Powtórzenie: Fizjologia 4

daD

Biologia, powtórzenie. 38 pytań.

U drzew rozróżniamy następujące typy systemów korzeniowych:
palowy sercowaty i płaski
U nasion twardych np. łubinie przełamać spoczynek można zastować
Skaryfiakcje
U roślin wyższych występuje barwnik:
chlorofil
Udział transpiracji kutykularnej wynosi na ogół
5-20%
Układ porfirynowy chlorofilu zbudowany jest z:
czterech pierścieni pirolowych
Umieranie komórek dębu w nasyconym roztworze chlorku wapniowego powoduje występowanie
plazmolizy wklęsłej
Utrwalenie chemiczne materiału roślinnego:
stosuje się w celu unieczynnienia enzymów tkankowych, a równocześnie zapobiega inwazji przez mikroorganizmy poprzez zniszczenia ich ścian komórkowych
Uważa się, że retikulum endoplazma tyczne odgrywa rolę w:
transporcie międzykomórkowym zw. Organicznych
Używając reakcji z octanem ołowiu wykrywa się:
aminokwasy siarkowe
W 1961r. stworzono klasyfikacje enzymów:
- genewską z uwzględnieniem 6 grup
W aminokwasach analitycznych obojętnych:
brak jest dodatkowej grupy funkcyjnej np. glicyna alanina, walina
W aparacie golglego
jednostką strukturalną jest diktisom
W błonach cytoplazmatycznych występują białka
kwaśne
W celu dłuższego przechowywania materiału roślinnego można wykonać pasteryzację czy
Ogrzewanie materiału w temp nie przekraczającej 100 st. C przy zastosowaniu szczelnych naczyń
W celu odróżnienia białka od r-ru aminokwasu należy przeprowadzić reakcję:
biuretową
W czasie ekstrakcji otrzymujemy:
roztwór żądanej substancji związków chemicznych o podobnej budowie, zbliżonych właściwościach fizycznych i podobnej rozpuszczalności
W czterech kolbach znajdowały się wymieszane poniżej r-ry. Który z nich zostanie zobojętniony po dodaniu 50ml 0,5 M r-ru siarkowego:
100 ml 0,5 M NaOH
W gazo analizatorze URAS intensywność fotosyntezy oznaczmy na podstawie zmian:
pochłaniania promieniowania podczerwonego
W glebach kwaśnych jest
dużo jonów glinu
W glebach o odczynie lekko kwaśnym:
jonów hydroniowych jest więcej niż hydroksylowych

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.