Strona 2

Praw Bank

Pytanie 9
Notariusz współuczestniczy w redagowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń, odczytuje je stronom, na końcu zaś podpisuje
Forma podpisów notarialnie poświadczonych
Forma pisemna
Forma aktu notarialnego
Pytanie 10
Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest
równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
nierównoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Pytanie 11
Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
podpisem elektronicznym.
Pytanie 12
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej
oświadczenie woli
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli potwierdzone u notariusza.
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
Pytanie 13
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona
przez zachowanie w formie pisemnej
przez zachowanie w formie ustnej
przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
Pytanie 14
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy w wieku
w wieku 13 lat
w wieku 18 lat
w wieku 16 lat
Pytanie 15
Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskujemy
w wieku 13 lat
w wieku 18 lat
w wieku 16 lat
Pytanie 16
Możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem.
Zdolnośc do czynnosci prawnych
Zdolność prawna

Powiązane tematy

#prawbank