Strona 1

Różnorodność biologiczna

Pytanie 1
Zaznacz jakie poziomy różnorodności biologicznej wyróżniamy:
gatunkowa
ekosystemowa
genetyczna
siedliskowa
populacyjna
troficzna
Pytanie 2
Jak wygląda struktura lasów w Polsce?
Zajmują one około
30%
powierzchni Polski, z czego większość stanowią lasy
zasadzone przez człowieka
. Naturalne lasy stanowią około
4%
powierzchni Polski.
Pytanie 3
Ile opisano żyjących w Polsce gatunków organizmów?
około 60 tys.
około 110 tys.
około 40 tys.
około 28 tys.
Pytanie 4
Rośliny o wykształconych organach nazywamy roślinami:
rozwiniętymi
pełnymi
kształtnymi
wyższymi
Pytanie 5
W jakich obszarach kuli ziemskiej różnorodność biologiczna jest największa?
okołorównikowych
kół podbiegunowych
okołobiegunowych
okołozwrotnikowych
Pytanie 6
Zaznacz ekosystemy, w których różnorodność biologiczna nie jest kształtowana przez szerokość geograficzną?
leśne
górskie
morskie
rzeczne
Pytanie 7
Jakie czynniki naturalne mają wpływ na kształtowanie bioróżnorodności?
katastrofy naturalne
klimat
pogoda
ewolucja
sukcesja
Pytanie 8
Na zdolność danej populacji do przystosowania się do zmian warunków środowiskowych ma wpływ:
różnorodność gatunkowa
różnorodność genetyczna
różnorodność ekosystemowa