Strona 1

Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Pytanie 1
Ligamentum teres uteri:
dochodzi do labi pudendi minus
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
pokryte fascia spermatica externa
powstaje z czesci gubernaculum
pokryte fascia spermatica interna
Pytanie 2
Unerwienie autonomiczne brzucha:
nervi splanchnici lumvales prowadza wlokna przywspolczulne przedzwojowe
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
Pytanie 3
Prostata:
podstawa leży na diaphragma urogenitale
z tyłu znajduje się ampulla ductus deferens
leży wewnątrzotrzewnowo
wierzchołkiem łączy się z cervix vasicae urinae
z tyłu jest vasica seminalis
Pytanie 4
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
posiada appendices epiploicae
Colon sigmoideum przechodzi w rectum na wysokości promontorium
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
nie posiada taśm
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
Pytanie 5
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. gastrica sin. oddaje aa. gastricae breves
a. hepatis communis dzieli się na a. hepatica propria i a. gastroomentalis dex.
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. gastrica dex. odchodzi najczęściej od a. hepatis communis
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
Pytanie 6
Arteria pudenta interna:
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega przyśrodkowo od tuber ischiadicum
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
przechodzi przez canalis inguinalis
Pytanie 7
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
incisura angularis położona jest przy pars cardiaca
ostoum pyloricum lezy na poziomie krazka miedzykregowego L2-L3 L1
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
pylorus jest polozony na lewo od lini posrodkowej zoladka
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
Pytanie 8
Diaphragma pelvis
stabilizuje miednice
unerwiona s2-s4
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
przyczep początkowy wokół foramen ischiadicus major
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica