Pytania i odpowiedzi

Kultury tkankowe 1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test część 1 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 6967 razy
Pytanie 1
Które zdanie na temat mikrotubul jest nieprawdziwe ?
Mikrotubule w obrebie blaszki jadrowej sa zbudowane z białek zwanych laminami.
Pytanie 2
Organella komórkowe poruszaja sie wzdłu_ mikrotubul:
w obydwu kierunkach w zależnosci od motoru
Pytanie 3
Ruch kinezyny wzdłuż mikrotubul:
odbywa sie dzieki wiazaniu i hydrolizie ATP na przemian w obu głowach motorycznych jednej czasteczki kinezyny
Pytanie 4
Wskaż zdanie nieprawdziwe :
Gdy wzrost mikrotubul jest dostatecznie szybki hydroliza GTP musi zachodzic na odpowiednio wysokim poziomie.
Pytanie 5
Filamenty posrednie :
Przypominaja swoja struktura line składajaca sie z wielu długich nici skreconych razem w celu zwiekszenia wytrzymałosci na rozciaganie.
Podjednostki filamentów posrednich sa wydłużonymi białkami włóknistymi, na którego koncu aminowym znajduje sie globularna głowa
Zabezpieczaja komórki przed stresem mechaniczny.
Sa najbardziej sztywnymi i wytrzymałymi elementami cytoszkieletu.
Pytanie 6
Które z nastepujacych odpowiedzi dotyczacych cytoszkieletu jest nieprawidłowa:
Jest zbudowanych z dwóch rodzajów filamentów białkowych: mikrotubul i filamentów aktynowych
Otoczka jadrowa jest podparta przez siec mikrotubul.
Filamenty aktynowe sa grube i gietkie.
Podczas skurczu miesnia filamenty miozynowe wslizguja sie miedzy filamenty aktynowe.
Pytanie 7
Wska_ nieprawidłowe stwierdzenie dotyczace polimeryzacji aktyny.
Filamenty aktynowe moga rosnac przez przyłaczenie monomerów aktynowych do każdego z konców, ale tempo wzrostu jest wolniejsze przy koncu pluz niż przy koncu minus.
Pytanie 8
Która z odpowiedzi dotyczacych sakromerów jest nieprawdziwa.
Składaja sie z dwóch rodzajów filamentów: aktyny i miozyny, a długosc sakromeru wynosi 25μm
Pytanie 9
Poniższe zdania charakteryzuja chromatyne. Które z nich nie sa prawdziwe?
chromatyna jest podstawowym elementem cytoszkieletu komórek eukariotycznych;
przyjmuje sie 4 rzedy uporzadkowania strukturalnego chromatyny: nuklid, nuklosom, solenoid, struktury wyższego rzedu,
Pytanie 10
Funkcja katenin nie jest:
rozpoznawanie sygnałów receptorów drugiej komórki,
Pytanie 11
Wskaż błedna odpowiedz. Desmosom :
jest to połaczenie o charakterze pasa biegnacego wokół komórki i typowo wystepuje w nabłonkach jednowarstwowych walcowatych.
Pytanie 12
Wskaż prawidłowa odpowiedz, odnoszaca sie do połaczen miedzykomórkowych.
Podobnie jak strefa przylegania strefa zamykajaca otacza komórke w formie ciagłego pasa.
Pytanie 13
Wska_ nieprawidłowa odpowiedz dotyczaca połaczen miedzykomórkowych
złożonych.
Połaczenia zwierajace sa zbudowane z filamentów aktynowych i posrednich
Pytanie 14
Połaczenia szczelinowe (Gap junction), to:
przestrzen miedzykomórkowa, umożliwiajaca na przepływ molekuł i jonów (czesto czasteczek sygnałowych) miedzy komórkami
Pytanie 15
Białko - koneksyny w błonach komórkowych: (-> połączenia szczelinowe)
tworzy kanał hydrofilowy dla przepływu jonów (np: elektronów), metabolitów (np.: glukozy) i czasteczek sygnałowych (np:cAMP)
zbudowane jest z 6 monomerów, których ułożenie otwiera lub zamyka otwór transportowy
Pytanie 16
Która z poniżej wymienionych funkcji NIE jest funkcja stref zamykajacych (Tight
junction):
adhezja białek macierzy miedzykomórkowej stymulujacych proces fibrylogenezy.
Pytanie 17
Katcheryny:
wraz z kateninami tworza tzw. strefe przylegania,
Pytanie 18
Wskaż błedna odpowiedz dotyczaca chromatyny.
Wszystkie obszary chromatyny biora udział w procesie transkrypcji genów.
Pytanie 19
Euchromatyna to:
jej ilosc jest cecha gatunkowa i nie ulega zmianie w procesie ró#nicowania komórkowego,
Pytanie 20
Endocytoza:
Wyróżnia sie dwa typy endocytozy: pinocytoze i endocytoze z udziałem receptorów