Test: Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Strona 1

Pytanie 1
Ligamentum teres uteri:
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
dochodzi do labi pudendi minus
powstaje z czesci gubernaculum
Pytanie 2
Unerwienie autonomiczne brzucha:
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
nervi splanchnici lumvales prowadza wlokna przywspolczulne przedzwojowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
Pytanie 3
Prostata:
podstawa leży na diaphragma urogenitale
z tyłu jest vasica seminalis
leży wewnątrzotrzewnowo
z tyłu znajduje się ampulla ductus deferens
wierzchołkiem łączy się z cervix vasicae urinae
Pytanie 4
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
Colon sigmoideum przechodzi w rectum na wysokości promontorium
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
nie posiada taśm
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
Pytanie 5
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. hepatis communis dzieli się na a. hepatica propria i a. gastroomentalis dex.
a. gastrica dex. odchodzi najczęściej od a. hepatis communis
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. gastrica sin. oddaje aa. gastricae breves
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
Pytanie 6
Arteria pudenta interna:
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
przebiega przyśrodkowo od tuber ischiadicum
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez canalis inguinalis
Pytanie 7
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
incisura angularis położona jest przy pars cardiaca
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
pylorus jest polozony na lewo od lini posrodkowej zoladka
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
ostoum pyloricum lezy na poziomie krazka miedzykregowego L2-L3 L1
Pytanie 8
Diaphragma pelvis
stabilizuje miednice
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
unerwiona s2-s4
przyczep początkowy wokół foramen ischiadicus major
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
Pytanie 9
mesenteria superior :
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
Pytanie 10
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
podtrzymują erekcję
Pytanie 11
Rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita tylnego powstaje w całości colon sigmoideum i rectum
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita tylnego powstaje cała colon ascendens i transversus
Pytanie 12
Ocen:
coeliac unaczynia jelito przednie a superior mesenteric a tylne
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
coeliac trunk unaczynia jelito przednie a mesenterica inferior jelito średnie
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica