Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 7 - Polska w późnym średniowieczu.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy. Zagadnienia: Polska dzielnicowa, odbudowa Królestwa Polskiego, Polska za Kazimierza Wielkiego, od Andegawenów do Jagiellonów, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia i kultura Polski średniowiecznej. Opracowano na podstawie podręcznika Poznać przeszłośc 1.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 667 razy
Pytanie 1
Gdzie i kiedy odbył się zjazd piastowski, na którym zginął Leszek Biały?
Zjazd odbył się w
Gąsawie
w roku
1227 roku
. Za napad zbrojny na uczestników zjazdu odpowiadał najprawdopodobniej Świętopełk - namiestnik pomorza.
Pytanie 2
Połącz datę z wydarzeniem.
1226 r.
podjęto rozmowy Konrada Mazowieckiego z Krzyżakami
1228 r.
nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej
1241 r.
najazd mongolski na Polskę
1279 r.
śmierć Bolesława Wstydliwego
1295 r.
koronacja Przemysła II na króla Polski
Pytanie 3
Zaznacz wszystkie lata, w których Mongołowie najechali ziemie polskie.
1241 r.
1259 r.
1287 r.
Pytanie 4
Jak nazywał się miecz koronacyjny królów Polski?
Szczerbiec
Pytanie 5
Z jakim pogańskim ludem walczyli Krzyżacy sprowadzeni do Polski przez Konrada Mazowieckiego?
Prusami
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Henryk Pobożny zginął w czasie bitwy pod Legnicą.
Prawda
Henryk Pobożny był synem Konrada Mazowieckiego.
Fałsz
Henryk Pobożny został zabity ponieważ nie chciał oddać honorów zabitemu mongolskiemu wodzowi.
Prawda
Wójt był zarządcą nowo lokowanej wsi.
Fałsz
Pytanie 7
Wyłączenie nadanej ziemi spod władzy księcia to:
immunitet
Pytanie 8
Czym była wolnizna?
Był to wieloletni okres zwolnienia chłopów z jakichkolwiek obciążeń w czasie zakładania nowej wsi.
Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
Łan ziemi ornej to obszar o powierzchni 10 hektarów.
Fałsz
Sołtysowi przypadała w udziale 1/3 zebranego od chłopów czynszu.
Fałsz
W okresie XIII wieku wymiar pańszczyzny wynosił około 2-3 dni w roku.
Prawda
Ława wiejska była narzędziem tortur stosowanych wobec uciekających z majątku możnowładcy chłopów.
Fałsz
Pytanie 10
Dominującą grupą kolonistów docierających na ziemie polskie byli:
Niemcy
Pytanie 11
Kiedy zaczęto zakładać w Polsce miasta oparte na prawie magdeburskim?
Początek lokacji miast na prawie magdeburskim datuje się na lata
20. XIII
wieku.
Pytanie 12
Z jakiej dynastii wywodził się Wacław II?
Przemyślidów
Pytanie 13
Jakie ziemie po 1294 roku przyłączył do Wielkopolski Przemysł II?
Pomorze Gdańskie
Pytanie 14
Gdzie odbyła się koronacja Przemysła II na króla Polski?
w Gnieźnie
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Biały orzeł w koronie po raz pierwszy użyty został jako polskie godło na pieczęci Przemysła II.
Prawda
Za organizacją zamachu w Rogoźnie stali możnowładcy krakowscy.
Fałsz
Wacław II był znanym autorem wierszy miłosnych.
Prawda
Po objęciu władzy przez Wacława II nad ziemiami polskimi, w kraju rozpoczął się okres chaosu i rozkładu.
Fałsz
Pytanie 16
Komu przypisuje się autorstwo tych słów: "Sam Bóg zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki."?
Jakubowi Śwince
Pytanie 17
Połącz datę z wydarzeniem.
1296 r.
zamach w Rogoźnie
1300 r.
koronacja Wacława II
1304 r.
powrót z wygnania Władysława Łokietka
1305 r.
śmierć Wacława II
1306 r.
śmierć Wacława III
1308 r.
oblężenie Gdańska przez Brandenburczyków
Pytanie 18
Uszereguj chronologicznie królów Polski.
1
Władysław Łokietek
2
Kazimierz Wielki
3
Ludwik Węgierski
4
Jadwiga Andegaweńska
5
Władysław Jagiełło
6
Władysław Warneńczyk
7
Kazimierz Jagiellończyk
Pytanie 19
Które zdania są prawdziwe?
Po ataku na Pomorze Gdańskie, Krzyżacy zażądali od Władysława Łokietka dużej sumy pieniędzy za przeprowadzenie operacji wojskowej.
Prawda
Bunt wójta Alberta wybuchł na ziemiach Wielkopolski.
Fałsz
Władysław Łokietek zginął w bitwie pod Płowcami.
Fałsz
Kazimierz Wielki skłonił Jana Luksemburskiego do zrzeczenia się tytułu króla Polski za cenę 1,2 mln groszy praskich.
Prawda
Pytanie 20
Kiedy i gdzie koronowano Władysława Łokietka?
Koronacja Łokietka na króla Polski odbyła się w
styczniu 1320
roku w katedrze
na Wawelu
.
Pytanie 21
Jakie były postanowienia pokoju w Kaliszu?
Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską
Krzyżacy zachowali Pomorze Gdańskie
Krzyżacy zachowali ziemię chełmińską i michałowską
Pytanie 22
Połącz datę z wydarzeniem.
1335 r.
zrzeczenie się praw do polskiej korony przez króla Czech
1343 r.
pokój wieczysty w Kaliszu
1345 r.
wybuch wojny polsko-czeskiej
1349 r.
przyłączenie Rusi Czerwonej do Polski
1351 r.
hołd lenny Mazowsza złożony Kazimierzowi Wielkiemu
Pytanie 23
Zaznacz zdania prawdziwe.
Za panowania Kazimierza Wielkiego wybudowano ponad 100 miast.
Prawda
Kazimierz Wielki krwawo rozprawił się z mieszkańcami ziem, którzy w przeszłości buntowali się przeciw jego ojcu.
Fałsz
Szlak Orlich Gniazd to sieć fortyfikacji zbudowana na granicy z Brandenburgią i krzyżackim Pomorzem.
Fałsz
Za panowania Kazimierza Wielkiego wycofano z obiegu monety bite w okresie rozbicia dzielnicowego.
Prawda
Pytanie 24
Na czym polegało prawo składu?
na obowiązku nakładanym na przejeżdżających przez miasto kupców do wystawiania tam swoich towarów na sprzedaż
Pytanie 25
Jak nazywała się moneta wprowadzona do obiegu przez Kazimierza Wielkiego?
grosz krakowski