Strona 1

Bankowość 2

Pytanie 1
Korekta aktywów w rpp jest wykazywana:
c) ze znakiem przeciwnym do zmiany wartości składnika aktywów
b) zawsze ze znakiem minus
a) ze znakiem plus
Pytanie 2
Korekty pasywów w rpp są ujmowane ze znakiem:
b) takim jak wynika z ich zmiany
c) ze znakiem dodatnim
a) przeciwnym
Pytanie 3
Do rzeczowych aktywów trwałych obrotowych stosuje się przy wycenie bilansowej:
b) cenę nabycia lub koszt wytworzenia nie wyższy od ceny sprzedaży netto
c) cenę nabycia lub koszt wytworzenia
a) cenę sprzedaży netto
Pytanie 4
Odsetki otrzymane od udzielonych pożyczek powyżej 3 miesięcy w rachunku przepływów to:
a) segment działalności inwestycyjnej
c) segment działalności operacyjnej
b) segment działalności finansowej
Pytanie 5
Otrzymane odsetki z tytułu nieterminowej spłaty należności od odbiorców:
a) nie wypływają na rachunek zysków i strat
c) są PF
b) są PPO
Pytanie 6
Według "u o r" do wyceny wartości niematerialnych metoda wyceny bilansowej w cenach rynkowych:
a) jest dozwolona
c) nie jest dozwolona
b) zależy od wyboru podmiotu

Powiązane tematy