Pytania i odpowiedzi

Bankowość 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 2616 razy
Pytanie 1
Korekta aktywów w rpp jest wykazywana:
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
Pytanie 2
Korekty pasywów w rpp są ujmowane ze znakiem:
b) takim jak wynika z ich zmiany
Pytanie 3
Do rzeczowych aktywów trwałych obrotowych stosuje się przy wycenie bilansowej:
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
Pytanie 4
Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek powyżej 3 miesięcy w rachunku przepływów to:
a) segment działalności inwestycyjnej
Pytanie 5
Otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej spłaty należności od odbiorców:
c) są PF
Pytanie 6
Według "u o r" do wyceny wartości niematerialnych metoda wyceny bilansowej w cenach rynkowych:
c) nie jest dozwolona
Pytanie 7
Ustalając wartość bilansową ŚT uzwględniamy ich dotychczasowe zużycie zgodnie z zasadą:
c) zasady ostrożnej wyceny
Pytanie 8
Sprawozdanie finansowe wg "u o r" dla podmiotów podlegających badaniu biegłych rewidentów obejmuje:
c) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
Pytanie 9
Koszt budowy ŚT we własnym zakresie wyniósł 50 000. Koszt kredytu zaciągniętego w celu jego sfinansowania wyniósł 5000. Odsetki z tytułu lokaty wolnych środków z tego kredytu wyniosły 1000. Wartość początkowa tego ŚT w budowie wynosi: (wątpliwości)
b) 54 000
Pytanie 10
Dodatnia wartość firmy na moment przyjęcia 50 000. Wartość bilansowa w 1-ym okresie sprawozdawczym wynosi:
a) 40 000
Pytanie 11
Dewizy to w rachunkowości:
a) papiery wartościowe pełniące funkcję środka płatniczego wystawione w walutach obcych
Pytanie 12
Odsetki od udzielonych kredytów w rachunku przepływów pieniężnych są w segmencie działalności:
b) inwestycyjnej
Pytanie 13
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów obrotowych obciąża:
c) PKO
Pytanie 14
Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych:
a) polega m.in. na skorygowaniu wyniki finansowego o pozycje niepieniężne
Pytanie 15
Otrzymane darowizny to:
c) PPO

Powiązane tematy