Pytania i odpowiedzi

Monarchia absolutna we Francji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Władza królewska we Francji, rządy Ludwika XIV i cechy monarchii absolutnej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 14913 razy
Pytanie 1
Kim byli hugenoci?
francuskimi protestantami, wyznawcami Jana Kalwina
Pytanie 2
Jakie były postanowienia edyktu nantejskiego?
dawał on hugenotom wolność wyznania
dawał on hugenotom prawo do własnych wojsk, sądów i twierdz
Pytanie 3
Który z władców Francji wprowadził edykt nantejski?
Henryk IV
Pytanie 4
Czym były Stany Generalne?
zgromadzeniem przedstawicieli społeczeństwa, które doradzało królowi
Pytanie 5
Którego z francuskich królów określano mianem "Król Słońce"?
Ludwika XIV
Pytanie 6
Jakie osiągnięcia dla umocnienia władzy królewskiej we Francji miał Armand Richelieu?
przekazanie władzy sądowniczej w ręce króla
przekazanie poboru podatkowego w ręce króla
złamanie potęgi hugenotów
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie.
Młody Ludwik XIV został królem Francji w wieku
5
lat. Władzę w kraju sprawował w jego imieniu
Juliusz Mazarin
aż do swojej śmierci. Po śmierci pierwszego ministra władzę objął
23
letni wówczas Ludwik XIV.
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące monarchii absolutnej we Francji.
Ludwik XIV był najwyższym sędzią w państwie.
Ludwik XIV był naczelnym wodzem wojska.
Pytanie 9
Na czyje polecenie wzniesiono pałac w Wersalu?
Ludwika XIV
Pytanie 10
Kto pełnił rolę ministra gospodarki na dworze Ludwika XIV?
Jean-Baptiste Colbert
Pytanie 11
Kiedy z i z jakim skutkiem zniesiono edykt nantejski?
Edykt nantejski został zniesiony w roku
1685
a konsekwencją było opuszczenie Francji przez ponad
200 tysięcy
osób.
Pytanie 12
Jaki był stosunek Ludwika XIV do sztuki?
był on wielbicielem sztuki i mecenasem
Pytanie 13
Jakie zmiany wprowadzono w XVII-wiecznej Francji by pobudzić gospodarkę?
zniesiono cła wewnętrzne pomiędzy prowincjami
promowano sprzedaż towarów francuskich za granicę
Pytanie 14
Jaką liczebność miała francuska armia za rządów Ludwika XIV?
około 250 tys. żołnierzy
Pytanie 15
Jak nazywano zakłady pracy, w których ręczna produkcja była podzielona na poszczególne etapy?
manufaktura
Pytanie 16
Kto był twórcą francuskiej floty handlowej i wojennej?
Jean-Baptiste Colbert
Pytanie 17
Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?
Świta Ludwika XIV liczyła około 10 tysięcy osób.
Pytanie 18
Która z wersalskich sal nazywana jest "sercem Wersalu"?
Galeria Lustrzana
Pytanie 19
Zaznacz wydarzenia historyczne, które odbyły się w Wersalu.
ogłoszenie zjednoczenia Niemiec w 1871 roku
podpisanie traktatu pokojowego kończącego I wojnę światową w 1919 roku
Pytanie 20
W jakim stylu budowany był Wersal?
barokowym