Wstęp do prawoznastwa 300-450, test z prawa

Test dla studentów z prawa. Test składa się z 87 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Wstęp do prawoznastwa 300-450"

1) 20. Przepis Konstytucji: „Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo [—3 do zawierania układów zbiorowych pracy [...]” zawiera Regułę:
2) Egzegeza tekstu prawnego to:
3) Wskaż przykład reguły egzegezy:
4) Na reguły egzegezy składają się:
5) Wypowiedź: („Druga kodyfikacja postępowania administracyjnego została rozpoczęta w styczniu 1958 r. i zakończono ją wydaniem ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępbwania administracyjnego, która weszła w życie z dniem i stycznia 1961 r. i nadal obowiązuje”, rozstrzyga zagadniecie:
6) Orzeczenie sądowe określające wykładnię i sposób stosowania prawa, faktycznie tylko wpływające na praktykę prawniczą (formalnie niewiążące innych sądów), to:
7) Orzecznictwo Sądu Najwyższego jako czynnik kształtujący źródła prawa może w naszym systemie prawnym odgrywać rolę:
8) Prawo zwyczajowe to:
9) Co to jest zwyczaj prawny?
10) Prawo zwyczajowe powstaje w następstwie:
11) Orzeczenie precedensowe to:
12) W kulturze prawa stanowionego:
13) Źródłem prawa w sensie ścisłym dla określonego orzeczenia precedensowego są:
14) Cechą systemu prawa precedensowego jest zasada stare decisis. W myśl tej zasady orzeczenie precedensowe:
15) Sądy w kulturze prawa stanowionego mogą:
16) W Polsce naukę prawa można ewentualnie uznać za źródło prawa, ale jedynie w znaczeniu:
17) Czy tekst ustawy zamieszczony na łaniach dziennika „Rzeczpospolita” może być uznany za źródłfo prawa?
18) Uchylenie obowiązywania przepisu aktu prawnego rangi ustawy z racji jego niezgodności z Konstytucją daje się uzasadnić przez ewentualne zastosowanie reguł:
19) Wskaż zdanie fałszywe:
20) Rozporządzania to akty:
21) Między ustawą a rozporządzeniem występuje relacja:
22) Uchwała Rady Ministrów jest aktem:
23) Akty prawa miejscowego (np. uchwały rady gminy) są aktami:
24) Który z poniższych aktów nie może w Polsce w sensie formalnym tworzyć prawa:
25) Akt Ministra Finansów zaczynający się od słów: „W celu ujednolicenia orzecznictwa Urzędów Skarbowych zarządza się co następuje” wskazuje, że mamy do czynienia z:
26) Elementem porządku prawa wewnętrznie obowiązującego jest:
27) Przepis art. 84 Konstytucji został zamieszczony w rozdziale II, w tytule „Obowiązki”. Mogłoby to sugerować, że treścią tego przepisu jest jedynie nałożenie na obywateli obowiązków. Jednak z końcowej części tego przepisu wynika, że poniesienie ciężarów publicznych ciąży jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z ustawy. Mamy tu do czynienia z rozstrzygnięciem zagadnienia:
28) 48. Normy wyrażone w następujących przepisach Kodeksu karnego: (1) „Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” (art. 148 § 1) oraz (2) „Matka, która zabija noworodka w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” (art. 149) pozostają do siebie w relacji jak lex generalis do lex specialis. Wypowiedź ta rozstrzyga zagadnienie w oparciu o:
29) W kulturze prawa stanowionego standardowym momentem końcowym obowiązywania aktu prawodawczego jest:
30) Vacatio legis to:
31) Przepis głoszący, iż „Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia”:
32) Wymóg, aby treść aktów prawotwórczych uwzględniała takie wartości, jak demokratyzm; czy powszechnie akceptowane normy moralne, jest wyrazem odwoływania się do:
33) Co to jest prawo pozytywne?
34) Prawem pozytywnym nazwiemy tylko takie prawo, które:
35) Wątpliwości co do obowiązywania aktów prawa europejskiego w wewnętrznych porządkach prawnych państw - członków UE są problemami o charakterze:
36) Termin „wykładnia” w znaczeniu wąskim (tzw'. wersja ogólna) w języku prawniczym oznacza:
37) uzasadnianie decyzji podejmowanych w trakcie stosowania prawa.
38) rekonstruowanie z przepisów normy prawnej oraz ustalanie znaczenia wyrażeń wchodzących w jej skład,
39) Pojęcie bezpośredniego rozumienia tekstu zakłada istnienie:
40) Tzw. sytuacja wykładni to:
41) Wskaż, które z poniższych twierdzeń jest założeniem przyjmowanym w ramach wykładni praWa:
42) Wykładnia w znaczeniu apragmatycznym to:
43) Od czego uzależnione są skutki prawne wykładni?
44) Które z niżej wymienionych wyrażeń należy wstawić w wykropkowąnym miejscu następującego zdania: „Wykładni legalnej dokonuje organ, który..................do dokonywania wykładni z mocą prawnie obowiązującą”?
45) Wykładnią legalną powszechnie obowiązującą jest obecnie:
46) Wskaż przykład, który nie ma cech wykładni legalnej:
47) Wskaż, które z przykładów reprezentują wykładnię powszechnie obowiązującą?
48) Wykładnia autentyczna to:
49) Wykładnia doktrynalna to:
50) wykładnia organów tworzących prawo,
51) Wykładnia operatywna to wykładnia:
52) Wyrok sądu kasacyjnego uchylający orzeczenie sądowe i zawierający wskazania co do poprawnej interpretacji przepisów prawnych zawiera:
53) Glosą nazywamy:
54) Glosy do orzeczeń sądowych to przykład wykładni:
55) Wykładnia Sądu Najwyższego dokonywana w formie odpowiedzi na pytania prawne sądów II instancji:
56) Uchwała Sądu Najwyższego zawierająca ogólne dyrektywy wykładni prawa (mająca postać zasady prawnej Sądu Najwyższego) ma w polskim systemie prawnym moc:
57) Domniemanie języka prawnego jest:
58) Dyrektywa: „Przy interpretacji przepisów prawnych należy brać pod uwagę powszechnie akceptowane normy moralne, zasady sprawiedliwości i słuszności” jest dyrektywą wykładni:;
59) Dyrektywa: „Nie wolno tak interpretować tekstów prawnych, aby pewne ich fragmenty okazały się zbędne” jest dyrektywą wykładni:
60) Dyrektywy formułujące zakaz interpretacji synonimicznej i homonimicznej są dyrektywami wykładni:
61) Wskaż dyrektywę wykładni językowej.
62) Zaznacz przykład systemowej dyrektywy interpretacyjnej.
63) Zaznacz, który przykład reprezentować będzie wykładnię funkcjonalną.
64) Argumentum a rubrica jako dyrektywa interpretacyjna wskazywać będzie, iż ustalając znaczenie tekstu prawnego, należy odwoływać się do:
65) Wykładnia stwierdzająca to:
66) Który z poniższych typów wykładni oparty jest na innym niż metoda sposobie różnicowania wykładni prawa?
67) Dyrektywa procedury wykładni to reguła określająca:
68) Sąd, powołując się na cele prawa, stwierdził, że pojęcie „lokal przedsiębiorstwa” nie oznacza jedynie lokalu sklepowego, lecz także każde miejsce, które służy celom przedsiębiorstwa, w tym także stoiska i stragany. Sąd dokonał:
69) Sąd, powołując się na zasady słuszności, uznał, że występujący w art. 647 Kodeksu cywilnego termin „obiekt budowlany” obejmuje swoim zakreseni nie tylko obiekty mieszkalne i gospodarcze, lecz również obiekty służące celom dekoracyjnym, np. rzeźby lub fontanny. Sąd
70) Sąd, powołując się na cele prawa, Iśtwierdził, że występujące w art. 3531 Kodeksu cywilnego pojęcie „natura stosunku prawnego” oznacza wymianę świadczeń o charakterze majątkowym. Sąd uznał, że takie ustalenie potwierdza znaczenie, jakie pojęcie to ma na gruncie reguł znaczeniowych języka prawnego. Sąd dokonał:
71) Sąd, ustalając znaczenie pojęcia „niedostateczna widoczność”, odwołał się do reguły semantycznej przyjętej przez zawodowych kierowców, zgodnie z którą „niedostateczna widoczność” występuje wówczas, gdy nie można rozpoznać policjanta z radarem z odległości 100 m i mniejszej. Sąd zastosował:
72) Sąd, interpretując art. 209 § 1 Kodeksu karnego, stwierdził, że zawarte w tym artykule pojęcie „obowiązek opieki” nie obejmuje obowiązków rażąco sprzecznych z zasadami słuszności i sprawiedliwości (np. odmowy łożenia na utrzymanie uchylającego się od pracy pełnoletniego syna przez rodziców rencistów). Sąd zastosował:
73) Wykładnia przepisów podatkowych dokonywana przez Ministra Finansów na mocy art. 14 ustawy - Ordynacja podatkowa (Minister Finansów „dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów ofaz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”) jest przykładem:
74) Wykładnia przeprowadzona przez sąd odwoławczy jest przykładem wykładni:
75) Wykładnia Sądu Najwyższego dokonywana na mocy art. 60 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym („Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujajwnią się rozbieżności w wykładni prawa Pierwszy Prezes SN może przedstawić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi Najwyższemu...”), jest przykładem:
76) Sąd stwierdził, że pojęcie „firma” nie może być rozumiane tak jak w języku potocznym, lecz zgodnie z regułą semantyczną określoną w art. 43 Kodeksu cywilnego, który jest definicją legalną tego pojęcia. Sąd dokonał wykładni:
77) Sąd stwierdził, że występujący w art. 5 § 2 ustawy o broni i amunicji termin „baskila” należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem tradycyjnie przyjmowanym przez rusznikarzy. Sąd dokonał wykładni:
78) Art. 86 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi: „Podstęp osoby trzeciej jest równoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała Sąd stwierdził, że w związku z brakiem definicji legalnej pojęcia podstępu należy przyjąć potoczne rozumienie tego pojęcia. Sąd do- f konał wykładni:
79) Sąd, ustalając znaczenie występującego w art. 207 Kodeksu karnego sformułowania „znęca się fizycznie nad osobą najbliższą”, uznał że sformułowanie to oznacza stosowanie przemocy fizycznej, które powoduje dysfunkcję rodziny i które nie musi prowadzić do powstania uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia. W uzasadnieniu sąd wskazał, że art. 207 znajduje się w rozdziale XXVI k.k. „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece”, co oznacza, że jego przedmiotem ochrony nie jest życie i zdrowie, lecz prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Sąd zastosował dyrektywę:
80) Sąd Najwyższy uznał, że ustalając znaczenie występującego w art. 140 Kodeksu karnego pojęcia „nieobyczajny wybryk”, należy odwołać się do zasad moralności chrześcijańskiej. Sąd zastosował wykładnię: