Fiszki

Anatomia JP Brzuch i Miednica + OUN

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 3627 razy
Ligamentum teres uteri:
powstaje z czesci gubernaculum
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
dochodzi do labi pudendi minus
powstaje z czesci gubernaculum
przechodzi przez cały kanał pachwinowy
pokryte fascia spermatica interna
pokryte fascia spermatica externa
Unerwienie autonomiczne brzucha:
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
nervi splanchnici lumvales prowadza wlokna przywspolczulne przedzwojowe
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
nervi splanchnici pelvici unerwia przywspółczulnie jelito tylne
plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym
nervi splanchnici pelvici prowadza włókna przywspółczulne przedzwojowe
trunci vagales unerwia przywspolczolnie jelito przednie i srodkowe
Prostata:
z tyłu jest vasica seminalis
leży wewnątrzotrzewnowo
podstawa leży na diaphragma urogenitale
wierzchołkiem łączy się z cervix vasicae urinae
z tyłu znajduje się ampulla ductus deferens
Prawidłowe zdania o colon sigmoideum:
nie posiada taśm
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
Colon sigmoideum przechodzi w rectum na wysokości promontorium
rozpoczyna się na wysokości crista illiaca sinistra
posiada appendices epiploicae
najbardziej ruchliwa część okrężnicy
Oceń poprawność stwierdzeń:
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. gastrica dex. odchodzi najczęściej od a. hepatis communis
a. gastrica sin. oddaje aa. gastricae breves
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
a. hepatis communis dzieli się na a. hepatica propria i a. gastroomentalis dex.
a. lienalis oddaje a. gastroomentalis sin.
a. pancreatica dorsalis odchodzi od a. pancreatica inferior
Arteria pudenta interna:
przebiega przyśrodkowo od tuber ischiadicum
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez canalis inguinalis
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
przechodzi przez foramen ischiadicum major
przebiega bocznie od spona ischiadica
przechodzi przez foramen ischiadicum minor
Ocen poprawnoś zdań dotyczacych żoładka:
incisura angularis położona jest przy pars cardiaca
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
ostoum pyloricum lezy na poziomie krazka miedzykregowego L2-L3 L1
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
pylorus jest polozony na lewo od lini posrodkowej zoladka
omentum minus przyczepiansie do cu+rvatura ventriculi minor
lig. Gastrolienalis przyczepia sie do curvatura ventriculi major
Diaphragma pelvis
przyczep początkowy wokół foramen ischiadicus major
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
stabilizuje miednice
unerwiona s2-s4
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
podtrzymuje zgiecie esiczo-odbytnicze
stabilizuje miednice
unerwiona s2-s4
ogranicza od góry spatium peronei profunda na podstawie obrazka
mesenteria superior :
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
unaczynienia caecum i colon ascendens przez a ileocolica i colica dex.
unaczynienia dolna czesc dwunastnicy przez a pancereticoduodenalis inf
unaczynienia prawy colon transwersum przez a colica media
Oceń porpawność twierdzeń dotyczących n. splanchnici pelvini:
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
podtrzymują erekcję
powodują skurcz mięśniówki pęcherza moczowego (m. detrusor urinae)
prowadzi włókna przedzwojowe z segmentów S2-S4
zaopatrują m.in. okrężnicę zstępującą
w większości rozszerzają naczynia tętnicze
podtrzymują erekcję
Rozwój jelita środkowego i tylnego:
z jelita tylnego powstaje w całości colon sigmoideum i rectum
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita tylnego powstaje cała colon ascendens i transversus
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
z jelita tylnego powstaje część colon transversum i całość colon descendens
z jelita środkowego powstaje część duodenum
z jelita środkowego powstaje całe ieiunum
Ocen:
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
coeliac trunk unaczynia jelito przednie a mesenterica inferior jelito średnie
coeliac unaczynia jelito przednie a superior mesenteric a tylne
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
Coeliac odchodzi od aorty miedzy th12 a l1
inferior mesenteric a odchodzi od aorty na wysokości L3
superior mesenteric a. Odchodzi od aorty na wysokości L1 dolnej części
Oceń położenie narządów po zakończeniu rozwoju:
colon descendens- pierwotnie zewnątrzotrzewnowo
ampulla duodeni- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
pancreas- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
ventriculus- wewnątrzotrzewnowo
colon ascendens- wtórnie zewnątrzotrzewnowo
Paries posterior bursae omentalis sąsiaduje z:
pancreas
ligamentum gasrtohepaticum
pars anterior ventriculae
arteria gastrica sinistra
vena cava inferior
pancreas
vena cava inferior
Wybierz sformułowania prawdziwe:
nervi splanchnici lumales prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe,
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
nervi splanchnici pelvici unerwiają współczulnie jelita,
trunci vagales unerwiają współczulnie/przywspółczulnie jelito środkowe i przednie
Plexus intermesentericus jest splotem uzwojonym,
nervi pelvici splanchnici prowadzą włókna przywspółczulne przedzwojowe
Ovarium:
biegunem dolnym łączy się z ligamentum suspensorium ovarii
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
leży wewnątrzotrzewnowo w Grayu np rysunek str 417, poza tym są zawieszone na krezce
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
leży powyżej mesosalphinx
biegunem dolnym łączy się z ligamentum ovarii proprium
leży wewnątrzotrzewnowo w Grayu np rysunek str 417, poza tym są zawieszone na krezce
leży na tylnej powierschni ligamentum latum uteri
Prawda o suparenal gland:
right suprarenal vein uchodzi do right renal vein
prawa suprarenal gland jest większa niż lewa
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
middle suprarenal artery odchodzi od renal artery
left suprarenal vein uchodzi do left renal vein
Prawda o vaginal fornix:
anterior vaginal fornix leży niżej niz vesicouterine pouch
posterior vaginal fornix dotyka dna rectouterine pouch
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
posterior vaginal fornix leży wyżej niz rectouterine pouch
anterior vaginal fornix dotyka dna vesicouterine pouch
posterior vaginal fornix lezy wyzej niz anterior
Prawidłowe odpowiedzi o wątrobie:
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
lobus quadratus jest związany czynnościowo z prawym płatem wątroby
ligamentum falciforme to pozostałość krezki brzusznej
od tyłu area nuda ograniczona jest przez lamina posterior ligamentum coronarium hepatis
lobus caudatus ograniczony jest po lewej stronie przez ligamentum venosum hepatis
lobus quadratus jest ograniczony po lewej stronie przez ligamentum teres hepatis
Zespolenia układu wrotnego z żyłami głównymi:
żyły jelita czczego
vv. paraumbilicales
żyły okrężnicy
żyły odbytnicze uwaga kliniczna
żyły przełykowe
vv. paraumbilicales
żyły odbytnicze uwaga kliniczna
żyły przełykowe

Powiązane tematy

#anatomia #oun #brzuch #miednica

Inne tryby