Pytania i odpowiedzi

Funkcje prawa

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Funkcje prawa
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 6668 razy
Pytanie 1
Zaznacz wszystkie funkcje prawa
Stabilizacyjna
Dynamizująca
Ochronna
Organizacyjna
Represyjna
Wychowawcza
Kontrolna
Dystrybutywna
Regulator konfliktów
Kulturotwórcza
Pytanie 2
Prawo poddaje ludzkie zachowanie społecznej kontroli.Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone.Jest to funkcja:
kontrolna
Pytanie 3
Prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny.Jest to funkcja:
stabilizacyjna
Pytanie 4
Dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmienić różne obszary życia społecznego.Jest to funkcja:
dynamizacyjna
Pytanie 5
Prawo wymierza kary za popełnienie przestępstw.Kara powinna działać odstraszająco.Jest to funkcja:
represyjna
Pytanie 6
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia
ochronna
Pytanie 7
Prawo integruje ludność danego państwa.Jego rozwiązania są zdobyczami cywlizacji,mają wartość kulturową.Jest to funkcja
kulturotwórcza
Pytanie 8
Prawo tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych
organizacyjna
Pytanie 9
Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania państwa.Jest to funkcja
dystrybutywna
Pytanie 10
Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione,kształtuje w ten sposób społecznie pożądane modele zachowń Funkcja
wychowawcza
Pytanie 11
Prawo umożliwia rozstrzyganie sporów,określa sposoby rozwiązywania konfliktów. Funkcja
regulatora konfliktów

Powiązane tematy

#funkcje #prawa #prawo