Strona 1

egzamin inz wggios

Pytanie 1
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
CH3, pyły
CO, NH4
SO2, CO2
PCDD, PCDF
Pytanie 2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
nigdy
zawsze
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Pytanie 3
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
procesow przemyslowych
produkcji energii
ogrzewania budynkow
transportu
Pytanie 4
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, SO2, CH4
CO2, H2O, N2O
CO2, H2O, NO2
CO2, SO2, NOx
Pytanie 5
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
trzęsienia ziemi
żadne z powyższych
powodzie
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
Pytanie 6
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
fotosyntezę
średnią temperaturę na Ziemi
zużycie energii
Pytanie 7
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
Cl
Br
H
N
Pytanie 8
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej

Powiązane tematy

#geologia #is #agh