Strona 1

Tektonika

Pytanie 1
TESZ to:
SW granica platformy wschodnioeuropejskiej
transeuropejska strefa szwu tektonicznego
Tectonic European Structure Zone
Trans European Suture Zone
Tectonic European Shelf Zone
Pytanie 2
Platforma wschodnioeuropejska:
paleogeograficznie to Bałtyka
sięga aż po Ural
w Polsce występuje tylko w jej NE części
ma fundament krystaliczny ostatecznie skonsolidowany w orogenezie kadomskiej
ma dwie tarcze
Pytanie 3
Wyniesienie mazursko-suwalskie
ma fundament krystaliczny na głębokości 600-800m
jest na SE od obniżenia podlaskiego
graniczy od NW z synkinezą perybałtycką
graniczy z wyniesieniem Łeby
pozbawione jest utworów starszego paleozoiku
Pytanie 4
Wyniesienie Łeby:
należy do tarczy bałtyckiej
pokryte jest utworami starszego paleozoiku
należy do platformy wschodnioeuropejskiej
graniczy z obniżeniem podlaskim
ma piaskowce kwarcytowe kambru
Pytanie 5
Masyw suwalski:
ma m.in. granity rapakiwi
to granitoidy proterozoiczne
przykryty jest tylko czwartorzędem
należy do tarczy bałtyckiej
to masyw anortozytowy
Pytanie 6
Gaz łupkowy:
to tzw. niekonwencjonalny gaz ziemny
związany jest z utworami syluru w NE Polsce
w NE Polsce występuje w łupkach dewonu
=shale gas
związany jest ze skałami o niskim TOC
Pytanie 7
Wapienie oolitowe z ooidami Fe w NE Polsce są:
ordowickie
sylurskie
triasowe
kambryjskie
jurajskie
Pytanie 8
Sylur w NE Polsce zdominowany jest przez utwory:
raf archeocjatowych
węglanowe
ewaporatów
klastyczne - łupki graptolitowe
węglanowo-klastyczne

Powiązane tematy

#geologia #tektonika