Fiszki

Tektonika

Test w formie fiszek Test z Geologii. Tektonika, góry, wypiętrzenia.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 1945 razy
TESZ to:
SW granica platformy wschodnioeuropejskiej
Tectonic European Structure Zone
transeuropejska strefa szwu tektonicznego
Tectonic European Shelf Zone
Trans European Suture Zone
SW granica platformy wschodnioeuropejskiej
transeuropejska strefa szwu tektonicznego
Trans European Suture Zone
Platforma wschodnioeuropejska:
paleogeograficznie to Bałtyka
ma dwie tarcze
ma fundament krystaliczny ostatecznie skonsolidowany w orogenezie kadomskiej
w Polsce występuje tylko w jej NE części
sięga aż po Ural
paleogeograficznie to Bałtyka
ma dwie tarcze
w Polsce występuje tylko w jej NE części
sięga aż po Ural
Wyniesienie mazursko-suwalskie
jest na SE od obniżenia podlaskiego
ma fundament krystaliczny na głębokości 600-800m
graniczy z wyniesieniem Łeby
pozbawione jest utworów starszego paleozoiku
graniczy od NW z synkinezą perybałtycką
pozbawione jest utworów starszego paleozoiku
graniczy od NW z synkinezą perybałtycką
Wyniesienie Łeby:
należy do platformy wschodnioeuropejskiej
graniczy z obniżeniem podlaskim
ma piaskowce kwarcytowe kambru
pokryte jest utworami starszego paleozoiku
należy do tarczy bałtyckiej
należy do platformy wschodnioeuropejskiej
ma piaskowce kwarcytowe kambru
pokryte jest utworami starszego paleozoiku
Masyw suwalski:
to granitoidy proterozoiczne
należy do tarczy bałtyckiej
ma m.in. granity rapakiwi
przykryty jest tylko czwartorzędem
to masyw anortozytowy
to granitoidy proterozoiczne
ma m.in. granity rapakiwi
to masyw anortozytowy
Gaz łupkowy:
związany jest ze skałami o niskim TOC
=shale gas
to tzw. niekonwencjonalny gaz ziemny
w NE Polsce występuje w łupkach dewonu
związany jest z utworami syluru w NE Polsce
=shale gas
to tzw. niekonwencjonalny gaz ziemny
związany jest z utworami syluru w NE Polsce
Wapienie oolitowe z ooidami Fe w NE Polsce są:
kambryjskie
sylurskie
ordowickie
jurajskie
triasowe
ordowickie
Sylur w NE Polsce zdominowany jest przez utwory:
węglanowe
raf archeocjatowych
klastyczne - łupki graptolitowe
węglanowo-klastyczne
ewaporatów
węglanowe
klastyczne - łupki graptolitowe
węglanowo-klastyczne
Ewaporaty w Wieliczce:
są mioceńskiego wieku
to głównie gipsy i anhydryty
należą do Karpat
należą do zapadliska przedkarpackiego
to głównie sole kamienne
są mioceńskiego wieku
należą do zapadliska przedkarpackiego
to głównie sole kamienne
Zaznacz dobrą odpowiedź:
warstwy menilitowe = skała macierzysta dla ropy w Karpatach
warstwy cieszyńskie = flisz wapienny
warstwy istebniańskie = są górnojurajskie
warstwy wierzchowskie = czarne łupki ilaste
warstwy godulskie = są górno kredowe
warstwy menilitowe = skała macierzysta dla ropy w Karpatach
warstwy cieszyńskie = flisz wapienny
warstwy wierzchowskie = czarne łupki ilaste
warstwy godulskie = są górno kredowe
Góry Stołowe zbudowane są:
z 3 poziomów piaskowców ciosowych
ze zlepieńców jurajskich
z utworów kredy dolnej
z 2 poziomów piaskowców ciosowych
z utworów kredy górnej
z 3 poziomów piaskowców ciosowych
z utworów kredy górnej
Czerwone wapienie bulaste pienińskiego pasa skałkowego:
są triasowe
są dolnojurajskie
to utwory lądowe
są jurajskiego wieku
należą do serii wierchowej
są jurajskiego wieku
Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich:
zbudowany jest z utworów kambryjsko-dolnokarbońskich
to głównie ewaporaty permskie
zbudowany jest z utworów górnego karbonu
to utwory ordowicko-permskie
zbudowany jest z utworów kambryjsko-permskich
zbudowany jest z utworów kambryjsko-dolnokarbońskich
Zlepieńce myślachowickie:
są permskiego wieku
występują w Sudetach
to popularna Zygmuntówka
są triasowe
występują na monoklinie śląsko-krakowskiej
są permskiego wieku
występują na monoklinie śląsko-krakowskiej
Tytanomagnetyt wanadonośny:
to ruda polimetaliczna znana w Tatrach
występuje w masywie Suwałk
związany jest z intruzjami anortozytów
jest rudą żelaza Gór Świętokrzyskich
jest eksploatowany w masywie Suwałk
występuje w masywie Suwałk
związany jest z intruzjami anortozytów
Flisz podhalański to warstwy:
szaflarskie, ostryskie, chochołowskie, zakopiańskie
ostryskie, zakopiańskie, chochołowskie, szaflarskie
chochołowskie, szaflarskie, ostryskie, zakopiańskie
szaflarskie, zakopiańskie, chochołowskie, ostryskie
ostryskie, chochołowskie, zakopiańskie, szaflarskie
ostryskie, chochołowskie, zakopiańskie, szaflarskie
Niecka śródsudecka:
wypełniona jest utworami ordowiku
wypełniona jest utworami kredy
ma utwory piaskowców ciosowych
ma utwory ewaporatów kredy
wypełniona jest utworami jury
wypełniona jest utworami kredy
ma utwory piaskowców ciosowych
Sigmoida przemyska to:
struktura Karpat wewnętrznych
struktura Karpat zewnętrznych
łuk Karpat środkowych
brzeg Karpat "uciekający" na S
fałdy triasu Karpat fliszowych
struktura Karpat zewnętrznych
brzeg Karpat "uciekający" na S
Seria kriżniańska to:
płaszczowina autochtoniczna w Tatrach
płaszczowina tatrzańska leżąca pod płaszczowiną choczańską
płaszczowina reglowa górna w Tatrach
płaszczowina reglowa dolna w Tatrach
płaszczowina tatrzańska leżąca nad płaszczowiną choczańską
płaszczowina reglowa dolna w Tatrach
płaszczowina tatrzańska leżąca nad płaszczowiną choczańską
Trias dolny w Sudetach to:
marmury czerwone
czerwone utwory klastyczne
wapienie plamiste
ewaporaty
piaskowce czerwone
czerwone utwory klastyczne
piaskowce czerwone

Powiązane tematy

#geologia #tektonika

Inne tryby