Fiszki

Bankowość 2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 46 Rozwiązywany: 2944 razy
Korekta aktywów w rpp jest wykazywana:
a) ze znakiem plus
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
b) zawsze ze znakiem minus
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
Korekty pasywów w rpp są ujmowane ze znakiem:
a) przeciwnym
b) takim jak wynika z ich zmiany
c) ze znakiem dodatnim
b) takim jak wynika z ich zmiany
Do rzeczowych aktywów trwałych obrotowych stosuje się przy wycenie bilansowej:
a) cenę sprzedaży netto
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
b) cenę nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny sprzedaży netto
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek powyżej 3 miesięcy w rachunku przepływów to:
b) segment działalności finansowej
a) segment działalności inwestycyjnej
c) segment działalności operacyjnej
a) segment działalności inwestycyjnej
Otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej spłaty należności od odbiorców:
b) są PPO
a) nie wypływają na rachunek zysków i strat
c) są PF
c) są PF
Według "u o r" do wyceny wartości niematerialnych metoda wyceny bilansowej w cenach rynkowych:
c) nie jest dozwolona
b) zależy od wyboru podmiotu
a) jest dozwolona
c) nie jest dozwolona
Ustalając wartość bilansową ŚT uzwględniamy ich dotychczasowe zużycie zgodnie z zasadą:
c) zasady ostrożnej wyceny
b) memoriału
a) przewagi treści nad formą
c) zasady ostrożnej wyceny
Sprawozdanie finansowe wg "u o r" dla podmiotów podlegających badaniu biegłych rewidentów obejmuje:
a) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, RZIS
b) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową,sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym
c) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
c) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
Koszt budowy ŚT we własnym zakresie wyniósł 50 000. Koszt kredytu zaciągniętego w celu jego sfinansowania wyniósł 5000. Odsetki z tytułu lokaty wolnych środków z tego kredytu wyniosły 1000. Wartość początkowa tego ŚT w budowie wynosi: (wątpliwości)
b) 54 000
a) 55 000
c) 56 000
b) 54 000
Dodatnia wartość firmy na moment przyjęcia 50 000. Wartość bilansowa w 1-ym okresie sprawozdawczym wynosi:
a) 40 000
b) 30 000
c) 50 000
a) 40 000
Dewizy to w rachunkowości:
a) papiery wartościowe pełniące funkcję środka płatniczego wystawione w walutach obcych
b) znaki pieniężne będące poza krajem środkiem płatniczym
c) znaki pieniężne będące zagranicznym środkiem płatności
a) papiery wartościowe pełniące funkcję środka płatniczego wystawione w walutach obcych
Odsetki od udzielonych kredytów w rachunku przepływów pieniężnych są w segmencie działalności:
c) finansowej
b) inwestycyjnej
a) operacyjnej
b) inwestycyjnej
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów obrotowych obciąża:
c) PKO
a) KF
b) straty nadzwycznaje
c) PKO
Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych:
c) dotyczy wyłącznie działalności inwestycyjnej
a) polega m.in. na skorygowaniu wyniki finansowego o pozycje niepieniężne
b) polega na ujmowaniu podstawowych operacyjnych wydatków i wpływów
a) polega m.in. na skorygowaniu wyniki finansowego o pozycje niepieniężne
Otrzymane darowizny to:
a) zyski nadzwyczajne
b) PF
c) PPO
c) PPO
Według MSR/MSSF nie amortyzuje się:
b) ŚT przeznaczonych do sprzedaży
c) ŚT w pierwszym roku ich użytkowania
a) ŚT, których wartość końcowa jest nieznaczna
b) ŚT przeznaczonych do sprzedaży
Jeżeli saldo końcowe wyrobów gotowych jest mniejsze od salda początkowego to zmiana stanu produktów (ZSP) jest:
a) dodatnia
c) brak ZSP
b) ujemna
b) ujemna
Amortyzacja jest elementem RZIS w wariancie:
a) porównawczym
b) kalkulacyjnym
c) poziomym
a) porównawczym
Do kosztów podstawowej działalności operacyjnej nie zaliczymy:
b) przekazanej darowizny
a) podatku od nieruchomości
c) kosztów wynajmu pomieszczeń
b) przekazanej darowizny
Przewaga treści nad formą dla informacji sprawozdawczej oznacza, że:
c) transakcje są prezentowane zgodnie z treścią ekonomiczną i formą prawną
b) transakcje są prezentowane zgodnie z formą prawną
a) transakcje są prezentowane zgodnie z treścią ekonomiczną a nie formą prawną
a) transakcje są prezentowane zgodnie z treścią ekonomiczną a nie formą prawną

Powiązane tematy

Inne tryby