Fiszki

egzamin inz wggios

Test w formie fiszek zimop/gospwod/sip/grunty
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 10357 razy
Jeżeli podczas odsiarczania spalin używana jest ciecz a produkt końcowy jest w postaci suchej to jest to metoda
półsucha
sucha
selektywna
mokra
półsucha
Europejski Standard Emisji Spalin EURO 5 dotyczy
nowych pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej
wszystkich pojazdów samochodowych poruszających się po drogach
tylko samochodów osobowych
tylko pojazdów poruszających się w ścisłych centrach miast
nowych pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej
Na ilość NOx w gazach odlotowych nie mają wpływu
temperatura spalania
rodzaj spalanego paliwa
odpylanie spalin
mechanizmy powstawania NOx
odpylanie spalin
Metodą usuwania NOx z gazów odlotowych nie jest
nieselektywna redukcja katalityczna
sekwestracja
napromieniowanie spalin wiązką elektronów
selektywna redukcja katalityczna
sekwestracja
Protokół z Kioto (1997) - wybierz nieprawidłową odpowiedź
miał obowiązywać do końca 2012 roku, został przedłużony do 2020 roku
spełnił swoje założenia ponieważ wszyscy najwięksi światowi emitenci CO2 go ratyfikowali
jest uzupełnieniem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (1992)
wprowadził system uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
spełnił swoje założenia ponieważ wszyscy najwięksi światowi emitenci CO2 go ratyfikowali
Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego są efektem
braku pomysłu na ochronę powietrza w poszczególnych krajach
globalizacji
inicjatywy społeczności lokalnych
transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń
transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez poszczególne kraje określone w porozumieniach międzynarodowych powinno być
nie powinno dotyczyć krajów posiadających PKB poniżej określonej wartości
różne w zależności od emisji i chłonności środowiska danego kraju
takie samo dla wszystkich krajów
tym większe im bogatszy jest dany kraj
różne w zależności od emisji i chłonności środowiska danego kraju
Do dominujących czynników powodujących przekraczanie dopuszczalnych norm jakości powietrza na terenach gęsto zaludnionych nie należy
niska emisja
spalanie odpadów w paleniskach domowych
procesy produkcyjne w zakładach przemysłowych
transport indywidualny
procesy produkcyjne w zakładach przemysłowych
Program ochrony powietrza to
plan naprawczy ustanawiany przez organy administracji państwowej obligatoryjnie w sytuacji przekroczenia
propozycja obywatelska działań wpływających na poprawę jakości powietrza
nazwa funduszu europejskiego, którego zadaniem jest finansowanie działań dotyczących poprawy jakości powietrza w państwach członkowskich
plan naprawczy ustanawiany przez Komisję Europejską w sytuacji przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w danym państwie
plan naprawczy ustanawiany przez organy administracji państwowej obligatoryjnie w sytuacji przekroczenia
Monitoring jakości powietrza w Polsce jest prowadzony przez
Urząd Marszałkowski
Inspekcję Ochrony Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwo Środowiska
Inspekcję Ochrony Środowiska
Według Ramowej Dyrektywy Wodnej UE głównym środowiskowym celem gospodarki wodnej jest:
osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych do 2015 r. lub ewentualnie w latach późniejszych
poprawa stanu czystości wód, zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu oraz ochrona ekosystemów zależnych od wód
zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu oraz ochrona wód i ekosystemów zależnych od wód
osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych do 2015 r. lub ewentualnie w latach późniejszych
Zadania gospodarki wodnej to:
zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności i przemysłu; zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, zmniejszenie skutków powodzi i suszy
plany gospodarowania wodą w dorzeczach, plany zarządzania powodzią, plany zarządzania suszą
zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności i przemysłu; ochrona wód i ekosystemów zależnych od wód oraz
zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności i przemysłu; ochrona wód i ekosystemów zależnych od wód oraz
Według RDW, zasady zintegrowanego zarządzania zasobami wody to:
łączne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych; traktowanie zlewni jako obszaru gospodarowania wodą; uspołecznienie procesu planowania działań i podejmowania decyzji
łączne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych; traktowanie zlewni jako podstawowego obszaru gospodarowania wodą; wyznaczenie jednolitych części wód dla potrzeb zarządzania wodą
traktowanie zlewni jako obszaru gospodarowania wodą; wyznaczenie jednolitych części wód dla potrzeb zarządzania wodą; uspołecznienie procesu planowania działań i podejmowania decyzji
łączne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych; traktowanie zlewni jako obszaru gospodarowania wodą; uspołecznienie procesu planowania działań i podejmowania decyzji
Pięć najważniejszych zadań gospodarki wodnej to:
zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją; utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych; ochrona przed powodzią oraz suszą; zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu
utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych; ochrona przed powodzią oraz suszą; zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu; zaspokojenie potrzeb związanych z turystyką, sportem, rekreacją; tworzenie warunków dla energetycznego i transportowego wykorzystania wód
prowadzenie gospodarki wodnej w granicach dorzeczy, zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją; utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych; ochrona przed powodzią i suszą
zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją; utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych; ochrona przed powodzią oraz suszą; zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu
Gospodarka wodna opiera się o:
zachowanie zasady że każdy obywatel ma zawsze prawo dowolnego gospodarowania wodą w obrębie swojej nieruchomości i jej najbliższym otoczeniu
zachowanie zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód, z wyłączeniem silnie zmienionych części wód, które nie podlegają już gospodarce wodnej
zachowanie zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód, z uwzględnieniem ich ilości i jakości
zachowanie zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód, z uwzględnieniem ich ilości i jakości
Cele gospodarki wodnej realizuje się z uwzględnieniem podziału państwa na obszary:
związków gmin regionów wodnych
makroregionów i regionów wodnych
dorzeczy
dorzeczy
Jednolita część wód powierzchniowych to
oddzielny i znaczący element wód, jak wody brzegowe, przejściowe, naturalny lub sztuczny zbiornik wodny, rzeka, kanał, lub ich części
oddzielny i znaczący element wód, jak wody przejściowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik
oddzielny i znaczący element wód, jak wody brzegowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, strumień, rzeka, kanał, lub ich części
oddzielny i znaczący element wód, jak wody przejściowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik
Jednolita część wód podziemnych to:
określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, umożliwiająca pobór istotny w zaopatrzeniu ludności lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych
całkowita objętość wody wolnej w porach i szczelinach poziomu wodonośnego w obrębie strefy nasycania możliwa do uzyskania na potrzeby zaopatrzenia w wodę w określonej ilości
określona ilość wód podziemnych zbiornika wodonośnego lub jego części, możliwa do wykorzystania w celach zaopatrzenia w istotnej ilości, przy zachowaniu ograniczeń związanych z ochroną środowiska
określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, umożliwiająca pobór istotny w zaopatrzeniu ludności lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych
Pobór wód podziemnych istotny w zaopatrzeniu ludności w wodę to pobór wynoszący:
ponad 100 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 500 osób
ponad 10 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób
ponad 50 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 100 osób
ponad 10 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób
Dobry stan ilościowy wód podziemnych jest gdy:
skład chemiczny części wód podziemnych jest taki, że stężenia związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie nie mogą spowodować zagrożenia dla stanu ekologicznego środowiska
poziom wód podziemnych w części wód podziemnych jest taki, że zapewnia nieprzekraczanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych przy określonej z wielolecia średniorocznej wartości poboru wód
liczba reprezentatywnych punktów monitoringu w każdej części wód podziemnych jest wystarczająca do wiarygodnej oceny poziomu wód podziemnych, uwzględniając zmienności krótko- i długoterminowe w zasilaniu części wód
poziom wód podziemnych w części wód podziemnych jest taki, że zapewnia nieprzekraczanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych przy określonej z wielolecia średniorocznej wartości poboru wód

Powiązane tematy

#geologia #is #agh

Inne tryby