Fiszki

egzamin inz wggios

Test w formie fiszek zimop/gospwod/sip/grunty
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 9987 razy
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
CO, NH4
SO2, CO2
PCDD, PCDF
CH3, pyły
SO2, CO2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
nigdy
zawsze
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
produkcji energii
ogrzewania budynkow
procesow przemyslowych
transportu
transportu
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, H2O, NO2
CO2, H2O, N2O
CO2, SO2, NOx
CO2, SO2, CH4
CO2, H2O, N2O
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
trzęsienia ziemi
żadne z powyższych
powodzie
powodzie
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
średnią temperaturę na Ziemi
fotosyntezę
zużycie energii
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
H
N
Br
Cl
Cl
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
W jakiej warstwie atmosfery znajduje się warstwa ozonowa
jonosferze
troposferze
termosferze
stratosferze
stratosferze
Zjawisko smogu wystąpi w sytuacji
brak wiatru, brak zanieczyszczeń, termiczna warstwa inwersyjna
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
wiatr, obecne zanieczyszczenia, brak termicznej warstwy inwersyjnej
wiatr, brak zanieczyszczeń, brak termicznej warstwy inwersyjnej
brak wiatru, obecne zanieczyszczenia, termiczna warstwa inwersyjna
Które wyrażenie nie oznacza smogu londyńskiego
kwaśny
redukujący
utleniajacy
zimowy
utleniajacy
Które zanieczyszczenia są typowe tylko dla smogu typu Los Angeles
NO2, węglowodory
NO2, CO2
SO2, pyły
SO2, CO2
NO2, węglowodory
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem suchym
odśrodkowy
grawitacyjny
wieżowy
inercyjny
wieżowy
Który rodzaj odpylacza nie jest odpylaczem mokrym
wirowy-przeciwbieżny
Venturiego
natryskowy
barbotażowy
wirowy-przeciwbieżny
W elektrofiltrze wykorzystuje się
siłę elektromagnetyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
siłę elektromagnetyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem dodatnim
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem dodatnim
siłę elektrostatyczną ładując ziarna pyłu ładunkiem ujemnym
Siarka w węglu kamiennym występuje głównie w postaci
pirytu
markasytu
merkaptanów
siarki elementarnej
pirytu
Metodą fizyczną usuwania siarki z paliwa nie jest
wzbogacanie na stole koncentracyjnym
hydrocyklon
separacja magnetyczna
absorpcja aminowa
absorpcja aminowa
Wzbogacanie węgla metodą flotacji opiera się na
odmiennym zachowaniu składników mineralnych i węgla w polu elektrostatycznym
różnicy w barwie między węglem a pirytem
różnicy w zwilżalności przez wodę składników mineralnych a węgla
selektywnej adsorpcji oleju na powierzchni hydrofobowej węgla
różnicy w zwilżalności przez wodę składników mineralnych a węgla
Która z podanych metod odsiarczania spalin nie powoduje wytworzenia jako końcowy produkt gipsu
magnezowa
wapniakowa
wapienna
dwualkaliczna
magnezowa
Jeżeli w procesie odsiarczania spalin powstanie nawóz sztuczny to jest to metoda
podczas odsiarczania spalin nie może powstać nawóz
odpadowa
regeneracyjna
nieregeneracyjna
regeneracyjna

Powiązane tematy

#geologia #is #agh

Inne tryby