Strona 1

Monarchia absolutna we Francji

Pytanie 1
Kim byli hugenoci?
francuskimi protestantami, wyznawcami Marcina Lutra
francuskimi protestantami, wyznawcami Jana Kalwina
francuskimi protestantami, wyznawcami Menno Simonsa
Pytanie 2
Jakie były postanowienia edyktu nantejskiego?
dawał on hugenotom wolność wyznania
dawał on hugenotom prawo do zakładania własnych miast
dawał on hugenotom prawo do własnego skarbu i monety
dawał on hugenotom prawo do własnych wojsk, sądów i twierdz
Pytanie 3
Który z władców Francji wprowadził edykt nantejski?
Henryk IV
Ludwik XIV
Henryk III
Ludwik XIII
Pytanie 4
Czym były Stany Generalne?
zgromadzeniem najwyższych duchownych francuskiego Kościoła katolickiego
zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa, które doradzało królowi
stanem nadzwyczajnym, który wprowadzano w średniowiecznej Francji w czasie zamieszek i niepokojów społecznych
najwyższą warstwą szlachty francuskiej
Pytanie 5
Którego z francuskich królów określano mianem "Król Słońce"?
Ludwika XIV
Ludwika XVI
Ludwika XV
Ludwika XIII
Pytanie 6
Jakie osiągnięcia dla umocnienia władzy królewskiej we Francji miał Armand Richelieu?
przekazanie poboru podatkowego w ręce króla
złamanie potęgi hugenotów
przekazanie władzy nad kościołem w ręce króla
przekazanie władzy sądowniczej w ręce króla
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie.
Młody Ludwik XIV został królem Francji w wieku
5
lat. Władzę w kraju sprawował w jego imieniu
Juliusz Mazarin
aż do swojej śmierci. Po śmierci pierwszego ministra władzę objął
23
letni wówczas Ludwik XIV.
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące monarchii absolutnej we Francji.
Po objęciu władzy Ludwik XIV mianował pierwszym ministrem swojego brata, Filipa Orleańskiego.
Ludwik XIV był naczelnym wodzem wojska.
Ludwik XIV podlegał prawom, które ustanawiał.
Urzędnicy Ludwika XIV pochodzili wyłącznie z najwyższych warstw społęcznych.
Ludwik XIV był najwyższym sędzią w państwie.