Strona 1

Bankowość 2

Pytanie 1
Korekta aktywów w rpp jest wykazywana:
b) zawsze ze znakiem minus
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
a) ze znakiem plus
Pytanie 2
Korekty pasywów w rpp są ujmowane ze znakiem:
c) ze znakiem dodatnim
a) przeciwnym
b) takim jak wynika z ich zmiany
Pytanie 3
Do rzeczowych aktywów trwałych obrotowych stosuje się przy wycenie bilansowej:
a) cenę sprzedaży netto
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
b) cenę nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny sprzedaży netto
Pytanie 4
Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek powyżej 3 miesięcy w rachunku przepływów to:
b) segment działalności finansowej
a) segment działalności inwestycyjnej
c) segment działalności operacyjnej
Pytanie 5
Otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej spłaty należności od odbiorców:
b) są PPO
c) są PF
a) nie wypływają na rachunek zysków i strat
Pytanie 6
Według "u o r" do wyceny wartości niematerialnych metoda wyceny bilansowej w cenach rynkowych:
a) jest dozwolona
b) zależy od wyboru podmiotu
c) nie jest dozwolona
Pytanie 7
Ustalając wartość bilansową ŚT uzwględniamy ich dotychczasowe zużycie zgodnie z zasadą:
c) zasady ostrożnej wyceny
a) przewagi treści nad formą
b) memoriału
Pytanie 8
Sprawozdanie finansowe wg "u o r" dla podmiotów podlegających badaniu biegłych rewidentów obejmuje:
b) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową,sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym
c) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
a) bilans, wprowadzenie, informację dodatkową, RZIS

Powiązane tematy