rynkowej jest:
b) nie jest dozwolona
c) zależy od przyjętej polityki bilansowej
a) dozwolona
b) nie jest dozwolona
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny powstaje: (niepewne)
c) w wyniku odpisów aktualizujących długoterminowych inwestycji finansowych
b) w wyniku przeszacowania rzeczowych aktywów obrotowych
a) w wyniku przeszacowania ŚT
a) w wyniku przeszacowania ŚT
Wynik finansowy z działalności netto to:
a) zysk/strata po ujęciu obciążenia podatkowego
c) zysk/strata po ujęciu pozostałej działalności operacyjnej
b) zysk/strata po ujęciu działalności finansowej
a) zysk/strata po ujęciu obciążenia podatkowego
Porównawczy RZIS stosują obowiązkowo te jednostki gospodarcze które:
c) ewidencjonują koszty w obu tych układach równolegle
b) ewidencjonują koszy tylko według rodzaju
a) ewidencjonują koszty tylko według ich miejsc powstawania
b) ewidencjonują koszy tylko według rodzaju
Utworzenie odpisów aktualizujących zobowiązania z tytułu dostaw księguje się w ciężar:
c) PKO
a) KF
b) pozostałych kosztów rodzajowych
c) PKO

Powiązane tematy

Inne tryby