Powtórzenie: Fizjologia 4

daD

Biologia, powtórzenie. 38 pytań.

W glebach zasadowych:
jest mało jonów hydroniowych
W granicach temperatury 0-30 st. C następuje
Wyłącznie wzrost reakcji enzymatycznych
W hydroaminokwasach alifatycznych:
występuje grupa hydroksylowa np. seryna, teonina
W komórce roślinnej zjawiska osmotyczne zachodzą głównie dzięki:
Plazmalemmie
W kompleksie sorpcyjnym gleb kwaśnych dominują jony:
wodorowe i glinowe
W korzeniu umieszczonym poziomo strefa wyrośnięta:
wytwarza korzenie boczne tylko po spodniej stronie
W metodzie Godlewskiego intensywność oddychania oznaczamy na podstawie
ilość pobieranego tlenu
W naszym klimacie drzewa z północy na ogół
stwierdzenie jest nie słuszne
W procesie otwierania szparek bierze udział
fosforylaza skrobiowa
W przewodzeniu wody w pniu biorą udział:
komórki naczyniowe tylko w najmłodszych przyrostach rocznych drewna
W punkcie izoelektrycznym aminokwasy wykazują:
minimalną rozpuszczalność w wodzie
W reakcji aminokwasu z kwasym solnym powstają:
chlorki
W reakcji glukozy z błękitem metylowym występuje:
. utlenienie błękitu metylowego połączone z jego odbarwianiem i utlenienie glukozy do kwasu karboksylowego
W roślinach lipidy występują jako:
energetyczny składnik nasion roślin oleistych
W roztworze kwaśnym jon obojnaczy aminokwasu:
wiąże proton i przekształca się w kation
W roztworze zasadowym jon obojnaczy aminokwasu
odszczepia proton i przekształca się w proton
W skład aminokwasów wchodzą następujące pierwiastki chemiczne:
węgiel, azot, tlen, wodór
W skład białek prostych wchodzą:
alfa aminokwasy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.