Strona 3

Transkrypcja i translacja

Pytanie 17
Prawda na temat polimerazy RNA:
działa samodzielnie
potrzebuje związania z wieloma czynnikami transkrypcyjnymi
Pytanie 18
Posiadanie ramienia akceptorowego, antykodonowego, dihydrourydynowego charakteryzuje:
RNA
tRNA
żadna z odpowiedzi
mRNA
Pytanie 19
Fałszywe zdanie dotyczące rybosomów:
Eksony są wycinane w jądrze
Składanie może zachodzić za pomocą spliceosomu
Pytanie 20
Jakie jest wiązanie pomiędzy alfa N końcem jednego peptyd a końcem C drugiego peptydu:
Aminoacylowe
Peptydylo-aminowe
Glikozydowe
Peptydowe
Pytanie 21
Przykładem potwierdzającym, że rybosom jest rybozymem jest:
Umiejętność wytwarzania wiązania między kodonem i antykodonem
Rozpoznanie odpowiedniego antykodonu na cząsteczce mRNA
Umiejętność rozpoznania odpowiedniego kodonu przez mRNA
Wytworzenie wiązań peptydowych między kolejnymi aminokwasami
Pytanie 22
Czynnik TFIID z promotorem tworzą w inicjacji transkrypcji u organizmów eukariotycznych:
kompleks preinicjacyjny baza
wyciszacz
snRNP
degradosom
Pytanie 23
Do funkcji snRNA nie należą:
hamowanie translacji
modyfikacja strukturalna genomu
transkrypcyjne blokowanie.."
Pytanie 24
Nośniki in vivo podczas terapii genetycznych:
bakteriofag
plazmidy bakterii
bakteriofag

Powiązane tematy