Strona 1

egzamin inz wggios

Pytanie 1
W wyniku spalania paliw w celu produkcji energii główne zanieczyszczenia to:
SO2, CO2
CO, NH4
PCDD, PCDF
CH3, pyły
Pytanie 2
CO2 traktujemy jako zanieczyszczenie:
nigdy
zawsze
kiedy jego koncentracja jest większa niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
kiedy jego koncentracja jest mniejsza niż naturalna zawartość w powietrzu atmosferycznym
Pytanie 3
Najwięcej NOx jest emitowanych z:
produkcji energii
procesow przemyslowych
transportu
ogrzewania budynkow
Pytanie 4
Gazami cieplarnianymi są:
CO2, SO2, CH4
CO2, SO2, NOx
CO2, H2O, N2O
CO2, H2O, NO2
Pytanie 5
Jakie zagrożenie jest konsekwencją efektu cieplarnianego:
zanieczyszczenie środowiska wodno-glebowego metalami ciężkimi
żadne z powyższych
powodzie
trzęsienia ziemi
Pytanie 6
Zjawisko efektu cieplarnianego nie ma wpływu na
ilość energii wypromieniowywanej ze Słońca
średnią temperaturę na Ziemi
fotosyntezę
zużycie energii
Pytanie 7
Który pierwiastek dominuje w zjawisku niszczenia warstwy ozonowej
H
Br
N
Cl
Pytanie 8
Potencjał niszczenia warstwy ozonowej to wskaźnik służący określeniu
ile ozonu pozostało w warstwie ozonowej
wpływu poszczególnych substancji na niszczenie warstwy ozonowej
ilości promieniowania podczerwonego pochłanianego przez składniki atmosfery
ile ozonu uległo rozkładowi w warstwie ozonowej w ciągu roku

Powiązane tematy

#geologia #is #agh