Pytania i odpowiedzi

Tektonika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Geologii. Tektonika, góry, wypiętrzenia.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 1904 razy
Pytanie 1
TESZ to:
transeuropejska strefa szwu tektonicznego
Trans European Suture Zone
SW granica platformy wschodnioeuropejskiej
Pytanie 2
Platforma wschodnioeuropejska:
ma dwie tarcze
paleogeograficznie to Bałtyka
w Polsce występuje tylko w jej NE części
sięga aż po Ural
Pytanie 3
Wyniesienie mazursko-suwalskie
pozbawione jest utworów starszego paleozoiku
graniczy od NW z synkinezą perybałtycką
Pytanie 4
Wyniesienie Łeby:
pokryte jest utworami starszego paleozoiku
ma piaskowce kwarcytowe kambru
należy do platformy wschodnioeuropejskiej
Pytanie 5
Masyw suwalski:
to granitoidy proterozoiczne
to masyw anortozytowy
ma m.in. granity rapakiwi
Pytanie 6
Gaz łupkowy:
=shale gas
to tzw. niekonwencjonalny gaz ziemny
związany jest z utworami syluru w NE Polsce
Pytanie 7
Wapienie oolitowe z ooidami Fe w NE Polsce są:
ordowickie
Pytanie 8
Sylur w NE Polsce zdominowany jest przez utwory:
węglanowe
klastyczne - łupki graptolitowe
węglanowo-klastyczne
Pytanie 9
Ewaporaty w Wieliczce:
są mioceńskiego wieku
należą do zapadliska przedkarpackiego
to głównie sole kamienne
Pytanie 10
Zaznacz dobrą odpowiedź:
warstwy cieszyńskie = flisz wapienny
warstwy godulskie = są górno kredowe
warstwy wierzchowskie = czarne łupki ilaste
warstwy menilitowe = skała macierzysta dla ropy w Karpatach
Pytanie 11
Góry Stołowe zbudowane są:
z 3 poziomów piaskowców ciosowych
z utworów kredy górnej
Pytanie 12
Czerwone wapienie bulaste pienińskiego pasa skałkowego:
są jurajskiego wieku
Pytanie 13
Trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich:
zbudowany jest z utworów kambryjsko-dolnokarbońskich
Pytanie 14
Zlepieńce myślachowickie:
są permskiego wieku
występują na monoklinie śląsko-krakowskiej
Pytanie 15
Tytanomagnetyt wanadonośny:
związany jest z intruzjami anortozytów
występuje w masywie Suwałk
Pytanie 16
Flisz podhalański to warstwy:
ostryskie, chochołowskie, zakopiańskie, szaflarskie
Pytanie 17
Niecka śródsudecka:
wypełniona jest utworami kredy
ma utwory piaskowców ciosowych
Pytanie 18
Sigmoida przemyska to:
struktura Karpat zewnętrznych
brzeg Karpat "uciekający" na S
Pytanie 19
Seria kriżniańska to:
płaszczowina reglowa dolna w Tatrach
płaszczowina tatrzańska leżąca nad płaszczowiną choczańską
Pytanie 20
Trias dolny w Sudetach to:
piaskowce czerwone
czerwone utwory klastyczne

Powiązane tematy

#geologia #tektonika