Wstęp do prawoznawstwa 2, test z prawa

151-300 Test wiedzy online z prawa. Test składa się z 150 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Wstęp do prawoznawstwa 2"

1) 4. Co to jest system prawny - typ?
2) 5. Wskaż tzw. konkretny system prawa:
3) Charakteryzując gałęziowy podział systemu prawa, odwołujemy się do pojęcia:
4) 4. Co to jest system prawny - typ?
5) 5. Wskaż tzw. konkretny system prawa:
6) 6. Charakteryzując gałęziowy podział systemu prawa, odwołujemy się do pojęcia:
7) 7. Prawo prywatne to:
8) 8. Wyrazem realizacji statycznej więzi pomiędzy normami systemu prawa będzie:
9) 9. Wskaż zjawisko, którego następstwem jeśt dyferencjacja systemu prawa:
10) 0. Więź dynamiczna w systemie prawa, to:
11) 11. Postulat zupełności systemu prawa (tzw. zupełności kwalifikacyjnej) jest wymaganiem, aby:
12) 12. Luki w prawie są następstwem niespełniania przez prawodawcę;
13) 13. Normy wyrażone w następujących przepisach Kodeksu karnego: (1) „Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” oraz (2) „Kto zabija człowieka z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”, pozostają do siebie w stosunku jak:
14) 14. Sprzeczność logiczna ma miejsce wtedy, gdy:
15) 15. Sytuacja, gdy jedna regulacja zakazuje zachowania Z, a druga czyni zachowanie Z przedmiotem nakazu lub uprawnienia, jest przykładem:
16) 16. Norma Nl nakazuje rozdać majątek ubogim. Z kolei norma N2 nakazuje zaspokoić potrzeby materialne rodziny. Między normami występuje:
17) 17. Obowiązuje norma Nl, która zakazuje w porze jesiennej kąpać się w Bałtyku. Obowiązuje norma N2 nakazująca najstarszemu Polakowi w najkrótszy dzień września kąpać $ię w-Bałtyku. Między normami Nl i N2 występuje:
18) 18. Wskaż przykład norm radykalnie sprzecznych prakseologicznie:
19) 19. Zaznacz przykład występowania norm przeciwnych:
20) 20. Wskaż regułę logicznie sprzeczną z art. 84 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten stanowi, że: „Likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru”:
21) . Między przepisem art. 125 ust. 3 Konstytucji: „Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący” a przepisem art. 235 ust. 6 Konstytucji: „[...] Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta [Vv referendum], jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących”, występuje relacja
22) 22. Ustawodawca nałożył ograniczenia na hodowlę psów tzw. ras niebezpiecznych, ale nie ustalił procedur dla egzekwowania tych ograniczeń. W prawie powstała w ten sposób:
23) Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. stanowi, że zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Brak regulacji* prawnej formy pochówku polegającej na rozsypaniu prochów zmarłych, jest przejawem:
24) W dyskusji poświęconej zwalczaniu pornografii X stwierdził, że aktualnie obowiązujące prawo zawiera lukę polegającą na braku normy zakazującej rozpowszechniania pornografii we wszelkich postaciach. Uzasadniając swoje stanowisko, X uznał, że taka norma jest koniecznaze względu na „potrzebę zadośćuczynienia moralnej konieczności ochrony ludzkiej godności”. Luka, o której mówił X, to:
25) 5. Art. 52 Konstytucji PRL stanowił: „Sędziowie i ławnicy ludowi są wybieralni. Tryb wyboru oraz kadencje sędziów i ławników określa ustawa”. Ustawa taka nigdy nie została uchwalona. Jest to przykład:
26) 26. Wskaż zdanie fałszywe:
27) 27. Między przepisami tytułu IV ustawy - Kodeks cywilny: „Czynności prajwne” oraz przepisami rozdziału 2 ustawy - Prawo bankowe: „Czynności bankowe” zachodzi relacja:
28) 27. Między przepisami tytułu IV ustawy - Kodeks cywilny: „Czynności prajwne” oraz przepisami rozdziału 2 ustawy - Prawo bankowe: „Czynności bankowe” zachodzi relacja:
29) Normy wyrażone w następujących przepisach ustawy: (1) „Banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych” oraz (2) „Bank hipoteczny jest tworzony wyłącznie w formie spółki akcyjnej” pozostają do siebie w stosunku, jak
30) W kulturze prawa stanowionego moment końcowy obwiązywania normy systemu prawa wyznacza:
31) 31. Stwierdzając, że określona norma wyrażona w ustawie jest sprzeczna z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny stosuje regułę kolizyjną:
32) 32. Luka aksjologiczna, to:
33) 33. Luka aksjologiczna jest to:
34) 34. W kulturze pozytywizmu prawniczego uznaje się, że lukę aksjologiczną usuwać należy wyłącznie przez:
35) 35. Luka tetyczna (konstrukcyjna) to:
36) 36. Lukę tetyczną usuwać można przez
37) 37. Tzw. luka logiczna to:
38) 38. Usuwanie luk w prawie przez analogię iuris ma cechy:
39) Analogia iuris to rozumowanie odwołujące się m.in. do
40) Usuwanie luk w prawie przez analogię legis w doktrynie prawniczej jest traktowane jako wariant:
41) 41. Brak przepisów określających obowiązki szkoły dotyczące dzieci wykazujących patologiczne cechy osobowości jest przykładem
42) 42. Brak przepisów uniemożliwiający odebranie właścicielowi niebezpiecznego zwierzęcia na etapie postępowania przygotowawczego (przed wydaniem wyroku sądowego skazującego właściciela zwierzęcia) jest przykładem:
43) 43. Przeciwieństwo norm ma miejsce wtedy, gdy:
44) 44. Tzw. sprzeczność pozorna między normami, to sprzeczność:
45) Norma Nl regulaminu wojskowego nakazuje żołnierzowi w sytuacji bezpośredniego kontaktu z wrogiem pojmać go w celu zdobycia informacji. Norma N2 w tej samej sytuacji nakazuje żołnierzowi natychmiastowe zabicie wroga. Między tymi normami występuje:
46) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Oświaty kurator miał kompetencję do określania, czy nauczany przedmiot jest zbieżny z danym kierunkiem studiów. Trybunał Konstytucyjny uchylił ten przepis. W konsekwencji nie wiadomo, kto ma rozstrzygnąć, czy osoba mająca wykształcenie teologiczne może nauczać etyki. Sytuacja ta jest przykładem:
47) 47. Obowiązuje norma Nl nakazująca ściganie przestępstw popełnionych przez tajną policję polityczną w latach 1944- 1956. Obowiązuje norma N2 pozwalająca na odtajnianie archiwów tajnej policji politycznej z lat 1944-1956, ale wyłącznie za zgodą sądu oraz w wypadku, gdy jest to niezbędne dla toczącego się postępowania. Między normami występuje:
48) 48. Obowiązuje norma Nl, która w sytuacji zagrożenia zbiorów nakazuje ich natychmiastową ewakuację. Obowiązuje norma N2, która zezwala na przeniesienie zbiorów wyłącznie po ich pełnej inwentaryzacji, bez względu na okoliczności uzasadniające przeniesienie. Między normami Nl i N2 występuje:
49) 49. Co to jest metareguła kolizyjna?
50) 50. Która z poniższych reguł znajdzie zastosowanie w pierwszej kolejności w sytuacji, gdyby okazało się, że wyniki zastosowania każdej są między sobą niezgodne?
51) 51. Reguła, która brzmi: „Norma późniejsza ogólna nie uchyla normy wcześniejszej szczegółowej”, jest przykładem:
52) 52. Sąd, powołując się na art. 91c ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. („w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy [nauczyciela], nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”) doszedł do wniosku, że określona norma ustawy - Kodeks pracy z 27 czerwca 1974 r. nie znajdzie zastosowania, gdyż jest niezgodna z odpowiadającą jej regulacją Karty Nauczyciela. Sąd zastosował w tym wypadku kolizyjną regułę:
53) 53. Rolnik nakazał studentom, którzy pomagali mu przy suszeniu siana, zgrabiać siano, jeżeli jest rozrzucone i rozrzucać je, gdy jest zgrabione. Normy te są przykładem:
54) 54. Norma A nakazuje Dyrektorowi Urzędu Problemów Aglomeracji składanie sprawozdania ze swych prac Prezydentowi RP, norma B natomiast - Premierowi. Między tymi normami:
55) 55. Relacja derogacji między normami Nl i N2 występuje wówczas, gdy:
56) 56. Aksjologicznym uzasadnieniem dla przyjęcia reguły lex speciąlis derogat legi generali jest:
57) 57. Podział prawa na gałęzie (tzw. dyferencjacja systemu prawa) jest konsekwencją zróżnicowania rozstrzygnięć dokonywanych przez
58) 58. Kryteriami wyodrębnienia gałęzi prawa są:
59) 1. Przepis prawny to:
60) 2. Jeśli przyjmiemy stanowisko, że norma prawna jest wypowiedzią jednoznacznie określającą „kto, w jakich okolicznościach, w jaki sposób powinien się zachować”, to zależność między przepisem prawnym a normą prawną należałoby ująć następująco:
61) 3. Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych oznacza, że:
62) 4. Kondensacja norm w przepisach prawnych oznacza, że
63) 5. Wskaż, które z poniższych przykładów są przepisami drugiego stopnia:
64) 6. Przepis zrębowy to taki przepis, który określa:
65) 7. Art. 301 Kodeksu cywilnego brzmi: „§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. § 2. Można się umówić, że po śmierci prawnionego służebność mieszkania przysiugiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi”. W artykule tym zawarto: j
66) 8. Przepis bezpośrednio wyznaczający zachowanie, to:
67) 9. Wskaż przepis pośrednio wyznaczający zachowanie:
68) Przepis art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi: „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu [...]”, jest przepisem:
69) 11. Przepis definicyjny (definicja legalna) to:
70) Definicje występujące w słownikach tekstów aktów prawnych mają charakter definicji:
71) 13. Ocena charakteryzująca to:
72) 14. Arenga to:
73) 15. Ustawa o ochronie języka polskiego rozpoczyna się od nieobjętego numeracją tekstu głoszącego m.in., iż: „Parlament Rzeczypospolitej Polskiej [...] zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury [...] uchwala niniejszą ustawę”. Tekst ten jest:
74) 16. Wypowiedzi kreujące, to:
75) 17. Przepis art. 1 ustawy o ochronie języka polskiego, brzmiący: „Przepisy ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w działalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium RP”, jest:
76) 18. Przepis odsyłający to:
77) 19. Jeżeli przepis odsyłający jest częścią składową Kodeksu pracy, a przepis-odniesienie należy do Kodeksu cywilnego, to w takiej sytuacji mieć będziemy do czynienia z:
78) 20. Fikcja prawna to:
79) 21. Klauzule generalne to zwroty językowe wchodzące w skład przepisów prawnych, które:
80) 22. Przepisy prawne, w których normuje się skutki prawne wpływu nowego prawa na stosunki prawne powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego (na postępowania prawne będące w toku) nazywamy:
i 70 innych...